Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2005, 112 pagina 19Overig

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing periode vanaf 1945

2 maart 2005

Nr. C/S/05/492

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 november 2004, nr. arc-2004.01583/2);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing over de periode vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Binnenlandse Zaken, nr. MMA/Ar 9187 d.d. 26 juli 1984 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 210 d.d. 26 oktober 1984)), hoofdstuk 2 (Brandweer) en hoofdstuk 3 (Organisatie Bescherming Bevolking) en de ‘Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing over de periode vanaf 1945’ (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nr. R&B/OSTA/99/846 d.d. 3 augustus 1999 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 216)), voor wat betreft de handelingen 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 44, 46, 81, 83, 103, 106, 108, 113, 120, 147, 157, 158, 159, 160, 169, 188, 195, 197, 232, 249, 252, 254, 277, 327, 345, 365, 380, 393, 413, 415, 425, 453, 459, 469, 471, 482, 488, 490, 551, 558, 559, 560, 561, 602, 612 en 621 worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft. Voordat hij beroep instelt, moet hij binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit bij de Staatssecretaris een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd naar CFI/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 2 maart 2005.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de Algemene Rijksarchivaris, M.W. van Boven.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de Directeur Communicatie en Informatie, E.J. den Hoedt.

Bijlage

Deelbeleidsterrein brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing wijziging en aanvulling van het basis selectiedocument periode: vanaf 1945

Centrale Archief Selectiedienst

T.P. Reuderink-Kort

April ’04

Verantwoording

In het kader van de bewerking van de archiefblokken van:

– het Curatorium van de Brandweeracademie;

– de Directie Brandweer, 1960–1989;

– de Directie Brandweer, 1990–1994;

– de Brandweerraad;

– Project Reorganisatie Rampenbestrijding/Stuurgroep;

– de Organisatie Bescherming Bevolking;

– de Stafschool Bescherming Bevolking, en

– de Coördinatiecommissie Burgerlijke Verdediging

door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS), is gebleken dat de begin- en einddatum van het selectie-instrument, het BSD voor het deelbeleidsterrein brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, niet overeenkwamen met de datering van de archiefbescheiden die bij de bewerking zijn aangetroffen. Dit impliceert dat handelingen reeds zijn verricht vóór de datum van de in het BSD aangegeven grondslagen, 1952. In de periode 1945–1952 is geen sprake van afwijkende taken ten opzichte van de periode vanaf 1952. Teneinde de dateringen met elkaar in overeenstemming te brengen is, in overleg met het Nationaal Archief, besloten om de datering van de bestaande handelingen te gaan ‘oprekken’.

In hoofdstuk 2.2 van het bijbehorende RIO wordt de periode tot 1952 als voorgeschiedenis van het beleidsterrein summier beschreven.

Ook zijn nieuwe, door de CAS geformuleerde handelingen opgenomen.

Om tot een verantwoord resultaat te komen, zijn nieuwe bronnen en grondslagen geraadpleegd wat helaas niet altijd tot resultaat heeft geleid.

Selectiedoelstelling

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.

Deze selectiedoelstelling wordt in het BSD toegepast op het betreffende beleidsterrein.

Selectiecriteria

Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de hand van de onderstaande algemene selectiecriteria. Deze criteria zijn in 1997 door het Convent van Rijksarchivarissen vastgesteld en geaccordeerd door PC DIN en KNHG.

Handelingen die gewaardeerd worden met B (bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen door de zorgdrager(s) en het Nationaal Archief, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstelling, gezamenlijk beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd. Deze criteria worden doorlopend genummerd, waarbij wordt aangesloten bij de zes algemene criteria (dus vanaf 7).

Conform het Archiefbesluit 1995, art. 5, onder d 1° worden in het BSD de – bovenstaande – algemene criteria en eventuele beleidsterrein-specifieke criteria opgesomd om verantwoording te geven van de wijze waarop toepassing is gegeven aan het selectiebeleid.Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Vaststelling BSD brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing

Op 19 april 2004 is het ontwerp-BSD door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 3 mei 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 4 november 2004 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-2004.01538/2), hetwelk [naast enkele tekstuele correcties] aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

– de waardering van handeling 147 is gewijzigd van ‘B (5)’ in ‘V, 5 jaar, m.u.v. één exemplaar van het eindproduct’;

– de waardering van handeling 277 wordt gewijzigd van ‘B (5)’ in ‘V, 10 jaar’.

