Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering

Regeling tot wijziging van enkele regelingen op het gebied van de kentekenreglementering in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen en de introductie van een nieuwe kentekenindeling

9 augustus 2005

Nr. HDJZ/AWW/2005-1538

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 36, derde en achtste lid, 37, derde en zevende lid, 40, derde lid, 50, eerste en vijfde lid, 62, vierde lid, 63, eerste en derde lid, 70a, derde lid, 70b, tweede en zesde lid, en 70d, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I

De Regeling handelaarskentekens en -⁠kentekenbewijzen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, tweede lid, onderdeel b, onder 1°, wordt na ‘het motorfietsbedrijf,’ ingevoegd: het bromfietsbedrijf,.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Het is degene aan wie een handelaarskenteken is opgegeven niet toegestaan meer dan vijf kentekenplaten waarop dat kenteken is aangebracht ter beschikking te hebben, met dien verstande dat:

a. indien het kenteken is aangebracht op kentekenplaten volgens de modellen 27.11 tot en met 27.14, van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten, beschikt mag worden over ten hoogste twee kentekenplaten per model wat betreft de modellen 27.11, 27.12 en 27.14 en over ten hoogste één kentekenplaat van het model 27.13 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;

b. indien een kenteken is aangebracht bevattende de lettercombinatie OA, beschikt mag worden over ten hoogste twee kentekenplaten met deze combinatie en wel één volgens model 27.11 en één volgens model 27.12, van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;

c. indien een kenteken is aangebracht bevattende de lettercombinatie HC, beschikt mag worden over ten hoogste twee kentekenplaten met deze combinatie, en wel één volgens model 30.5 en één volgens model 30.6, van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Bij een motorrijtuig of een aanhangwagen voorzien van een handelaarskentekenplaat, dient het bijbehorende kentekenbewijs aanwezig te zijn.

Artikel II

De Regeling erkenning bedrijfsvoorraad2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede lid, onderdeel a, wordt na het ‘motorfietsbedrijf’ ingevoegd:, het bromfietsbedrijf.

B

Artikel 10a, eerste lid, komt te luiden:

1. Indien het kentekenbewijs van een voertuig is voorzien van een stempel of een indicatie van de RDW als bedoeld in artikel 20, vierde en vijfde lid, van de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten, mag de erkenninghouder dat voertuig slechts in bedrijfsvoorraad aanmelden, indien hij de bijbehorende kentekenplaten volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, met uitzondering van platen met een donkerblauwe achtergrond, 27.1A tot en met 27.10C, 27.30A tot en met 27.31C en 30.1A tot en met 30.4D van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten in ontvangst heeft genomen. Het aantal in ontvangst te nemen kentekenplaten bedraagt één bij voertuigen op twee of drie wielen, bromfietsen of aanhangwagens, respectievelijk twee bij voertuigen op meer dan drie wielen.

C

Artikel 10b komt te luiden:

Artikel 10b

Het is de erkenninghouder niet toegestaan voertuigen die zijn voorzien van lichtblauwe kentekenplaten volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C of 27.30A tot en met 27.31C aan te melden in bedrijfsvoorraad, tenzij in de aanmelding tevens melding wordt gemaakt van het voorgoed buiten gebruik stellen van het voertuig.

D

Na artikel 15b wordt in hoofdstuk 5 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16

De artikelen 10a en10b zijn van overeenkomstige toepassing indien het betreft kentekenplaten volgens de modellen 18.2 en 27.10 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten zoals deze bijlage luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281).

Artikel III

De Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Hoofdstuk 4A AANVRAAG KENTEKENBEWIJS NIET-NEDERLANDSE AANHANGWAGEN vervalt.

B

Artikel 9d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 18.2 en 27.1 tot en met 27.29’ vervangen door: volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.29 en 30.1A tot en met 30.16.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.15 tot en met 27.29’ vervangen door: volgens de modellen 27.15A tot en met 27.29 en 30.7 tot en met 30.16 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

3. In het vierde lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.15 tot en met 27.17’ vervangen door: volgens de modellen 27.15A tot en met 27.17C, 30.7 en 30.8 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

4. In het vijfde lid, onderdeel a, wordt de zinsnede ‘A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W, X, Z of HH’ vervangen door: A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W, X of Z.

5. In het zesde lid, onderdeel a, vervalt ‘, HH, BO’.

C

Artikel 9e, eerste lid, aanhef, wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 18.2 met lichtblauwe kleur, 27.30 en 27. 31’ vervangen door: volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C met lichtblauwe kleur, en 27.30A tot en met 27. 31C.

Artikel IV

De Regeling kentekenbewijzen4 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na ‘motorfiets,’ ingevoegd: bromfiets,.

B

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel e vervalt de zinsnede ‘, de lettergroep BO en twee groepen van twee cijfers’.

2. Onderdeel i, komt te luiden:

i. een deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto, een deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN, GN of GV en twee groepen van twee cijfers dan wel een deel I van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende een handelaarskenteken: model 14.1;.

3. Onderdeel j komt te luiden:

j. een deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto dan wel een deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN, GN of GV en twee groepen van twee cijfers: model 15.1;.

C

Artikel 8, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen b tot en met d wordt geletterd tot c tot en met e.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. bromfiets,.

3. In onderdeel e wordt de zinsnede ‘onderdelen a, b en c’ vervangen door: onderdelen a, b, c en d.

D

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1’. geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Ontvangstbewijzen afgegeven volgens model D.2 van de bijlage zoals deze bijlage luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), blijven geldig tot het moment waarop zij op basis van de Wegenverkeerswet 1994 hun geldigheid verliezen.

E

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift van model 5.1 vervalt de zinsnede ‘, de lettergroep BO en twee groepen van twee cijfers’.

2. Het opschrift van model 14.1 komt te luiden:

Model 14.1 Deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto, een deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN, GN, of GV en twee groepen van twee cijfers dan wel een deel I van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende een handelaarskenteken.

3. Het opschrift van model 15.1 komt te luiden:

Model 15.1 Deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto dan wel een deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN, GN of GV en twee groepen van twee cijfers.

4. Model B.1 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

5. Model D.2 wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel V

De Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten5 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid wordt ‘23’ vervangen door: 23b.

B

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 18.2 en 27.1 tot en met 27.31’ vervangen door: volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27. 31C en 30.1A tot en met 30.16.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede ‘volgens model 18.2’ vervangen door: volgens model 18.2A tot en met 18.2C.

3. Het derde lid komt te luiden:

3. Onverminderd het eerste lid, geeft de erkenninghouder donkerblauwe kentekenplaten slechts af indien uit het desbetreffende kentekenbewijs blijkt dat het betrokken voertuig vóór 1978 tot de weg is toegelaten en het desbetreffende kenteken niet bestaat uit twee groepen van twee letters en een groep van twee cijfers, dan wel uit één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer. De laatste voorwaarde met betrekking tot het kenteken geldt niet voor aanhangwagens.

4. In het vierde lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 18.2 met een retroreflecterende gele achtergrond dan wel een retroreflecterende lichtblauwe achtergrond, 27.1 tot en met 27.14 alsmede 27.30 en 27.31’ vervangen door: volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C met een retroreflecterende gele achtergrond dan wel een retroreflecterende lichtblauwe achtergrond, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.14, 27.30A tot en met 27.31C en 30.1A tot en met 30.6.

5. In het vijfde lid wordt de zinsnede ‘van de modellen 18.2 met een retroreflecterende gele achtergrond dan wel een retroreflecterende lichtblauwe achtergrond, 27.1 tot en met 27.14 alsmede 27.30 en 27.31’ vervangen door: van de modellen 18.2A tot en met 18.2C met een retroreflecterende gele achtergrond dan wel een retroreflecterende lichtblauwe achtergrond, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.14, 27.30A tot en met 27.31C en 30.1A tot en met 30.6.

6. In het zesde lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.1 tot en met 27.10 , 27.24 tot en met 27.26 alsmede 27.30 en 27.31’ vervangen door: volgens de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C, 27.24A tot en met 27.26C, 27.30A tot en met 27.31C, 30.1A tot en met 30.4D alsmede 30.13 en 30.14.

7. In het zevende lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.15 tot en met 27.17’ vervangen door: volgens de modellen 27.15A tot en met 27.17C, 30.7 en 30.8.

C

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De erkenninghouder geeft bij de afgifte van kentekenplaten volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.14, 27.30A tot en met 27.31C en 30.1A tot en met 30.6 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten per kenteken:

a. één kentekenplaat af voor een motorrijtuig op twee of drie wielen met of zonder zijspanwagen, niet zijnde een bromfiets;

b. twee kentekenplaten af voor een motorrijtuig op meer dan drie wielen, niet zijnde een bromfiets;

c. één kentekenplaat af voor een bromfiets, en

d. één kentekenplaat af voor een aanhangwagen.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Indien een handelaarskentekenbewijs voor een motorrijtuig op twee of drie wielen met of zonder zijspanwagen, niet zijnde een bromfiets, of voor een motorrijtuig op meer dan drie wielen, niet zijnde een bromfiets wordt overgelegd, worden in afwijking van het eerste lid, ten minste één en ten hoogste vijf kentekenplaten afgegeven, met dien verstande dat van de modellen 27.11, 27.12 en 27.14 per model ten hoogste twee kentekenplaten worden afgegeven, en van model 27.13, ten hoogste één kentekenplaat wordt afgegeven.

3. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3. Indien een handelaarskentekenbewijs voor een bromfiets of een aanhangwagen wordt overgelegd, worden in afwijking van het eerste lid ten hoogste twee kentekenplaten afgegeven, met dien verstande dat voor een handelaarskentekenbewijs voor een aanhangwagen van de modellen 27.11 en 27.12 en voor een handelaarskentekenbewijs voor een bromfiets van de modellen 30.5 en 30.6 per model ten hoogste één kentekenplaat wordt afgegeven.

4. In het vierde lid wordt ‘model 18.2’ vervangen door: model 18.2A tot en met 18.2C.

D

Artikel 22, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede ‘volgens de modellen 27.11 tot en met 27.14’ wordt vervangen door: volgens de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6.

2. ‘platen’ wordt vervangen door: kentekenplaten.

E

Na artikel 22a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22b

Vervanging van kentekenplaten in verband met wijziging van de maximum constructiesnelheid van een bromfiets

Bij vervanging van een kentekenplaat in verband met een wijziging van de maximum constructiesnelheid van een bromfiets is artikel 22 van overeenkomstige toepassing.

F

In artikel 23, eerste lid, aanhef, wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.15 tot en met 27.29’ vervangen door: volgens de modellen 27.15A tot en met 27.29 en 30.7 tot en met 30.16.

G

In artikel 23a, eerste lid, wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 1.1 tot en met 18.2, 27.11, 27.12, 27.14, 27.30 en 27.31, en kentekenplaten met de lettermodellen C1, indien uitgevoerd in kunststof, en C2’ vervangen door: volgens de modellen 1.1 tot en met 18.2C, 27.11, 27.12, 27.14, 27.30A tot en met 27.31C en kentekenplaten met de lettermodellen C1, indien uitgevoerd in kunststof, C2 en C3.

Artikel VI

De Erkenningsregeling lamineerders6 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel f komt te luiden:

f. productie: het verwerken van folie en overige grondstoffen tot blanco-kentekenplaten, waaronder mede wordt begrepen het aanbrengen van het lamineerderswaarmerk, de lamineercode en het hologram;.

2. Onderdeel i komt te luiden:

i. folie: folie afkomstig van een foliefabrikant en geschikt voor het produceren van:

1°. gele kentekenplaten volgens de modellen 1.1 tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C en 30.1A tot en met 30.2D van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;

2°. lichtblauwe kentekenplaten volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.30A tot en met 27.31C en 30.3A tot en met 30.4D van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;

3°. lichtgroene kentekenplaten volgens de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;

4°. witte kentekenplaten volgens de modellen 27.15A tot en met 27.17C, 27.24A tot en met 27.29, 30.7, 30.8 en 30.13 tot en met 30.16 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

p. hologram: hologram als bedoeld in model F van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

B

In artikel 13 wordt de zinsnede ‘folie en blanco-kentekenplaten’ vervangen door: folie, hologrammen en blanco-kentenkenplaten.

C

Artikel 19, eerste lid, tweede volzin, vervalt.

D

In artikel 20a, eerste lid, tweede volzin, wordt na de zinsnede ‘voorzien van’ ingevoegd: het hologram, indien dit is voorschreven, en van.

Artikel VII

Artikel 1, onderdeel e, van de Erkenningsregeling foliefabrikanten7 komt te luiden:

e. folie: folie, geschikt voor het produceren van:

1°. gele kentekenplaten volgens de modellen 1.1 tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C en 30.1A tot en met 30.2D van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;

2°. lichtblauwe kentekenplaten volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.30A tot en met 27.31C en 30.3A tot en met 30.4D van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;

3°. lichtgroene kentekenplaten volgens de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;

4°. witte kentekenplaten volgens de modellen 27.15A tot en met 27.17C, 27.24A tot en met 27.29, 30.7, 30.8 en 30.13 tot en met 30.16 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten;.

Artikel VIII

De Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 20008 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk 4 komt te luiden:

HOOFDSTUK 4 BIJZONDERE EISEN VOOR KENTEKENPLATEN VOLGENS DE MODELLEN 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1. 16.1, 17.1, 18.1, 18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.31C en 30.1A tot en met 30.16 VAN DE BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE REGELING KENTEKENS EN KENTEKENPLATEN

B

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

Bij de vervaardiging van de kentekenplaat zijn de volgende toleranties in de maatvoering toegestaan:

a. op de afmetingen van elk der tekens: 0,5 mm;

b. op de totale lengte van het kenteken:

1°. bij kentekenplaten volgens de modellen 11.1, 13.1, 15.1, 18,2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.1E, 27.11, 27.14, 27.15A tot en met 27.15C, 27.18, 27.21, 27.24A tot en met 27.24C, 27.27 en 27.30A tot en met 27.30C: 3 mm;

2°. bij kentekenplaten volgens de modellen 12.1, 14.1, 16.1, 17.1 en 18.1: 1 mm bij één groep tekens en 1,5 mm bij twee groepen tekens;

3°. bij kentekenplaten volgens de modellen 27.2A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C, 27.12, 27.13, 27.16A tot en met 27.16C, 27.17A tot en met 27.17C, 27.19, 27.20, 27.22, 27.23, 27.25A tot en met 27.25C, 27.26A tot en met 27.26C, 27.28, 27.29, 27.31A tot en met 27.31C, 30.1A tot en met 30.4D, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15 en 30.16: 1,5 mm bij één groep tekens en 2 mm bij twee groepen tekens;

c. op de totale hoogte van het kenteken: bij kentekenplaten volgens de modellen 12.1, 14.1, 16.1, 17.1, 18.1, 27.2A tot en met 27.2F, 27.12, 27.16A tot en met 27.16C, 27.19, 27.22, 27.25A tot en met 27.25C, 27.28 en 27.31A tot en met 27.31C: 2 mm en 27.10A tot en met 27.10C, 27.13, 27.17A tot en met 27.17C, 27.20, 27.23, 27.26A tot en met 27.26C, 27.29, 30.1A, tot en met 30.16: 1 mm.

C

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. De laatste volzin van het vijfde lid komt te luiden: Bij de modellen 27.1A tot en met 27.10C dient de ruimte van het blauwe Europese vignet daarbij buiten beschouwing te worden gelaten.

2. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Bij de modellen 30.2A tot en met 30.2D, 30.4A tot en met 30.4D, 30.6, 30.8, 30.10, 30.12, 30.14 en 30.16 wordt het kenteken rechts ten opzichte van het midden geplaatst.

3. In het zesde lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 18.2, met uitzondering van platen met een donkerblauwe achtergrond 27.1 tot en met 27.17 alsmede 27.24 tot en met 27.26 en 27.30 en 27.31’ vervangen door: volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, met uitzondering van platen met een donkerblauwe achtergrond, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.17C, 27.24A tot en met 27.26C, 27.30A tot en met 27.31C, 30.1A tot en met 30.8 en 30.13 tot en met 30.16.

4. In het negende lid wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.15 tot en met 27.17’ vervangen door: volgens de modellen 27.15A tot en met 27.17C, 30.7 en 30.8.

5. Het tiende lid komt te luiden:

10. Kentekenplaten volgens de modellen:

a. 27.1A tot en met 27.2B, 27.2D tot en met 27.2F, 27.10A, 27.10B, 27.24A tot en met 27.25B, 27.26A, 27.26B en 27.30A tot en met 27.31B moeten met ingang van 1 februari 2003, indien het desbetreffende kentekenbewijs is voorzien van een duplicaatcode, zijn voorzien van dezelfde duplicaatcode. Vóór deze datum mogen zij zijn voorzien van bedoelde duplicaatcode. De duplicaatcode wordt in 23 mm (tolerantie 1 mm) hoge tekens aangegeven. De duplicaatcode bestaat uit één cijfer en dient te zijn aangebracht hetzij boven de eerste streep voor de duplicaten 1 tot en met 9, hetzij onder de eerste streep voor de duplicaten 10 tot en met 19 hetzij, indien geen eerste streep in het kenteken voorkomt, linksboven respectievelijk rechtsboven op de kentekenplaat;

b. 27.2C, 27.10C, 27.16C, 27.17C, 27.25C, 27.26C en 27.31C moeten met ingang van 1 februari 2003, indien het desbetreffende kentekenbewijs is voorzien van een duplicaatcode, zijn voorzien van dezelfde duplicaatcode. Vóór deze datum mogen zij zijn voorzien van bedoelde duplicaatcode. De duplicaatcode wordt in 23 mm (tolerantie 1 mm) hoge tekens aangegeven. De duplicaatcode bestaat uit één cijfer en dient te zijn aangebracht linksboven respectievelijk rechtsboven op de kentekenplaat;

c. 30.1A tot en met 30.4D, 30.13 en 30.14 moeten, indien het desbetreffende kentekenbewijs is voorzien van een duplicaatcode, zijn voorzien van dezelfde duplicaatcode. De duplicaatcode wordt in 20 mm (tolerantie 1 mm) hoge tekens aangegeven. De duplicaatcode bestaat uit één cijfer voor de duplicaten 1 tot en met 9, dan wel uit twee cijfers voor de duplicaten 10 tot en met 19. De duplicaatcode dient bij de modellen 30.1A tot en met 30.1D, 30.3A tot en met 30.3D en 30.13 te zijn aangebracht midden tussen de tekens aan de linker voorzijde. De duplicaatcode dient bij de modellen 30.2A tot en met 30.2D, 30.4A tot en met 30.4D en 30.14 te zijn aangebracht naast de tekens aan de linker bovenzijde.

6. Het elfde lid komt te luiden:

11. Kentekenplaten volgens de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.13, 27.15A tot en met 27.17C, 27.24A tot en met 27.31C, 30.1A tot en met 30.8 en 30.13 tot en met 30.16 dienen te zijn voorzien van een zwarte profielrand. Kentekenplaten volgens de modellen 30.3A tot en met 30.4D dienen te zijn voorzien van een witte profielrand.

