Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Informatie Beheer GroepStaatscourant 2005, 150 pagina 8Overig

Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een buitenlandse opleiding

Kenmerk: AOCW/AP/05.046

Datum inwerkingtreding: 1 augustus 2005

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: artikel 7.23, derde lid, van de WHW

Relatie tot eerdere mededelingen: vervangt beleidsregel Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een buitenlandse opleiding (Kenmerk: AOCenW/AP/01.055).

Informatie verkrijgbaar bij: IB-Groep, 050-5998036

Beleidsregel

• Beleidsregel inzake de indiening en beoordeling van verzoeken om toestemming tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een in het buitenland afgeronde opleiding als bedoeld in artikel 7.23, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW)

1. Inleiding

Hierbij bericht de Informatie Beheer Groep, hierna genoemd IB-Groep, aan een ieder die op grond van een getuigschrift, behaald aan een buitenlandse instelling van hoger onderwijs, in aanmerking wil komen voor verlening van toestemming tot het voeren van een Nederlandse titel, dat door de IB-Groep het onderstaande beleid wordt gevoerd.

2. Vereiste documenten voor indiening van verzoeken

Het verzoek om toestemming tot het voeren van een Nederlandse titel moet schriftelijk worden ingediend, met een door de IB-Groep verstrekt aanvraagformulier.

Daartoe moeten de volgende stukken worden ingediend:

aanvraagformulier, volledig ingevuld

persoonsgegevens, te weten:

– origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, afgegeven binnen 6 maanden voor de indiening van het verzoek;

– kopie van houderpagina uit geldig Nederlands of buitenlands reis- of verblijfsdocument;

opleidingsdocumenten

– rechtgevende documenten (de documenten waarop de aanvraag wordt gebaseerd)

De aanvraag dient te worden ingediend aan de hand van gewaarmerkte kopieën van de documenten waarop de aanvraag wordt gebaseerd, te weten afsluitend(e) diploma(’s) plus cijferlijst(en).

Deze documenten dienen altijd mede te zijn voorzien van een beëdigde vertaling van alle documenten die niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans zijn gesteld. De vertaling kan in één van de vier genoemde talen zijn gesteld. De vertaling dient door de vertaler in kopie aan de brondocumenten te zijn gehecht.

– overige opleidingsdocumenten

Dit zijn de documenten over de vooropleiding (altijd vereist), en eventuele overige opleidingsdocumenten. Ook deze kunnen in kopie worden aangeleverd. Voor vertalingen gelden dezelfde vereisten als bij rechtgevende documenten.

Machtiging tot technisch onderzoek en inhoudelijke verificatie

De aanvrager dient de IB-Groep bij het indienen van het verzoek te machtigen tot het eventueel laten verrichten van technisch onderzoek aan de originele opleidingsdocumenten en/of tot het inhoudelijk (laten) verifiëren van deze documenten bij de bevoegde instantie (doorgaans de afgevende instelling van onderwijs). De machtigingen daartoe dienen te worden verstrekt bij de invulling van het aanvraagformuliuer. Tijdens de behandeling van de aanvraag kan de aanvrager vervolgens worden verzocht de originele opleidingsdocumenten tijdelijk ter beschikking te stellen aan de IB-Groep.

Indien de aanvrager bij herhaling niet voldoet aan het verzoek tot aanlevering van een van de boven genoemde documenten, kan de IB-Groep besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Legalisatie-eis

Tijdens de behandeling van het verzoek kan de aanvrager worden verzocht zijn of haar rechtgevende documenten te laten legaliseren. Indien de opleiding is gevolgd in een bij het Apostille Verdrag aangesloten land zal de legalisatie-eis niet worden gesteld. In plaats daarvan zal dan worden gevraagd om een apostillestempel op de rechtgevende documenten. In voorkomend geval zal de IB-Groep de aanvrager aangeven wat wordt gewenst.