Daarop werd het BSD op 2 maart 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld (kenmerk besluit C/S/05/492)

3.1 Actor: Minister van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties)

Wijziging en aanvulling van bestaande handelingen

3.1.1 Beleidsvormende handelingen inzake brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing

3.1.1.1 Algemene beleidsvormende handelingen

1.

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en effectueren van het beleid inzake het bevorderen van de openbare veiligheid met name op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing

Periode: 1952–

Grondslag: Wet Bescherming Bevolking 1952, artt. 1, 5 en 6

Staatsalmanak 1994–1995, pagina J 8

Waardering: B (1)

2.

Handeling: Het evalueren van het beleid inzake het bevorderen van de openbare veiligheid met name op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing

Periode: 1945–

Grondslag: Staatsalmanak 1947, pagina 204

Wet Bescherming Bevolking 1952, artt. 1, 5 en 6

Waardering: B (2)

3.

Handeling: Het instellen van projectorganisaties en commissies ter voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing

Periode: 1945–

Product: Instellingsbeschikking

Onder meer:

– het Project Reorganisatie Rampenbestrijding

– het Project Kernongevallenbestrijding,

– het Project Versterking Brandweer

– het Project Versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen

– de Commissie Voorlichting bij grootschalige rampen en incidenten

– de Stuurgroep Coördinatie Hulpverleningsdiensten van 1970

– de Commissie Vonhoff en Projectgroep Van der Ploeg ten aanzien van externe adviesraden

Waardering: B (4)

3.1.1.2.1 Zorg voor de rampenbestrijding en de brandweer; signalering

5.

Handeling: Het vervaardigen van dreigings- en kwetsbaarheidsanalyses

Periode: 1992–

Bron: Strategisch Plan 1995–1998

Waardering: B (1 en 5)

6.

Handeling: De ontwikkeling van instrumenten ten behoeve van een goede signalering

Periode: 1985–

Bron: Strategisch Plan 1995–1996

Waardering: B (1 en 5)

3.1.1.2.2 Repressie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

14.

Handeling: Het vervaardigen van een handleiding voor de repressie van ongevallen met gevaarlijke stoffen ten behoeve van de Klankbordgroep WVD ROGS

Periode: 1990–

Bron: Jaarverslag Directie Brandweer en Rampenbestrijding 1991

Product: Handleiding

Waardering: B (5)

15.

Handeling: Het vervaardigen van informatie-, meet- en rekensystemen voor incidenten met gevaarlijke stoffen

Periode: 1984–

Bron: Jaarverslag Directie Brandweer en Rampenbestrijding 1991

Product:

Opmerking: Een voorbeeld is het systeem IRIS ten behoeve van de Klankbordgroep WVD ROGS, ontwikkeld door TNO in opdracht van het Ministerie van BZK

Waardering: B (5)

3.1.1.2.3 Kwaliteitsbevordering

16.

Handeling: Het ontwikkelen van beleid voor een uniforme technische infrastructuur voor de rampenbestrijding en voor de brandweerzorg

Periode: 1953–

Bron: Strategisch Plan 1995–1998

Grondslag: Brandweerwet 1952, art. 3 lid 1b

Product: Beleidsnotities, ministeriële regelingen

Waardering: B (1)

18.

Handeling: Het vervaardigen van een informatiestructuurschets rampenbestrijding en een structuurschets informatievoorziening brandweerzorg

Periode: 1994–

Bron: Strategisch Plan 1995–1998

Product:

Waardering: B (1 en 5)

22.

Handeling: Het vervaardigen van informatieplannen per doelgroep (leiding, samenwerking, brandweer, geneeskundig, politie) in de rampenbestrijdingsorganisatie

Periode: 1987–

Bron: Strategisch Plan 1995–1998

Product:

Waardering: B (5)

23.

Handeling: Het ontwikkelen en vaststellen van standaarden en normen waaraan de onderdelen van de rampenbestrijdingsorganisatie getoetst kunnen worden en van aan de prestaties van de brandweer te stellen kwaliteitseisen

Periode: 1958–

Bron: Strategisch Plan 1995–1998

Product:

Waardering: B (1 en 5)

24.

