Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2005, 136 pagina 9Overig

Algemene ondermandaatregeling van het hoofd Immigratie- en Naturalisatiedienst 2005

24 juni 2005

Nr. INDUIT05-4081 (AUB)

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Besluit:

Artikel 1 (ondermandaat, -volmacht, -machtiging)

1. Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst verleent ondermandaat van de in de Mandaatregeling directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Justitie 2005 aan hem gemandateerde bevoegdheden aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde en onder hem ressorterende functionarissen, een en ander voor zover dat in overeenstemming is met de taak en functie van de betreffende functionaris.

2. De uitoefening van het in het eerste lid verleende ondermandaat is beperkt, indien

a. een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich tegen de uitoefening van het (onder)mandaat verzet, of

b. de aard of de inhoud van een besluit, stuk of brief een zodanig gewicht heeft dat het door een hiërarchisch hoger geplaatste of door het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst behoort te worden afgedaan.

3. De in de bijlage bij dit besluit genoemde en onder het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst ressorterende functionarissen zijn bevoegd om:

a. namens hem alle beslissingen te nemen, alle stukken af te doen, alle uitgaande brieven te tekenen ten aanzien van alle aangelegenheden voortvloeiend uit de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het Nederlanderschap;

b. privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, voor zover deze handelingen verband houden met de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 of de Rijkswet op het Nederlanderschap;

c. alle overige handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in rechte te vertegenwoordigen en rechtsmiddelen in te stellen, voor zover deze handelingen verband houden met de uitvoering van het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet 2000 of de Rijkswet op het Nederlanderschap;

4. Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst verleent ondermandaat van zijn bevoegdheid tot het vaststellen van uitvoeringsinstructies voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het Nederlanderschap aan zijn plaatsvervanger, de directeuren stafdirecties en de directeuren Primair Proces van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Artikel 2 (afwezigheid)

Bij afwezigheid of verhindering van degene aan wie (onder)mandaat of machtiging is verleend, wordt diens bevoegdheid op grond van het (onder)-mandaat of -machtiging voor de duur van de afwezigheid of verhindering door diens aangewezen plaatsvervanger dan wel waarnemer uitgeoefend.

Artikel 3 (procesvertegenwoordiging)

De in artikel 1, eerste lid, bedoelde functionarissen zijn gemachtigd tot het voeren van verweer in gerechtelijke procedures, voortvloeiend uit de toepassing van de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het Nederlanderschap. Zij zijn tevens gemachtigd tot het instellen van rechtsmiddelen.

Artikel 4 (ondertekening)

De in artikel 1, eerste lid, bedoelde functionarissen brengen in de ondertekening van de besluiten tot uitdrukking dat de besluiten zijn genomen namens het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De ondertekening luidt:

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

namens deze,

het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

namens deze,

[handtekening en vermelding van naam en functie van de functionaris]

Artikel 5 (intrekking)

De Algemene ondermandaatregeling van het hoofd IND (Stcrt. 2002, nr. 140) alsmede de lijst van functionarissen (Stcrt. 2004, nr. 30) worden ingetrokken.

Artikel 6 (inwerkingtreding)

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7 (citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene ondermandaatregeling van het hoofd Immigratie- en Naturalisatiedienst 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 24 juni 2005.
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Lijst van functionarissen behorende bij artikel 1 van de Algemene ondermandaatregeling van het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst 2005

Hoofddirectie

Hoofddirecteur IND

Plaatsvervangend Hoofddirecteur

Hoofd Bureau Ondersteuning Hoofddirectie

Senior stafmedewerker

Stafmedewerker

Interim Manager Centraal Klachtenbureau

Hoofd Centraal Klachtenbureau

Medewerker klachten

Hoofd Bureau Veiligheid en Integriteit

Senior medewerker, tevens plv. hoofd Bureau Veiligheid en Integriteit

Senior medewerker Medewerker

Stafdirectie Uitvoeringsbeleid

Directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid

Stafmedewerker

Beleidsmedewerker

Hoofd Afdeling Uitvoeringsbeleid

Clustercoördinator/Beleidsadviseur

Beleidsadviseur

Senior beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Hoofd IND Informatie- en Analyse Centrum

Coördinator/Beleidsadviseur

Beleidsadviseur

Senior beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Hoofd Afdeling Toezicht en Politiezaken

Beleidsadviseur

Senior beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Stafdirectie Personeel, Organisatie en Informatie

Directeur Stafdirectie Personeel, Organisatie en Informatie

Stafdirectie Middelen en Control

Directeur Stafdirectie Middelen en Control

Procesdirecties algemeen

Directeur Primair Proces

Adjunctdirecteur, tevens plv. Directeur Primair Proces

Adjunctdirecteur

Hoofd Inhoudelijke Managementondersteuning

Senior Adviseur Inhoudelijke Managementondersteuning

Adviseur Inhoudelijke Managementondersteuning

Unitmanager

Senior medewerker, tevens plv. Unitmanager

Senior medewerker

Medewerker

Senior medewerker Ondersteuning

Medewerker Ondersteuning

Unitmanager Unit Logistieke en Administratieve Dienstverlening (ULAD)

Sectorhoofd, tevens plv. Unitmanager ULAD

Sectorhoofd

Hoofd Procesmanagement

Senior Adviseur Procesmanagement

Adviseur Procesmanagement

Procesdirectie Asiel

Hoofd Aanmeldcentrum

Plaatsvervangend Hoofd Aanmeldcentrum

Procesdirectie Regulier

Hoofd Koppelingsbureau

Sectorhoofd Koppelingsbureau

Procesdirectie Terugkeer

Immigration Liaison Officer

Procesdirectie Procesvertegenwoordiging

Senior Procesvertegenwoordiger

Procesvertegenwoordiger

Juridisch medewerker

Stafmedewerker Juridische Zaken

Stafmedewerker Analyse

Gemeenschappelijk Centrum Kennis, Advies en Ontwikkeling

Directeur Gemeenschappelijk Centrum Kennis, Advies en Ontwikkeling

Plv. Directeur Gemeenschappelijk Centrum Kennis, Advies en Ontwikkeling

Senior Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Hoofd Frontoffice

Sectorhoofd

Hoofd Bureau Land en Taal

Senior landenspecialist

Landenspecialist

Senior linguïst

Linguïst

Hoofd Bureau Medische Advisering

Senior Arts

Arts

Staffunctionaris

Hoofd Bureau Documenten

Senior executief medewerker/plv. hoofd Bureau Documenten

Executief medewerker

Senior medewerker ondersteuning

Hoofd Kennis- en Beheerorganisatie

Coördinator BOS

Coördinator DIV

Hoofd Kennis- en Leercentrum