7. Het twaalfde lid komt te luiden:

12. Kentekenplaten volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, met uitzondering van platen met een donkerblauwe achtergrond, en volgens de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.14, 27.30A tot en met 27.31C en 30.1A tot en met 30.6 dienen aan de voorzijde te zijn voorzien van een lamineercode. Deze code bestaat uit het identificatienummer van de lamineerder (1e positie), de laatste twee cijfers van het jaartal van vervaardiging van de retroreflecterende plaat (2 posities) en een productievolgnummer (7 posities). Deze code met een breedte van circa 40 mm wordt, in 3 tot 4 mm hoge cijfers in zwart aangebracht volgens model E van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten. Dit lid is niet van toepassing op kentekenplaten volgens de modellen 27.11 tot en met 27.14 die zijn afgegeven vóór 31 augustus 2002.

D

Artikel 13 vervalt.

E

In artikel 17, eerste lid, wordt de zinsnede ‘negen monsters (drie van 520 x 110 mm, drie van 340 x 210 mm en drie van 210 x 143 mm’ vervangen door: vijftien monsters (drie van 520 x 110 mm, drie van 340 x 210 mm, drie van 210 x 143 mm, drie van 100 x 175 mm en drie van 145 x 125 mm).

F

In artikel 18, eerste lid, wordt de zinsnede ‘negen monsters (drie van 520 x 110 mm, drie van 340 x 210 mm en drie van 210 x 143 mm)’ vervangen door: vijftien monsters (drie van 520 x 110 mm, drie van 340 x 210 mm, drie van 210 x 143 mm, drie van 100 x 175 mm en drie van 145 x 125 mm).

G

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Het keurmerk op de kentekenplaten voor bromfietsen dient te zijn aangebracht midden tussen de groepen van tekens dan wel links naast de groepen van tekens.

2. In het vierde lid wordt ‘18.2’ vervangen door: 18.2A tot en met 18.2C.

H

Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a

1. Het hologram dient overeen te komen met model F van de bijlage behorende bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

2. Het hologram op de kentekenplaat moet zichtbaar op de voorzijde van de kentekenplaat zijn aangebracht

3. Het hologram dient op een zodanige wijze te zijn aangebracht dat de werking van het retroreflectieve materiaal niet is aangetast.

4. Het hologram dient te zijn aan gebracht op de kentekenplaten volgens de modellen 30.1A tot en met 30.1D, 30.3A tot en met 30.3D en 30.5 in het midden van de kentekenplaat met een tolerantie van 2 mm.

5. Het hologram dient te zijn aangebracht op de kentekenplaten volgens de modellen 30.2A tot en met 30.2D, 30.4A tot en met 30.4D en 30.6 links naast de tweede groep van tekens op de kentekenplaat met een tolerantie van 2 mm.

6. Het hologram is 20 mm hoog en 20 mm breed met een tolerantie van 1 mm.

I

Na artikel 21 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 21a

Artikel 12, twaalfde lid, is van overeenkomstige toepassing op kentekenplaten volgens model 18.2 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten zoals deze bijlage luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), die zijn afgegeven na 31 augustus 2002 doch voor 1 september 2005.

Artikel 21b

In afwijking van artikel 19, derde lid, mag bij kentekenplaten volgens model 18.2 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten zoals deze bijlage luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281, indien de ruimte boven de tweede streep onvoldoende is, het keurmerk onder de tweede streep zijn aangebracht.

J

Het waarmerk opgenomen in bijlage 5 wordt vervangen door het waarmerk opgenomen in bijlage III bij deze regeling.

K

Het waarmerk opgenomen in bijlage 8 wordt vervangen door het waarmerk opgenomen in bijlage IV bij deze regeling

Artikel IX

De Regeling kentekens en kentekenplaten9 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden

1. Kentekens bestaan uit een samenstel van:

a. twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters;

b. twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers;

c. één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer, of

d. één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Voor een bedrijfsauto waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg wordt een kenteken opgegeven:

a. waarvan de eerste letter een V of een B is, voor kentekens die bestaan uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, dan wel twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters;

b. waarvan de eerste letter een V is, voor kentekens die bestaan uit één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer, dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter.

3. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

4. Voor een bedrijfsauto waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg wordt een kenteken opgegeven waarvan de eerste letter een B is.

4. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Indien door een wijziging van een bedrijfsauto waarvoor een kenteken is opgegeven de toegestane maximum massa niet meer dan 3500 kg dan wel meer dan 3500 kg is komen te bedragen, wordt voor dat voertuig, met toepassing van het bepaalde in het derde en vierde lid, een nieuw kenteken opgegeven.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘de modellen A.1, A.2, B.1, C.1 of C.2 van de bijlage’ vervangen door: de modellen A.1, A.2, B.1, C.1, C.2 of C3 van de bijlage.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede ‘de modellen 1.1 tot en met 27.31 van de bijlage’ vervangen door: de modellen 1.1 tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.31C en 30.1A tot en met 30.16 van de bijlage.

3. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Het type en de afmetingen van het hologram moeten overeenkomen met model F van de bijlage.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Kentekens moeten zijn aangebracht op kentekenplaten in zwarte, onuitwisbare tekens op retroreflecterende achtergrond, volgens de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.29, 30.1A tot en met 30.2D en 30.5 tot en met 30.16 van de bijlage. De kleur van de achtergrond is geel voor de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C en 30.1A tot en met 30.2D, lichtgroen voor de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6 en wit voor de modellen 27.15A tot en met 27.29 en 30.7 tot en met 30.16. De kleur van de rand in de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.13, 27.15A tot en met 27.17C, 27.24A tot en met 27.29, 30.1A tot en met 30.2D, 30.5 tot en met 30.8 en 30.13 tot en met 30.16 is zwart. De kentekenplaten volgens de modellen 27.18 tot en met 27.20 en 30.9 tot en met 30.12 mogen zijn voorzien van een zwarte rand. De in dit lid genoemde kleuren moeten voldoen aan de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

2. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. mogen kentekens zijn aangebracht op kentekenplaten in witte, onuitwisbare tekens op donkerblauwe achtergrond:

1°. volgens de modellen 1.1 tot en met 10.1 van de bijlage voor voertuigen die voor 1 januari 1977 in gebruik zijn genomen en waarvoor, voor wat betreft de modellen 1.1, 2.1, 3.1 en 4.1 van de bijlage, geen kenteken is opgegeven dat bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer en waarvoor, voor wat betreft de modellen 8.1, 9.1 en 10.1 van de bijlage een kenteken bevattende de lettergroep AA, CDJ of vóór 1 februari 1991 een kenteken bevattende de lettergroep CD is opgegeven;

2°. volgens de modellen 11.1 tot en met 17.3 van de bijlage voor voertuigen die voor 1 januari 1978 in gebruik zijn genomen en waarvoor, voor wat betreft de modellen 11.1 en 12.1 van de bijlage, geen kenteken is opgegeven dat bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer en waarvoor voor wat betreft de modellen 15.1 tot en met 17.3 van de bijlage een kenteken bevattende de lettergroep AA, CDJ of vóór 1 februari 1991 een kenteken bevattende de lettergroep CD is opgegeven;

3°. volgens model 18.1 van de bijlage voor voertuigen die voor 1 januari 1977 in gebruik zijn genomen en waarvoor geen kenteken is opgegeven dat bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer;

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘model 18.2’ vervangen door: model 18.2A tot en met 18.2C.

