Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2005, 225 pagina 15Besluiten van algemene strekking

Regeling elektronische tolheffingssystemen

Regeling van 8 november 2005, nr. HDJZ/I&O/2005-2159, Hoofddirectie Juridische Zaken houdende regels met betrekking tot de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 145a van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Als de richtlijn, bedoeld in artikel 145a van de Wegenverkeerswet 1994, wordt aangewezen: richtlijn nr. 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (PbEU L 166).

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 20 april 2005 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de intero⁠perabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (Kamerstukken II 2004/2005, 30 082, nr. 1), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische tolheffingssystemen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

In de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994) is ter implementatie van richtlijn nr. 2004/52/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de intero⁠perabiliteit van elektronische tolheffingsystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap (PbEU L 166) door middel van een wetswijziging een hoofdstuk ingevoegd, namelijk hoofdstuk VIA. Voor een nadere toelichting in dit verband wordt verwezen naar de memorie van toelichting van dit wetsvoorstel (Kamerstukken II 2004/2005, 30 082, nr. 3). In artikel 145a van hoofdstuk VIA is opgenomen dat in dit hoofdstuk onder de richtlijn wordt verstaan de bij regeling van Onze Minister aangewezen richtlijn. Door deze voorziening wordt voorkomen dat de Wvw 1994 moet worden gewijzigd als de Europese aanduiding van de richtlijn wordt gewijzigd in het kader van de consolidatie van deze richtlijn. Door middel van de onderhavige regeling wordt deze richtlijn aangewezen.

Behalve de delegatiebepaling in artikel 145a zijn er nog enkele delegatiebepalingen opgenomen in hoofdstuk VIA van de Wvw 1994 (artikelen 145c en 145e). Indien deze bepalingen leiden tot aanvullende regelgeving, zal ook deze regelgeving worden opgenomen in de onderhavige regeling. Dit komt ook tot uitdrukking in het opschrift van de regeling.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs