Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2005, 149 pagina 10Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996

9 juni 2005

Nr. C/S&A/05/1190

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 april 2005, nr. arc-2005.02131/2);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Volkshuisvesting over de periode 1945–1996’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden van huurcommissies, vastgesteld 11 mei 1982, beschikking nr. CD/A92.481 JK/NF’ wordt ingetrokken.

Artikel 3

De ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Hoofdstuk Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting, vastgesteld 12 september 1989, beschikking nr. MAZ 298007’ wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft. Voordat hij beroep instelt, moet hij binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Staatssecretaris een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 9 juni 2005.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris, M.W. van Boven.De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de Directeur Personeel, Informatie en Organisatie, A.J. Kuijper.