4. Het tweede lid, onderdeel b, onder 2°, komt te luiden:

2°. Voor wat betreft motorrijtuigen die worden gebruikt voor taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000, in zwarte, onuitwisbare tekens op een retroreflecterende lichtblauwe achtergrond.

Voor wat betreft voertuigen die vóór 1 januari 1978 in gebruik zijn genomen en waarvoor geen kenteken is opgegeven dat bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één enkele letter, of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één enkel cijfer mogen deze kentekens in plaats van in zwarte, onuitwisbare tekens op een retrorefelecterende gele achtergrond, worden aangebracht in witte, onuitwisbare tekens op een donkerblauwe achtergrond. De kleuren geel, donkerblauw en lichtblauw moeten voldoen aan de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000;

5. In het vierde lid, onderdeel c, wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.24 en 27.25’ vervangen door: volgens de modellen 27.24A tot en met 27.25C.

6. In het vierde lid, onderdeel e, wordt ‘model 18.2’ vervangen door: model 18.2A tot en met 18.2C.

7. In het zesde lid, eerste volzin, wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.30 en 27.31’ vervangen door: volgens de modellen 27.30A tot en met 27.31C.

8. In het zesde lid, laatste volzin, wordt de zinsnede ‘volgens de modellen 27.15 en 27.16’ vervangen door: volgens de modellen 27.15A tot en met 27.16C.

9. Het zevende lid komt te luiden:

7. Indien het kenteken van een motorrijtuig op meer dan drie wielen is aangebracht op een kentekenplaat volgens model 18.2A tot en met 18.2C of 27.15A tot en met 27.16C van de bijlage, is het motorrijtuig aan de voor- en achterzijde voorzien van een kentekenplaat volgens hetzelfde model dan wel, voor wat betreft de modellen 27.15A tot en met 27.16C, van een kentekenplaat volgens één van deze modellen.

10. Na het zevende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

8. In afwijking van de voorgaande leden moeten kentekens welke zijn opgegeven voor bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h zijn aangebracht op kentekenplaten in witte, onuitwisbare tekens op retroreflecterende achtergrond, volgens de modellen 30.3A tot en met 30.4D. De kleur van de achtergrond is lichtblauw. De kleur van de rand is wit. De in dit lid genoemde kleuren moeten voldoen aan de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde en zevende lid komen te luiden:

6. Indien het kenteken bestaat uit de lettergroepen AA of CD en één groep van ten hoogste drie cijfers, wordt de lettergroep voor of in het midden boven de cijfergroep geplaatst. Indien dit kenteken voor een bromfiets is opgegeven, wordt de lettergroep rechts boven de cijfergroep geplaatst.

7. Indien het kenteken bestaat uit de lettergroep CDJ en één groep van ten hoogste drie cijfers, wordt de lettergroep voor of in het midden boven de cijfergroep geplaatst dan wel, indien het een kenteken betreft dat vóór 1 februari 1991 is opgegeven, worden de letters CD voor de letter A of J en de cijfergroep of in het midden boven de letter A of J en de cijfergroep geplaatst. Indien dit kenteken voor een bromfiets is opgegeven wordt de lettergroep boven de cijfergroep geplaatst.

2. Na het achtste lid worden de volgende leden toegevoegd:

9. Indien het kenteken bestaat uit één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter, dan wel één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer:

a. worden de groepen en de enkele letter of het enkele cijfer achter elkaar geplaatst;

b. wordt de eerste groep van twee letters dan wel twee cijfers in het midden boven de groep van drie cijfers en de enkele letter, dan wel de groep van drie letters en het enkele cijfer geplaatst;

c. wordt de eerste enkele letter dan wel het eerste enkele cijfer tezamen met de eerste letter van de groep van drie letters dan wel met het eerste cijfer van de groep van drie cijfers in het midden boven de overige twee letters uit de groep van drie letters dan wel de overige twee cijfers uit de groep van drie cijfers en de groep van twee letters dan wel de groep van twee cijfers geplaatst;

d. wordt op een kenteken opgegeven voor een bromfiets de eerste enkele letter dan wel het eerste enkele cijfer tezamen met de eerste twee cijfers van de groep van drie cijfers dan wel de eerste twee letters van de groep van drie letters boven de laatste letter uit de groep van drie letters dan wel het laatste cijfer uit de groep van drie cijfers en de groep van twee letters dan wel de groep van twee cijfers geplaatst, of

e. wordt op een kenteken opgegeven voor een bromfiets de eerste groep van twee letters dan wel twee cijfers tezamen met het eerste cijfer van de groep van drie cijfers dan wel de eerste letter van de groep van drie letters boven de laatste twee cijfers uit de groep van drie cijfers dan wel de laatste twee letters uit de groep van drie letters en het enkele cijfer dan wel de enkele letter geplaatst.

10. Indien het kenteken bestaat uit de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers en het kenteken voor een bromfiets is opgegeven, wordt de lettergroep tezamen met het eerste cijfer van de eerste groep van twee cijfers boven het laatste cijfer van de eerste groep van twee cijfers en de laatste groep van twee cijfers geplaatst.

11. Indien het kenteken bestaat uit de lettergroep HC en twee groepen van twee cijfers wordt de lettergroep tezamen met het eerste cijfer van de eerste groep van twee cijfers boven het laatste cijfer van de eerste groep van twee cijfers en de laatste groep van twee cijfers geplaatst.

12. Indien het kenteken bestaat uit de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W, X, of Z en twee groepen van twee cijfers en het kenteken is voor een bromfiets opgegeven, wordt de enkele letter tezamen met het eerste cijfer van de eerste groep van twee cijfers boven het laatste cijfer van de eerste groep van twee cijfers en laatste groep van twee cijfers geplaatst.

E

In artikel 5, derde lid, wordt de zinsnede ‘de modellen 19.1 tot en met 26.1 en 27.18 tot en met 27.23 van de bijlage’ vervangen door: de modellen 19.1 tot en met 26.1, 27.18 tot en met 27.23 en 30.9 tot en met 30.12 van de bijlage.