Handeling: Het ontwikkelen van een systematiek ter toetsing en waarborging van de kwaliteit van de rampenbestrijdingsorganisatie

Periode: 1991–

Bron: Strategisch Plan 1995–1998

Product: Toetsingsinstrument

Waardering: B (5)

3.1.1.4 Civiele verdediging en crisisbeheersing

3.1.1.4.1 De beleidsvoorbereiding van de civiele verdediging

44.

Handeling: Het voorbereiden van beleid inzake de civiele verdediging

Periode: 1950–1980

Grondslag: Besluit coördinatie van de civiele verdediging en de taakverdeling van de departementen 1971, art. 1.2

Besluit wijziging regeling coördinatie van de civiele verdediging en de taakverdeling van de departementen, art 1.2

Product: Algemene Maatregelen van Bestuur, nota’s, plannen

Voorbeeld: Besluit instelling Staf Civiele Verdediging 1971

Waardering: B (1)

3.1.2.1 Brandweerorganisatie

3.1.2.1.1 De Brandweerraad

81.

Handeling: Het voorbereiden van nadere regels omtrent samenstelling en werkwijze van de Brandweerraad

Periode: 1952–1993

Grondslag: Brandweerwet 1952, art. 8.6

Wet op de Brandweerraad 1986, art. 7

Product: Algemene maatregel van bestuur

Besluit Brandweerraad 1953

Waardering: B (4)

83.

Handeling: Het benoemen en ontslaan van de secretaris van de Brandweerraad

Periode: 1953–1998

Grondslag: Brandweerwet 1952, art. 8.3

Wet op de Brandweerraad 1986, art. 8.2

Product: Ministeriële Beschikking

Waardering: B (4)

3.1.2.1.2 Gemeentelijke brandweer

103.

Handeling: Het ter voorkoming van brandgevaar voorbereiden van regels voor:

– het doen verrichten van werkzaamheden die brandgevaar opleveren voor gebouwen;

– inrichtingen die niet vallen onder de bepalingen van de Hinderwet en die naar het oordeel van de met de uitvoering van deze regels belaste bestuursorganen brandgevaar opleveren voor gebouwen die om hun kunstwaarde of wetenschappelijk belang of hun bestemming bijzondere bescherming tegen brandgevaar nodig hebben;

– het treffen van voorzorgsmaatregelen t.a.v. de hierboven genoemde gebouwen

Periode: 1953–1986

Grondslag: Brandweerwet 1952, art.3.2

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (1)

106.

Handeling: Het voorbereiden van voorschriften over de minimumsterkte van de gemeentelijke brandweer

Periode: 1961–1998

Grondslag: Brandweerwet 1952 art. 1.1; Brandweerwet 1985, art. 1.3

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (1)

3.1.2.1.3 Regionale brandweer

108.

Handeling: Het voorbereiden van een aanwijzing per KB van de gemeenten waarvan de besturen een gemeenschappelijke regeling inzake de brandweer moeten treffen indien de gemeenten in meer dan één provincie liggen

Periode: 1983–1995

Grondslag: Wet Bescherming Bevolking 1952, art. 19

Brandweerwet 1985 art. 4.3

Product: Koninklijk Besluit

Waardering: B (1)

113.

Handeling: Het aanwijzen van de gemeenten die een gemeenschappelijke regeling inzake de brandweer moeten treffen

Periode: 1988–

Grondslag: Wet van 1995 inzake wijziging van o.a. de Brandweerwet 1985, art. 1A

Product: Aanwijzing

Waardering: B (5)

3.1.2.1.5 Toezicht op de veiligheid van brandweer- en reddingsmaterieel

Keuren van materieel

120.

Handeling: Het ontwikkelen, toezichthouden op de vervaardiging, onderzoeken en beproeven van brandweer- en reddingsmaterieel van en voor de organisatie Bescherming Bevolking en de gemeentelijke brandweerkorpsen

Periode: 1950–1994

Grondslag: Brandweerwet 1952, art. 7

Wet Bescherming Bevolking 1952, art. 6

Brandweerwet 1985, art. 121

Product: Onderzoeks-, test- en productrapporten

Waardering: B (5)

Nieuwe handelingen

3.1.2.1.6 Advies en toetsing inzake de kwaliteit van het brandweerwezen

157.

Handeling: Het toetsen van de wijze waarop een bestuursorgaan van een provincie, een gemeente, een lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling, danwel een ander openbaar lichaam, hun taken uitvoeren met betrekking tot het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van een brand, ongeval of ramp

Periode: 1985–

Grondslag: Brandweerwet 1985, art. 19.1

Wet van 1995 inzake de wijziging van ondermeer de Brandweerwet 1985, art. F

Product: Toetsingsrapport

Waardering: B (5)

158.

Handeling: Het ontwikkelen van een instrument voor toetsing en doorlichting van kwaliteitszorg in eigen beheer door de gemeentelijke en regionale brandweer

Periode: 1993–

Bron: Strategisch Plan 1995–1998

Product: Doorlichtingsinstrument

Waardering: B (1 en 5)

159.

Handeling: Het uitvoeren van de ‘algemene doorlichting’

Periode: 1994–

Bron: Strategisch Plan 1995–1998

Product: Onderzoeksrapport

Waardering: B (5)

160.

Handeling: Het uitvoeren van aspectonderzoeken ten aanzien van de brandweerzorg en rampenbestrijding

Periode: 1952–

Bron: Brandweerwet 1952, art. 1.3

Strategisch Plan 1995–1998

Product: Onderzoeksrapport

Waardering: B (5)

3.1.2.2 Organisatie rampenbestrijding

3.1.2.2.1 De organisatie van de bescherming bevolking tot 1984

3.1.2.2.1.1. Plannen voor de bescherming bevolking

169.

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan daartoe aangewezen ondernemingen en openbare nutsbedrijven in het kader van hun bedrijfszelfbescherming

Periode: 1951–1986

Grondslag: Wet Bescherming Bevolking 1952, artt. 4 en art. 7.1

Product: Ministerieel Besluit

Waardering: B (5)

3.1.2.2.1.2 Toezicht

188.

Handeling: Het houden van toezicht op het naleven van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming van de bevolking en de voorbereiding daarvan

Periode: 1950–1986

Grondslag: Wet Bescherming Bevolking 1952, art.6

Product: Inspectierapport

Waardering: B (5)

3.1.2.2.1.3 De opheffing van de organisatie voor de bescherming bevolking

Nieuwe handeling:

705.

Handeling: De overdracht van commandoposten, in eigendom bij kringen of gemeenten, aan het Rijk

Periode: 1986–

Grondslag: Intrekkingswet Bescherming Bevolking 1986, art. 25 eerste lid

Waardering: V: 10 jaar

195.

Handeling: Het stellen van regels inzake de vergoeding van de kosten van de provincies, de kringen, de gemeenten, die niet behoren tot een op grond van de Wet Bescherming Bevolking gevormde kring en van de gemeenten die opgrond van art. 5.1 zijn belast met de voortzetting van de liquidatie van de Organisatie Bescherming Bevolking

Periode: 1984–1990

Grondslag: Intrekkingswet Bescherming Bevolking 1986, art. 26

Product:

Waardering: B (1)

3.1.2.2.2 Taken en bevoegdheden bij bescherming bevolking

197.

Handeling: Het voorbereiden tot het per KB verdelen van bepaalde A-gebieden of bepaalde delen van het B-gebied in kringen en het vaststellen van A- en B-kringen ter bescherming van de bevolking

Periode: 1945–1987

Grondslag: Wet Bescherming Bevolking 1952, art. 3

Product: Besluit van 3 november 1952, houdende uitvoering van de artikelen 12 en 3 van de Wet Bescherming Bevolking en het Kringenbesluit Bescherming Bevolking van 1961

Waardering: B (1)

3.1.2.2.4 Taken en bevoegdheden bij de rampenbestrijding na 1984

232.

Handeling: Het vaststellen van de eisen, waaraan de rampenplannen en provinciale coördinatieplannen moeten voldoen met het oog op de rampenbestrijding in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden

Periode: 1983–

Grondslag: Rampenwet 1985, art. 20

Product: Programma van eisen

Waardering: B (1)

3.1.2.3 Militaire hulpverlening bij rampen, het Korps Mobiele Colonnes

3.1.2.3.1 De organisatie en de taken van het KMC

249.

Handeling: Het vaststellen van nadere regels voor de instelling van het Korps Mobiele Colonnes

Periode: 1952–1993

Grondslag: Beslissing van de Ministerraad van 14 maart 1955, waarin gesteld wordt dat de Rijks Mobiele Colonnes voortaan onder de naam Mobiele Colonnes militaire colonnes zullen zijn

Producten:

– Beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Oorlog en Marine van 24 juni 1955 houdende de instelling van mobiele brandweer, geneeskundige en opruimings- en reddingscolonnes onder een algemeen inspecteur, tevens commandant Mobiele Colonnes (Nr. OO en V/U 24112 en Nr. LaO 55210 van 06 augustus 1995). Deze gemeenschappelijke beschikking wordt in 1963 ingetrokken

– Beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie van 08 maart 1963 (Sc. Nr.50) betreffende nadere uitvoering organisatie Korps Mobiele Colonnes

– Beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie en Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 1974, inzake uitbreiding van het Korps Mobiele Colonnes ten behoeve van de nooddrinkwatervoorziening (Sc. Nr. 187)

– Besluit Korps Mobiele Colonnes van het Ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie, in overeenstemming met de Ministers van WVC en VROM van 1987 (Sc. 225)

Waardering: B (1) en 4

252.

Handeling: Het geven van aanwijzingen voor de organisatie, opleiding en oefening van het KMC

Periode: 1952–1989

Grondslag: Gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Oorlog en Marine van 24 juni 1955, houdende de instelling van Mobiele Colonnes A.3

Product:

Waardering: B (5)

254.

Handeling: Het vaststellen van de taken van het KMC alsmede aan het KMC te stellen eisen van organisatie en dislocatie, personele geoefendheid, materiële uitrusting en opslag, onderhoud en beheer hiervan

Periode: 1960–1989

Grondslag: Gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Oorlog en Marine van 24 juni 1955, houdende de instelling van Mobiele Colonnes A.3

Gemeenschappelijke beschikking uit 1963 nr. 50 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie, art. 2

Waardering: B (5)

3.1.2.4 Oefenbeleid 1952 tot heden

3.1.2.4.1 Ten aanzien van het Korps Mobiele Colonnes

277.

Handeling: Het treffen van maatregelen ter bevordering van het houden van gezamenlijke oefeningen door noodwachten, noodwachtstaven en het KMC

Periode: 1955–1994

Grondslag: Gemeenschappelijke beschikking uit 1963 nr. 50 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie, art. 4

Besluit 1989 Korps Mobiele Colonnes, art. 6

Product: Ministerieel besluit

Waardering: V, 10 jaar

3.1.3.3.3 Registratie verplaatsing bevolking

327.

Handeling: Het voorbereiden van regels voor de registratie van verplaatste personen en de terugkeer van verplaatste personen

Periode: 1950–

Grondslag: Wet verplaatsing bevolking 1952, art. 9

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (1)

3.1.3.4 Bijstand bij de rampenbestrijding

345.

Handeling: Het coördineren van bijstand aan getroffen gebieden

Periode: 1949–1986

Grondslag: Wet Bescherming Bevolking 1952, art.9

Wet van 1970 houdende wijziging van de wet op de noodwachten en van de wet Bescherming Bevolking, art. 9

Product: Bijstand op niveau

Waardering: B (5)

3.1.3.5.2 Militaire bijstand na 1989

365.

Handeling: Het vervaardigen van bestuursafspraken op het terrein van militaire bijstand bij rampenbestrijding

Periode: 1990–

Grondslag: Brief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1992/1993 21516 nr.4)

Brief van 17-07-1989 nr. C84/604 89 017 285 van de Minister van Defensie en van 09-08-1989 Eproj 88/82/3 van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer

Product: Ministerieel besluit/bestuursafspraken van 17-07-1989 inzake kostenvergoeding van militaire bijstand bij rampenbestrijding

Ministerieel besluit/bestuursafspraken van 14-01-1993 op het terrein van de militaire bijstand bij rampenbestrijding

Waardering: B (1)

3.1.3.7 Grensoverschrijdende bijstand bij rampenbestrijding door en aan buurlanden

380.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming van overeenkomsten tussen Nederland enerzijds en België en de Bondsrepubliek Duitsland anderzijds inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen

Periode: 1976–

Grondslag: Grondwet art. 91.1

Product:

Waardering: B (1)

3.1.4.1 Rijksbijdrage voor de brandweerorganisatie

3.1.4.1.2 Rijksbijdragen regionale brandweren en provincies

393.

Handeling: Het jaarlijks beslissen of in de betreffende besluiten genoemde bedragen voor de rijksbijdragen voor regionale brandweren wijziging behoeven

Periode: 1971–1994

Grondslag: Besluit Bijdragen regionale brandweren en provincies 1986 art. 6.2

Interimregeling Rijksbijdrage Regionale Brandweren 1974

Product: Ministerieel besluit

Waardering: B (5)

3.1.4.2 Rijksbijdragen voor de rampenbestrijding

413.

Handeling: Het in overeenstemming met de Minister van Financiën, vaststellen, verhogen, verlagen, dan wel herzien van de rijksbijdragen aan de gemeenten, danwel de kringen in hun kosten voor bescherming bevolking en verplaatsing bevolking

Periode: 1959–

Grondslag: Wet Bescherming Bevolking 1952, art. 25–27

Besluit Bijdragen Bescherming Bevolking en Verplaatsing Bevolking 1962 artt.1.2, 9.2, 11.1 en 13

Wet Bijdragen Bescherming Bevolking en Verplaatsing Bevolking 1962 artt.1.2, 9.2, 11.1 en 13

Product: Ministerieel besluit

Waardering: B (1)

704.

Handeling: Het verlenen van een rijksbijdrage aan gemeenten ten behoeve van de bouw, de inrichting en het onderhoud van openbare schuilgelegenheden

Periode: 1984–

Bron: Circulaire van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken d.d. 16 juli 1986, nr. EB86/U2558

Waardering: V: 10 jaar

415.

Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Financiën, vaststellen van de hoogte van een rijksbijdrage, die in bijzondere gevallen als buitengewone uitkering wordt toegekend aan de gemeenten, danwel de kringen in hun kosten voor bescherming bevolking en verplaatsing bevolking

Periode: 1952–1980

Grondslag: Besluit Bijdragen Bescherming Bevolking en Verplaatsing Bevolking 1962 art. 9.1

Wet Bijdragen Bescherming Bevolking en Verplaatsing Bevolking 1962 art. 9.1

Product: Ministerieel besluit

Waardering: B (1)

3.1.4.2.3 Rijksbijdragen gemeenten bij rampen

425.

Handeling: Het voorbereiden van regels inzake de verstrekking van een rijksbijdrage in de kosten die voor de gemeenten voortvloeien uit de daadwerkelijke bestrijding van een ramp en de gevolgen daarvan

Periode: 1960–

Grondslag: Wet Bescherming Bevolking 1952, art. 26

Rampenwet 1985 art 25.2

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (1)

3.1.4.6 Vergoeding van kosten voor geneeskundige hulpverlening bij rampen, anders dan bedoeld bij de doeluitkeringen rampenbestrijding

453.

Handeling: Het voorbereiden van regels inzake het verstrekken van een rijksbijdrage aan de besturen van gemeenschappelijke regelingen, bedoeld in art.5 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen, tot vergoeding van kosten die voor gemeentelijke gezondheidsdiensten en erkende instellingen voortvloeien uit de organisatie en uitvoering van geneeskundige hulpverlening ingeval van oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, alsmede ter voorbereiding daarop

Periode: 1990–

Grondslag: Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen 1991, art. 19.2

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (1)

3.1.5 Handelingen inzake personeel

3.1.5.1 Brandweerpersoneel

459.

Handeling: Het voorbereiden van regels voor het personeel van de gemeentelijke brandweer, de regionale brandweer en de inspectie ten aanzien van:

– de eisen van aanstelling en bevordering

– de rangen

– de eisen met betrekking tot de keuring en de controle op lichamelijke en geestelijke geschiktheid

– de kleding en de uitrusting

Periode: 1952–

Grondslag: Brandweerwet 1985, art. 14.1

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (1)

3.1.5.2 Personeel van de bescherming bevolking, de noodwachten

3.1.5.2.1 Noodwachten en noodwachtstaven

469.

Handeling: Het voorbereiden van voor noodwachters geldende voorschriften omtrent:

– eisen van geschiktheid

– rangen, rangentoekenning, beloning

– vergoeding van tegemoetkoming in de kosten bij oefening (vanaf 1970: noodwachtdienst van korte duur)

– uitkering van derving van loon of inkomsten

– diensttijden, opleiding, kleding en uitrusting

– verlof en verplaatsing

– tucht gedurende de tijd dat de Bescherming Bevolking nog niet in staat van paraatheid is gebracht

– schorsing, ontslag en uitkering na ontslag

– bijzondere uitkering bij overlijden van de noodwachter

– administratieve adviesinstanties en overige rechten en verplichtingen

Periode: 1951–1992

Grondslag: Wet op de noodwachten 1952, art. 14, na 1970 art.13

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (1)

471.

