Regeling andere toevoeging aan wo-graden

28 juni 2005

Nr. HO/BS-2005/27324

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.10a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1

Andere toevoeging

Als toevoeging aan de graden Bachelor en Master, verleend na het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een bacheloropleiding onderscheidenlijk masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht, wordt vastgesteld ‘of Laws’.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling andere toevoeging aan wo-graden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Rutte.

Toelichting

In deze regeling wordt vastgelegd dat de toevoeging aan een Bachelor- of Mastergraad die is verleend na het afleggen van het afsluitend examen van een wetenschappelijke opleiding op het gebied van het recht, ‘of Laws’ is.

Aan de afsluiting van een wetenschappelijke bacheloropleiding of een wetenschappelijke masteropleiding is een Bachelorgraad respectievelijk Mastergraad verbonden. De instelling verbindt aan de graad de toevoeging ‘of Arts’ dan wel ‘of Science’, overeenkomstig de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Door de Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur (Stb. 2005, 32) is de WHW zodanig gewijzigd dat de mogelijkheid bestaat om bij ministeriële regeling andere toevoegingen voor de graden vast te stellen. In de kamerstukken is aangegeven dat de reden om andere toevoegingen aan de graden te verbinden is gelegen in de internationale herkenbaarheid. De andere toevoegingen moeten bovendien gedragen worden door de desbetreffende (internationale) beroepsgroepen of door de desbetreffende opleidingen.

Deze andere toevoegingen zullen, in tegenstelling tot de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’, niet tot het exclusieve domein van het wetenschappelijk onderwijs behoren: voor hogescholen blijft het mogelijk, indien gewenst, eveneens deze andere toevoegingen aan de hbo-graden te verbinden (zie Kamerstukken II 2003–2004, 28 925, nr. 10, pag. 15). Dit geldt eveneens voor het post-initiële onderwijs.

Door de VSNU, en ondersteund door de verschillende juridische beroepsgroepen, is – vanwege de internationale herkenbaarheid – verzocht om de graad 'of Laws' te kunnen verbinden aan de wetenschappelijke opleidingen op het gebied van het recht. In deze regeling wordt de toevoeging ‘of Laws’ vastgesteld voor deze opleidingen. In de genoemde kamerstukken was reeds opgenomen dat deze toevoeging mogelijk daarvoor in aanmerking zou komen.

De afkortingen voor ‘Bachelor of Laws’ en ‘Master of Laws’ zijn onderscheidenlijk LLB en LLM. Deze aanduidingen worden achter de naam geplaatst. Binnen afzienbare tijd wordt, indien de daarvoor noodzakelijke wettelijke grondslag tot stand is gekomen, deze regeling op het punt van de afkortingen aangevuld. Het desbetreffende wetsvoorstel is in voorbereiding.

Eind juni zal de commissie voor titulatuur (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 800, nr. 162) een advies geven over de toevoegingen aan de graden die internationaal gebruikelijk zijn, transparant en robuust. In de wet is een voorziening opgenomen om desgewenst de resultaten van de commissie op relatief korte termijn te implementeren. In dat verband zal ook deze toevoeging aan de graad, alsmede het niet-exclusieve karakter ervan, opnieuw worden bezien.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Naar boven