Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Sanering ZiekenhuisvoorzieningenStaatscourant 2005, 216 pagina 16Overig

Beleid inzake subsidieverlening aan Centrale posten voor ambulancevervoer

Beleid inzake de wijze waarop het College sanering ziekenhuisvoorzieningen invulling geeft aan artikel 7, eerste lid, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg

Het College sanering ziekenhuisvoorzieningen,

Gelet op artikel 12a van de Wet ambulancevervoer j° artikel 18b, vierde tot en met elfde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Een aanvraag tot verlening van subsidie van een Centrale post voor het ambulancevervoer af te wijzen:

– als sprake is van een besluit tot wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van de CPA, welk besluit niet het gevolg is van een besluit van Provinciale Staten tot wijziging van de gebiedsindeling;

– als sprake is van een wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van de CPA op grond van andere wetgeving dan de Wet ambulancevervoer.

Dit besluit is door het College sanering ziekenhuisvoorzieningen vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2005.