Handeling: Het voorbereiden van nadere regels ten aanzien van de benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag van ambtenaren van een noodwacht of noodwachtstaf, alsmede het in dienst nemen van personeel; op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht

Periode: 1952–1992

Grondslag: Wet op de noodwachten 1952, art. 9

Product: Algemene maatregel van bestuur

Onder meer:

– Ambtenarenreglement noodwachters (KB) van 1955 (Stb. 327) , II gewijzigd in 1961 (Stb. 147)

– KB buitenwerkingstelling en vervanging door andere enige bepalingen van de regeling van de vakantie in het Ambtenarenreglement noodwachters ten aanzien van personeel waarvoor de vijf-daagse werkweek geldt, uit 1962, ingetrokken in 1965

– (Stb. 159)

– KB houdende aanpassing van enige AMvB’s aan de Algemenen termijnenwet en het Nieuw Burgerlijk Wetboek 1965 (Stb. 159) en 12969 (Stb. 619) II gewijzigd 1989 (Stb. 309)

– Herzieningenbesluit noodwachtambtenaren 1957 (Stb. 533)

– KB Wachtgeldgarantieregeling noodwachtambtenaren van 55 jaar en ouder, 1984 (Stb. 204)

Waardering: B (1)

482.

Handeling: Het voorbereiden van regels voor het toekennen aan noodwachters en hun gezinsleden, van het recht op geneeskundige behandeling of een vergoeding daarvoor, tijdens de gehele of gedeeltelijke staat van paraatheid dan wel over de tijd dat zij niet in werkelijke dienst zijn

Periode: 1952–1973

Grondslag: Wet op de noodwachten 1952, art. 26.1–26.3

Product: Algemene maatregel van bestuur

Besluit geneeskundige verzorging noodwachters 1952

Waardering: B (1)

3.1.5.2.2 Uitkering bij invaliditeit, overlijden of vermissing

488.

Handeling: Het geven van regels inzake het verlenen van een uitkering aan een noodwachter, die na het tijdstip waarop hij is ontheven van werkelijke dienst wegens ziekte of gebrek, niet valt onder de bepalingen van artikel 18 inzake arbeidsongeschiktheid, maar ook geen aanspraak kunnen maken op het in de Wet op de noodwachten bepaalde over uitkeringen inzake invaliditeit, – of door nabestaanden in geval van – overlijden of vermissing

Periode: 1963–1992

Grondslag: Wet op de noodwachten 1952, art. 15.4

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B (1)

490.

Handeling: Het voorbereiden van voorschriften inzake hoogte, duur en voorwaarden voor toekenning van een bijzondere invaliditeitsuitkering aan een noodwachter

Periode: 1960–1992

Grondslag: Wet op de noodwachten 1952, art. 40 a

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (1)

3.1.5.3.1 Wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders 1992

551.

Handeling: Het voorbereiden van nadere regels voor de uitvoering van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders 1992

Periode: 1992–

Grondslag: Wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders 1992, art. 38

Product: Algemene maatregel van bestuur

Besluit uitvoering voorzieningen rampenbestrijders 1993

Waardering: B (1)

3.1.6 Handelingen inzake opleidingen brandweer en rampenbestrijding

3.1.6.1 Brandweeropleidingen

558.

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen voor opleidingen en examens inzake het Brandweerwezen

Periode: 1952–1991

Bron: Koppens, Vijftig jaar Inspectie voor het Brandweerwezen, pp. 108–135

Producten: Ministeriële beschikkingen, circulaires en richtlijnen

Waardering: B (1)

559.

Handeling: Het instellen van examencommissies inzake het brandweerwezen

Periode: 1948–1998

Grondslag: Reglement Rijksopleiding beroepsbrandweerofficieren 1959 (Beschikking nr. 2299), art. 1

Beschikkingen inzake de vaststelling van het examenreglement voor de rang van brandmeester in beroepsdienst bij de gemeentelijke brandweer (1957, nr. 4716, 1958, nr. U 11233), art.1

Beschikkingen inzake de vaststelling van het examenreglement voor de rang van hoofdbrandwacht in beroepsdienst bij de gemeentelijke brandweer (1959, nr. 1039, 1960, nr. 4287), art. 1

Producten: Ministeriële beschikkingen, circulaires en richtlijnen

Waardering: B (4)

3.1.6.2 Brandweeropleidingen vanaf 1976

561.