Uitgezonderd van de legalisatie-eis of het apostillestempel zijn verzoeken gebaseerd op getuigschriften behaald binnen één van de lidstaten van de Europese Unie. In dit geval worden de rechtgevende bewijsstukken geverifieerd bij de afgevende instantie in het land van opleiding. De aanvrager wordt niet van het verificatieverzoek op de hoogte gesteld aangezien de aanvrager bij indiening van het verzoek hiervoor al een machtiging heeft moeten geven.

3. Criteria voor de beoordeling van verzoeken

Formele criteria

Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag titulatuur wordt op de volgende punten gelet:

1. Alleen buitenlandse opleidingsdocumenten.

Alleen opleidingsdocumenten van buitenlandse instellingen kunnen in behandeling worden genomen. Opleidingsdocumenten van Nederlandse instellingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

2. Erkende opleiding.

De buitenlandse opleiding dient in het land van opleiding te zijn erkend. In toenemende mate zal dit worden vastgesteld aan de hand van de accreditatiestatus van de opleiding.

3. Recht op titulatuur in land van opleiding.

Indien het land van opleiding een gradenstructuur kent, moet de gevolgde opleiding in eigen land hebben geleid tot het verkrijgen van een graad/titel. Sommige landen kennen geen titulatuur op basis van hoger onderwijsdiploma’s. In die gevallen wordt per geval bezien of desalniettemin toch Nederlandse titulatuur kan worden verleend.

Inhoudelijke criteria

Bij de inhoudelijke beoordeling van aanvragen zijn de criteria van de Lissabon Conventie leidend, binnen het raamwerk van de Nederlandse onderwijswetgeving (artikel 7.23, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW)).

In concreto betekent dit dat de IB-Groep bij de behandeling van aanvragen titulatuur de volgende teksten volgt:

– Lissabon Conventie (voluit: Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region);

– Het bijbehorende Explanatory Report;

– De bijbehorende Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications, adopted by the Lisbon Recognition Convention Committee at its second meeting, Riga, 6 June 2001;

– De Lissabon Conventie en het Explanatory Report zijn on line te vinden op de web site van de Raad van Europa, als conventie nummer CETS No. 165 met bijlagen.

Met betrekking tot een verzoek om Nederlandse academische titulatuur op grond van een in het buitenland behaalde master’s-graad hanteert de IB-Groep bovendien als vast beleid dat – om te kunnen spreken van een gelijkwaardige en overeenkomstige opleiding – de master’s-graad moet zijn behaald na een bachelor’s-graad; en de bachelor’s-graad en de master’s-graad beide het niveau en de inhoud moeten hebben van een wetenschappelijke opleiding in Nederland; en dat beide opleidingen in dezelfde discipline moeten zijn gevolgd. Een eventueel tekort aan studieduur wordt niet gecompenseerd door de werkervaring van een aanvrager mee in aanmerking te nemen. Deze maakt in Nederland geen onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Evenmin kan waarde worden gehecht aan eventueel extra benodigde tijd voor het volgen van onderwijs in een al dan niet vreemde taal.

Toelichting

Verscherpte procedure

In de afgelopen jaren is door de IB-Groep een toename geconstateerd in het aantal (ver)vals(t)e dossiers dat werd aangeboden in het kader van aanvragen van Nederlandse onderwijsbevoegdheden of aanvragen tot het verkrijgen van toestemming tot het voeren van Nederlandse titulatuur. Op verzoek van het ministerie van OCenW is de IB-Groep er daarom toe overgegaan de dossiereisen te verscherpen. De afhandeling van aanvragen zal voortaan afhankelijk worden gesteld van het tijdelijk ter beschikking stellen van de originele opleidingsdocumenten. De aanvrager dient de IB-Groep tevens te machtigen tot het laten uitvoeren van technisch onderzoek aan de ingediende documenten en/of tot het (laten) uitvoeren van een inhoudelijke verificatie. Doel van deze verscherping is het misbruik van de procedures door (ver)vals(t)e documenten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Bij de verscherpte procedure wordt mede aandacht besteed aan de identiteitsvaststelling. De tenaamstelling op diploma en identiteitsbewijs moet overeenstemmen of dient anderszins officieel gestaafd te zijn.

