Rectificatie Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945

In de Staatscourant van 15 juni 2005, nr. 113, is de Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 gepubliceerd.

In het Basisselectiedocument is onder de kop Vaststelling BSD een verkeerde tekst geplaatst. De juiste tekst moet zijn:

Vaststelling BSD

Op 13 augustus 2003 is door de Minister van Buitenlandse Zaken, op 1 december 2003 door de Minister van Financiën, op 22 januari 2004 door de Minister van Defensie, op 29 januari 2004 door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op 4 februari 2004 door de Minister van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat, en op 8 maart 2004 het Kadaster het ontwerp-BSD aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 2 augustus 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Verkeer en Waterstaat en VWS, het Kadaster, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie / regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 7 januari 2005 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-2004.01772/4), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijziging in de ontwerp-selectielijst:

- De waardering van handeling 34 is gewijzigd van V 10 jaar in B (3).

- De waardering van handeling 42 is gewijzigd van B (5) in B (5); V,10 jaar voor periodieke subsidies met een algemeen karakter.

- Handelingen 232 is redactioneel aangepast en de waardering is gewijzigd van B (1) naar V, 5 jaar na opheffing van het samenwerkingsverband.

- Handeling 233 is komen te vervallen en is samengevoegd onder handeling 232.

- De waardering van handeling 273 is gesplitst in B (5) bij ingrijpen op doelbewuste en kwaadwillende overschrijding van het Nederlandse luchtruim; rest V, 5 jaar.

Daarop werd het BSD op 3 mei 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de Ministers van Defensie vastgesteld (kenmerk besluit C/S&A/05/933), Economische Zaken (kenmerk besluit C/S&A/05/940), Verkeer & Waterstaat (kenmerk besluit C/S&A/05/936), Buitenlandse Zaken C/S&A/05/934), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kenmerk besluit C/S&A/05/937), Financiën (kenmerk besluit C/S&A//935), het Kadaster (kenmerk besluit C/S&A/938) vastgesteld.

Naar boven