F

Artikel 6, tweede en derde lid, komen te luiden:

2. Op de donkerblauwe, groene of gele achtergrond van een kentekenplaat volgens de modellen 11.1 tot en met 18.2C van de bijlage mag niets anders voorkomen dan het kenteken, het keurmerk van de erkende of gemachtigde kentekenplaatfabrikant en de waarmerken van de erkende of gemachtigde foliefabrikant en lamineerder. Voor zover het betreft een kentekenplaat volgens de modellen 13.1 en 14.1 van de bijlage mogen voorts in witte dan wel gele retroflecterende cijfers op rode achtergrond de laatste twee cijfers van het jaartal voorkomen dat het jaar aangeeft waarin de geldigheid van het kentekenbewijs, door de afgifte waarvan het kenteken is opgegeven, eindigt. Voor zover het betreft een kentekenplaat volgens het model 18.2A tot en met 18.2C van de bijlage met een gele dan wel lichtblauwe achtergrond is deze tevens voorzien van een lamineercode.

3. Op de witte achtergrond van kentekenplaten volgens de modellen 11.1, 12.1, 18.1 en 19.1 tot en met 26.1 mag niets anders voorkomen dan het kenteken en het merk van de fabrikant. Op de achtergrond van een kentekenplaat volgens de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.31C en 30.1 tot en met 30.16 van de bijlage mag niets anders voorkomen dan hetgeen is vermeld in die modellen, alsmede de waarmerken van de erkende of gemachtigde foliefabrikant en lamineerder. De kentekenplaten volgens de modellen 27.15A tot en met 27.17C, 30.7 en 30.8 moeten zijn voorzien van een maandaanduiding, die uitsluitend mag bestaan uit het nummer van de lopende of de volgende maand.

G

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

1. Bij motorrijtuigen op meer dan drie wielen, met uitzondering van bromfietsen, moeten de kentekenplaten zijn aangebracht aan de voor- en achterzijde van het motorrijtuig op de daartoe bestemde plaats.

2. Bij motorrijtuigen op twee of drie wielen met of zonder zijspanwagen, met uitzondering van bromfietsen, moet de kentekenplaat zijn aangebracht aan de achterzijde van het motorrijtuig op de daartoe bestemde plaats.

3. Bij aanhangwagens waarvoor een kenteken dient te zijn opgegeven moet de kentekenplaat zijn aangebracht aan de achterzijde van de aanhangwagen op de daartoe bestemde plaats.

4. Bij bromfietsen moet de kentekenplaat zijn aangebracht aan de achterzijde van de bromfiets op de daartoe bestemde plaats.

5. Bij aanhangwagens waarvoor het vereiste dat een kenteken dient te zijn opgegeven niet geldt, moet, indien de aanhangwagen is verbonden met een motorrijtuig, een kentekenplaat met het kenteken van het motorrijtuig zijn aangebracht aan de achterzijde van de aanhangwagen op de daartoe bestemde plaats.

6. De kentekenplaat moet loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig zijn aangebracht en zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5%. Indien de vorm van het voertuig zulks vereist, mag de kentekenplaat evenwel de volgende helling ten opzichte van de verticale stand hebben:

a. indien de van het kenteken voorziene zijde van de kentekenplaat naar boven is gekeerd, een hoek van ten hoogste 30°, mits de bovenrand van de kentekenplaat zich niet hoger dan 1.20 m boven het wegdek bevindt,

b. indien de van het kenteken voorziene zijde van de kentekenplaat naar beneden is gekeerd, een hoek van ten hoogste 15°, mits de bovenrand van de kentekenplaat zich op een grotere hoogte dan 1.20 m boven het wegdek bevindt.

7. Het kenteken dat aan de voorzijde is aangebracht moet van voren, het kenteken dat aan de achterzijde is aangebracht, moet van achteren zichtbaar zijn en mag niet hoger dan 2 m boven het wegdek zijn aangebracht.

8. De kentekenplaat moet zodanig op het motorrijtuig dan wel de aanhangwagen bevestigd, dat:

a. de kentekenplaat en het kenteken aan de achterzijde van het voertuig over de volle, in de bijlage voorgeschreven, oppervlakte zichtbaar is voor een waarnemer, die zich op een afstand van 20 m midden achter het voertuig bevindt,

b. de karakters van het kenteken niet door de bevestigingsmiddelen zijn beschadigd, en

c. de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig niet door glas of ander doorzichtig materiaal wordt bedekt.

9. Aan of op het motorrijtuig, de aanhangwagen of de kentekenplaat mag geen teken of middel zijn aangebracht dat de herkenning, daaronder begrepen de herkenning met behulp van technische voorzieningen, van het kenteken bemoeilijkt of kan bemoeilijken.

10. Het bepaalde in het achtste lid, onderdeel c, geldt niet voor voertuigen die voor 1 januari 1972 in gebruik zijn genomen, tenzij het kenteken op een retroflecterende plaat is aangebracht.

H

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

In afwijking van artikel 3, eerste lid, mogen kentekens die zijn opgegeven voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), zijn aangebracht op kentekenplaten volgens model 18.2 of model 27.10 van de bijlage zoals deze bijlage luidde voor die datum, voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

I

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. Na model C.2. wordt het model (model C.3.) ingevoegd opgenomen in bijlage V bij deze regeling.

