Wijziging Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Regeling tot wijziging van de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 houdende aanpassing van de tarieven (Tariefaanpassing 2005)

28 januari 2005

Nr. HDJZ/S&W/2005-38

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, 76, derde lid, 87, eerste lid, en 94, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 20001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Vergunning

 

Collectief personenvervoer

€ 663,–

Collectief personenvervoer onder beperkingen

€ 461,–

Taxivervoer

€ 576,–

B

In artikel 2 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Wijzigen vergunning

 

Collectief personenvervoer

€ 363,–

Taxivervoer

€ 333,–

Taxivervoer of collectief vervoer, beperkt tot de gegevens als bedoeld in artikel 14, eerste en tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 123,–

C

In artikel 3 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Document

 

EG-verklaring taxivervoer

€ 311,–

Ontheffing vakbekwaamheid

€ 311,–

D

In artikel 4 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Document

 

Verlening van een communautaire vergunning

€ 322,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 17,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1015,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 394,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 684/92, of van de gegevens, bedoeld in artikel 8, derde lid, van verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 135,–

Vergunningbewijs geregeld vervoer

€ 17,–

Vergunning pendelvervoer

€ 440,–

Reisbladen

€ 17,–

Transitovergunning

€ 440,–

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 70,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 52,–

Bewijs van toelating internationaal taxivervoer

€ 146,–

E

In artikel 5 wordt ‘€ 15,–’ vervangen door: € 17,–.

F

In artikel 7 wordt ‘€ 47,–’ vervangen door: € 52,–.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

De vergoedingen in de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 (hierna: de regeling) worden jaarlijks aangepast om kosten- en loonstijgingen door te berekenen. Hierbij wordt uitgegaan van de Handleiding overheidstarieven, opgenomen in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (HAFIR) van het ministerie van Financiën. Daarnaast worden verdere stappen gezet naar kostendekkendheid in aansluiting op de beleidslijn die is beschreven in het rapport ‘Maat Houden’ (Staatscourant 2000, 90). De komende jaren wordt het niveau van kostendekkendheid geleidelijk opgetrokken. Voor het jaar 2005 is de tariefsverhoging gesteld op ten hoogste 10%.

In de toelichting bij de vaststelling van de regeling is indertijd aangegeven dat voor een aantal documenten de tarieven stapsgewijs in drie jaren zouden worden verhoogd om tot kostendekkende tarieven te komen. Voor deze documenten is de verhoging toegepast wat bij een aantal van deze documenten, waarvan de prijs al dichter bij het kostendekkend tarief lag (vergunning taxivervoer, vergunning geregeld vervoer en de wijziging ervan), tot een kostendekkend tarief heeft geleid.

Op de tarieven die op basis van het huidige inzicht al kostendekkend zijn, zal in 2005 geen verhoging meer worden toegepast. De andere documenten waarbij de driejaarlijkse verhoging niet heeft geleid tot een kostendekkend tarief zullen per 1 februari 2005 worden verhoogd met het voor dit jaar vastgestelde percentage van ten hoogste 10%. Hierdoor zal uiteindelijk worden toegewerkt naar een kostendekkend tarief voor alle documenten.

In 2005 zal de organisatie van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat aanzienlijke veranderingen ondergaan waarvan de (financiële) consequenties voor zowel de primaire als de ondersteunende processen en bijbehorende producten nog niet exact bekend zijn.

Indien blijkt dat deze veranderingen hiertoe aanleiding geven dan zullen de tarieven mogelijk in de nabije toekomst, hierop kunnen worden aangepast.

Het Overlegorgaan Personenvervoer heeft ingestemd met de regeling.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 2000, 245; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 21 april 2004 (Stcrt. 130).

Naar boven