Basis inhoudelijke beoordeling

Uit het systeem van de WHW en met name uit het bepaalde in de artikelen 7.20 en 7.23 in onderlinge samenhang bezien, moet worden afgeleid dat van een op grond van een examen aan een niet in Nederland gevestigde instelling voor hoger onderwijs verkregen titel slechts kan worden gesproken, ingeval die titel bij of krachtens enige wettelijke bepaling van het betreffende land is verbonden aan (het met goed gevolg afleggen van) een examen als hiervoor bedoeld.

Hier te lande is het slechts mogelijk de uit de WHW gebruikte academische titulatuur te voeren indien een opleiding is gevolgd die voldoet aan de criteria zoals genoemd in de WHW. De opleiding dient m.a.w. gevolgd te zijn aan een in de WHW opgenomen dan wel op grond van de WHW aangewezen instelling van hoger onderwijs. Op grond hiervan hanteert de IB-Groep als uitgangspunt dat slechts van een gelijkwaardige opleiding sprake kan zijn, indien de desbetreffende buitenlandse opleiding aldaar door de rijksoverheid is erkend. Een privaatrechtelijke erkenning kan in landen waar deze overheidserkenning bestaat niet op één lijn worden gesteld met erkenning van overheidswege. Daar waar sprake is van een federale staatsvorm, dient de opleiding op federaal niveau erkend te zijn. In landen waar geen enkele vorm van overheidserkenning van het onderwijs aanwezig is, kan de volgens de in dat land geëigende c.q. meest gangbare wijze van erkenning gelijkwaardig geacht worden aan overheidserkenning. Ter invulling van de beoordelings- en beleidsvrijheid die de IB-Groep op grond van voornoemd artikel toekomt, wordt als vaste gedragslijn gehanteerd dat de gelijkwaardigheid van een opleiding aan een niet in Nederland gevestigde instelling voor hoger onderwijs wordt vastgesteld aan de hand van het eindniveau van de opleiding, met als weegfactoren de vooropleidingvereisten, de nominale studieduur en de nominale studieomvang. Of er sprake is van een overeenkomstige opleiding wordt beantwoord aan de hand van de vraag of voor de buitenlandse opleiding op het moment van aanvragen een soortgelijke Nederlandse opleiding bestaat, blijkend uit de bestudeerde vakken, de aanwezigheid van een stage- en/of thesisverplichting, het opleidings-karakter en de opleidingsdoelstelling.

Lissabon Conventie

Ofschoon Nederland de Conventie nog niet heeft geratificeerd maar al wel ondertekend, gaat de IB-Groep bij de behandeling van aanvragen titulatuur zoveel mogelijk uit van de criteria van de Lissabon Conventie, binnen het raamwerk van de WHW. In de praktijk is gebleken dat aanvragers titulatuur regelmatig vragen stellen bij de uitgangspunten die de IB-Groep hanteert voor de afhandeling van aanvragen titulatuur. Met deze beleidsregel wordt beoogd inzichtelijk te maken dat de gehanteerde procedure niet slechts in Nederland in gebruik is, maar internationaal. In veel gevallen zal blijken dat de autoriteiten in het land van herkomst/van opleiding eveneens de Lissabon Conventie toepassen. Daarmee wordt voor aanvragers duidelijk dat de procedures in internationaal verband zijn afgestemd en dat zowel het land van opleiding als het ontvangende land (in dit geval Nederland) over en weer dezelfde procedures toepassen.

Vervallen eerdere beleidsregel

Met deze beleidsregel komt de eerdere beleidsregel Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een buitenlandse opleiding (Kenmerk: AOCenW/AP/01.055, datum inwerkingtreding: 1 juni 2001, gepubliceerd in Uitleg Gele Katern, jaargang 18, nummer 15, van 6 juni 2001) te vervallen.

De Hoofddirectie van Informatie Beheer Groep

namens deze:

de hoofddirecteur,

Chr. G. Spanjaard