2. Na model E wordt het model ingevoegd (model F) opgenomen in bijlage VI bij deze regeling.

3. Model 18.2 wordt vervangen door het model (model 18.2A) opgenomen in bijlage VII bij deze regeling.

4. Na Model 18.2A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen VIII en IX bij deze regeling.

5. Model 27.1 wordt vervangen door het model (model 27.1A) opgenomen in bijlage X bij deze regeling.

6. Na Model 27.1A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XI tot en met XIV bij deze regeling.

7. Model 27.2 wordt vervangen door het model (model 27.2A) opgenomen in bijlage XV bij deze regeling.

8. Na Model 27.2A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XVI tot en met XX bij deze regeling.

9. De modellen 27.3 tot en met 27.9 vervallen.

10. Model 27.10 wordt vervangen door het model (model 27.10A) opgenomen in bijlage XXI bij deze regeling.

11. Na Model 27.10A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XXII en XXIII bij deze regeling.

12. Model 27.15 wordt vervangen door het model (model 27.15A) opgenomen in bijlage XXIV bij deze regeling.

13. Na Model 27.15A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XXV en XXVI bij deze regeling.

14. Model 27.16 wordt vervangen door het model (model 27.16A) opgenomen in bijlage XXVII bij deze regeling.

15. Na Model 27.16A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XXVIII en XXIX bij deze regeling.

16. Model 27.17 wordt vervangen door het model (model 27.17A) opgenomen in bijlage XXX bij deze regeling.

17. Na Model 27.17A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XXXI en XXXII bij deze regeling.

18. Model 27.24 wordt vervangen door het model (model 27.24A) opgenomen in bijlage XXXIII bij deze regeling.

19. Na Model 27.24A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XXXIV en XXXV bij deze regeling.

20. Model 27.25 wordt vervangen door het model (model 27.25A) opgenomen in bijlage XXXVI bij deze regeling.

21. Na Model 27.25A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XXXVII en XXXVIII bij deze regeling.

22. Model 27.26 wordt vervangen door het model (model 27.26A) opgenomen in bijlage XXXIX bij deze regeling.

23. Na Model 27.26A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XL en XLI bij deze regeling.

24. Model 27.30 wordt vervangen door het model (model 27.30A) opgenomen in bijlage XLII bij deze regeling.

25. Na model 27.30A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XLIII en XLIV bij deze regeling.

26. Model 27.31 wordt vervangen door het model (model 27.31A) opgenomen in bijlage XLV bij deze regeling.

27. Na Model 27.31A worden achtereenvolgend de modellen ingevoegd opgenomen in de bijlagen XLVI en XLVII bij deze regeling.

28. Na model 27.31C worden de modellen ingevoegd opgenomen in bijlagen XLVIII tot en met LXXV bij deze regeling.

29. Model M.3. wordt vervangen door het model opgenomen in bijlage LXXVI bij deze regeling.

Artikel X

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Bijlage I

Model B.1.

Vrijwaringsbewijs, af te geven door een erkend bedrijf.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-1.gif

Kleur: groen

Bijlage II

Model D.2

Ontvangstbewijs, na 30 mei 2004 af te geven ingevolge artikel 39, derde lid, van het Kentekenreglement.

Voorzijde (kleur: blauw)

stcrt-2005-161-p27-SC71210-2.gif

Achterzijde (kleur: blauw)

stcrt-2005-161-p27-SC71210-3.gif

Bijlage III

stcrt-2005-161-p27-SC71210-4.gif

Bijlage IV

stcrt-2005-161-p27-SC71210-5.gif

Bijlage V

Model C.3

Letters, cijfers en streep voor kentekenplaten volgens de modellen 30.1 (A t/m D), 30.2 (A t/m D), 30.3 (A t/m D), 30.4 (A t/m D), 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15 en 30.16, waarbij elk teken in een vlak met een breedte van 28 mm staat gecentreerd.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-6.gif

Bijlage VI

Model F

Hologram

stcrt-2005-161-p27-SC71210-7.gif

Bijlage VII

Model 18.2A

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-8.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage VIII

Model 18.2B

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-9.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage IX

Model 18.2C

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-10.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage X

Model 27.1A

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

c. kentekenplichtige aanhangwagens.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-11.gif

Bijlage XI

Model 27.1B

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

c. kentekenplichtige aanhangwagens.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-12.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XII

Model 27.1C

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

c. kentekenplichtige aanhangwagens.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-13.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XIII

Model 27.1D

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD;

b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-14.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XIV

Model 27.1E

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-15.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XV

Model 27.2A

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

c. kentekenplichtige aanhangwagens.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-16.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XVI

Model 27.2B

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

c. kentekenplichtige aanhangwagens.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-17.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XVII

Model 27.2C

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

c. kentekenplichtige aanhangwagens.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-18.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XVIII

Model 27.2D

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD;

b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-19.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XIX

Model 27.2E

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-20.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XX

Model 27.2F

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-21.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXI

Model 27.10A

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-22.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal vande kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXII

Model 27.10B

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-23.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXIII

Model 27.10C

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-24.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXIV

Model 27.15A

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-25.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXV

Model 27.15B

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-26.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXVI

Model 27.15C

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-27.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXVII

Model 27.16A

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-28.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXVIII

Model 27.16B

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-29.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXIX

Model 27.16C

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-30.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXX

Model 27.17A

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-31.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXXI

Model 27.17B

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-32.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXXII

Model 27.17C

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-33.gif

Bijlage XXXIII

Model 27.24A

Voor:

a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-34.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXXIV

Model 27.24B

Voor:

a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-35.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal vande kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXXV

Model 27.24C

Voor:

a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-36.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal vande kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXXVI

Model 27.25A

Voor:

a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-37.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal vande kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXXVII

Model 27.25B

Voor:

a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-38.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXXVIII

Model 27.25C

Voor:

a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-39.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XXXIX

Model 27.26A

Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-40.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XL

Model 27.26B

Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-41.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XLI

Model 27.26C

Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-42.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XLII

Model 27.30A

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-43.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XLIII

Model 27.30B

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-44.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XLIV

Model 27.30C

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-45.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XLV

Model 27.31A

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-46.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XLVI

Model 27.31B

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-47.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XLVII

Model 27.31C

Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-48.gif

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuringkentekenplaten 2000.

Bijlage XLVIII

Model 30.1A

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-49.gif

Bijlage XLIX

Model 30.1B

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groepen BN of GN.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-50.gif

Bijlage L

Model 30.1C

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groep CD.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-51.gif

Bijlage LI

Model 30.1D

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groep CDJ.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-52.gif

Bijlage LII

Model 30.2A

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h

stcrt-2005-161-p27-SC71210-53.gif

Bijlage LIII

Model 30.2B

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groepen BN of GN.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-54.gif

Bijlage LIV

Model 30.2C

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groep CD.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-55.gif

Bijlage LV

Model 30.2D

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groep CDJ.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-56.gif

Bijlage LVI

Model 30.3A

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-57.gif

Bijlage LVII

Model 30.3B

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groepen BN of GN.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-58.gif

Bijlage LVIII

Model 30.3C

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groepen CD.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-59.gif

Bijlage LIX

Model 30.3D

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groepen CDJ.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-60.gif

Bijlage LX

Model 30.4A

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-61.gif

Bijlage LXI

Model 30.4B

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groepen BN of GN.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-62.gif

Bijlage LXII

Model 30.4C

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groepen CD.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-63.gif

Bijlage LXIII

Model 30.4D

Voor kentekenplichtige bromfietsen die geconstrueerd zijn voor een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h en gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken bevattende de groepen CDJ.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-64.gif

Bijlage LXIV

Model 30.5

Handelaarskentekens voor kentekenplichtige bromfietsen.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-65.gif

Bijlage LXV

Model 30.6

Handelaarskentekens voor kentekenplichtige bromfietsen.

stcrt-2005-161-p27-SC71210-66.gif

Bijlage LXVI

Model 30.7

Voor kentekenplichtige bromfietsen als tijdelijke kentekenplaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-67.gif

Bijlage LXVII

Model 30.8

Voor kentekenplichtige bromfietsen als tijdelijke kentekenplaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-68.gif

Bijlage LXVIII

Model 30.9

Voor kentekenplichtige bromfietsen die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht, mits het voertuig naar oordeel van de Dienst Wegverkeer technisch in goede staat is (exportkentekenplaat).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-69.gif

Bijlage LXIX

Model 30.10

Voor kentekenplichtige bromfietsen die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht, mits het voertuig naar oordeel van de Dienst Wegverkeer technisch in goede staat is (exportkentekenplaat).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-70.gif

Bijlage LXX

Model 30.11

Voor kentekenplichtige bromfietsen ter verkrijging van een kentekenbewijs naar en van de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden (1-daags kenteken).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-71.gif

Bijlage LXXI

Model 30.12

Voor kentekenplichtige bromfietsen ter verkrijging van een kentekenbewijs naar en van de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden (1-daags kenteken).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-72.gif

Bijlage LXXII

Model 30.13

Voor:

a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige bromfietsen;

b. aanhangsels op kentekenplichtige bromfietsen (inclusief fietsendragers e.d.);

c. aanhangsels op aanhangwagens achter kentekenplichtige bromfietsen (inclusief fietsendragers e.d.).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-73.gif

Bijlage LXXIII

Model 30.14

Voor:

a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige bromfietsen;

b. aanhangsels op kentekenplichtige bromfietsen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

c. aanhangsels op aanhangwagens achter kentekenplichtige bromfietsen (inclusief fietsendragers en dergelijke).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-74.gif

Bijlage LXXIV

Model 30.15

Voor kentekenplichtige bromfietsen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij zevendaags kentekenbewijs).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-75.gif

Bijlage LXXV

Model 30.16

Voor kentekenplichtige bromfietsen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij zevendaags kentekenbewijs).

stcrt-2005-161-p27-SC71210-76.gif

Bijlage LXXVI

stcrt-2005-161-p27-SC71210-77.gif

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van enkele regelingen op het gebied van de kentekenreglementering in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen en de introductie van een nieuwe kentekenindeling (side-code).

De kentekenregistratie voor bromfietsen houdt in dat de – technische – gegevens omtrent bromfietsen en de (tenaamstellings)gegevens van de eigenaren of houders daarvan worden opgenomen in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). In dat kader krijgen bromfietsen een kenteken en wordt aan de eigenaren/houders daarvan een kentekenbewijs afgegeven. Tot nu toe behoorden bromfietsen tot de categorie voertuigen die van de kentekenplicht waren vrijgesteld. Door deze voertuigen nu onder het kentekenregime te brengen, wordt het systeem zoals dat nu van toepassing is op andere gekentekende voertuigen in beginsel ook op bromfietsen van toepassing. Teneinde dit – op het niveau van de formele wet – te realiseren, is de Wegenverkeerswet 1994 aangepast (Stb. 281) en zijn – op het niveau van de amvb – het Kentekenreglement, Voertuigreglement en RVV1990 gewijzigd. Voor een nadere toelichting in dit verband wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij evenbedoelde wetswijziging. Met de onderhavige regeling zijn op het niveau van de ministeriële regeling de uitvoeringsvoorschriften vastgesteld die nodig zijn voor de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen. De volgende ministeriële regelingen zijn aangepast:

a. de Regeling handelaarskentekens en -⁠kentekenbewijzen,

b. de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad,

c. de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten,

d. de Regeling kentekenbewijzen,

e. de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten,

f. de Erkenningsregeling lamineerders,

g. de Erkenningsregeling foliefabrikanten,

h. de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000,

i. de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Omdat door middel van de onderhavige regeling technische eisen zijn opgenomen in de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000 en de Regeling kentekens en kentekenplaten waaraan een bromfietskentekens moet voldoen, is het desbetreffende deel van de ontwerpregeling op 9 februari 2005 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen (notificatienummer 2005/0041/NL) ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). Dit heeft niet geleid tot een reactie.

Behalve de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen, strekt de onderhavige regeling tot de introductie van een nieuwe kentekenindeling (sidecode 7 tot en met 10). Een nieuwe sidecode is noodzakelijk, omdat de huidige kentekenindeling voor een aantal voertuigcategorieën binnen afzienbare termijn is uitgeput. Daarnaast worden ook bromfietsen vanaf 1 september 2005 voorzien van een kenteken. De invoering van de nieuw sidecode zal gefaseerd geschieden. De bestaande sidecodes worden per voertuigcategorie eerst volgemaakt voordat naar de nieuwe sidecode wordt overgestapt. De kentekenindeling is en blijft voertuiggebonden. De huidige lettergebonden kentekenindeling per voertuigcategorie blijft gehandhaafd en er vindt een uitbreiding plaats met een categorie voor bromfietsen (eerste letter van het kenteken wordt D of F). De lettercombinaties GVD, NSB, SS en SD zijn uitgesloten. Alle bijzondere kentekens blijven in hun huidige vorm bestaan. Zij zullen niet met de nieuwe sidecodes worden gekentekend.

In verband met de introductie van een nieuwe kentekenindeling zijn de volgende ministeriële regelingen gewijzigd:

a. de Regeling handelaarskentekens en -⁠kentekenbewijzen,

b. de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad,

c. de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten,

d. de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten,

e. de Erkenningsregeling lamineerders,

f. de Erkenningsregeling foliefabrikanten,

g. de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000,

h. de Regeling kentekens en kentekenplaten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

 • 1

  Stcrt. 1994, 242; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 1 juni 2005 (Stcrt. 108).

 • 2

  Stcrt. 1994, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 1 juni 2005 (Stcrt. 108).

 • 3

  Stcrt. 1994, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 17 december 2004 (Stcrt. 249).

 • 4

  Stcrt. 1994, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 24 mei 2004 (Stcrt. 98).

 • 5

  Stcrt. 2000, 20; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 1 juni 2005 (Stcrt. 108).

 • 6

  Stcrt. 2000, 20; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling 16 juli 2002 (Stcrt. 142).

 • 7

  Stcrt. 2000, 20; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 juli 2002 (Stcrt. 142).

 • 8

  Stcrt. 2001, 22; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 augustus 2002 (Stcrt. 159).

 • 9

  Stcrt. 1997, 239; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 4 april 2003 (Stcrt. 72).

Naar boven