Handeling: Het instellen van de Commissie Organisatie Brandweeropleidingen

Periode: 1976–

Bron: Koppens, pag. 185

Product: Instellingsbeschikking

Waardering: B (4)

3.1.6.5 Rijksbrandweeracademie

602.

Handeling: Het instellen van de Rijksbrandweeracademie

Periode: 1979–1995

Bron: Staatsalmanak 1982

Product: Instellingsbeschikking Rijksbrandweeracademie van 15-01-1981

Waardering: B (4)

3.1.6.6 Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

612.

Handeling: Het voorbereiden van het instellen van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding bij wet

Periode: 1991–

Grondslag: Brandweerwet 1985, art. 18a

Product:

Waardering: B (1)., B (4)

621.

Handeling: Het voorbereiden van regels voor het personeel van het NIBRA ten aanzien van:

– De eisen van aanstelling en bevordering

– De rangen

– De eisen met betrekking tot de keuring en de controle op de lichamelijke en geestelijke geschiktheid

– De kleding en de uitrusting

– De rechtspositie

Periode: 1992–

Grondslag: Brandweerwet 1985, art. 14.1 en 18d.2

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B (5)

3.26 Actor: Coördinatiecommissie Burgerlijke Verdediging

Wijziging en aanvulling van bestaande handelingen

3.1.1.4 Civiele verdediging en crisisbeheersing

3.1.1.4.1 De beleidsvoorbereiding van de civiele verdediging

46.

Handeling: Het coördineren van de voorbereiding van de maatregelen die de afzonderlijke ministeries dienen te nemen in het kader van de burgerlijke verdediging

Periode: 1950–1969

Bronnen: Staatsalmanak 1952

Archief van het Bureau Organisatie Bescherming Bevolking

Product:

Waardering: B (5)

3.26 Actor: Coördinatiecommissie Bescherming Bevolking

Wijziging en aanvulling van bestaande handelingen

3.1.1.4 Civiele verdediging en crisisbeheersing

3.1.1.4.1 De beleidsvoorbereiding van de civiele verdediging

46.

Handeling: Het coördineren van de voorbereiding van de maatregelen die de afzonderlijke ministeries dienen te nemen in het kader van de burgerlijke verdediging

Periode: 1950–1969

Bronnen: Staatsalmanak 1952

Archief van het Bureau Organisatie Bescherming Bevolking

Product:

Waardering: B (5)

3.3.1 Actor: Inspectie voor het Brandweerwezen/Hoofdinspecteur

Wijziging en aanvulling van bestaande handelingen

Keuren van materieel

120.

Handeling: Het ontwikkelen, toezichthouden op de vervaardiging, onderzoeken en beproeven van brandweer- en reddingsmaterieel van en voor de organisatie Bescherming Bevolking en de gemeentelijke brandweerkorpsen

Periode: 1950–1994

Grondslag: Brandweerwet 1952, art. 7

Wet Bescherming Bevolking 1952, art. 6

Brandweerwet 1985, art. 121

Product: Onderzoeks-, test- en productrapporten

Waardering: B (5)

Advies en voorlichting

147.

Handeling: Het uitbrengen van voorlichtingspublicaties voor het publiek en het veld over de brandweerzorg

Periode: 1951–1995

Grondslag: Brandweerwet 1952, art. 5.4

Koppens, pag. 105

Product: Publicaties

Waardering: V, 5 jaar, m.u.v. één exemplaar eindproduct

560.

Handeling: Het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, cursussen en leerstof inzake het brandweerwezen

Periode: 1950–1994

Grondslag: Koppens, pag. 105–135

Waardering: B (5)

Nieuwe handelingen

706.

Handeling: Het op verzoek van gemeenten of bedrijven toezicht houden op de bouw van brandweerauto’s

Periode: 1952–

Grondslag: Brandweerwet 1952, artt. 5.1 d en 7

Brandweerwet 1985, art. 19.2

Waardering: V, 5 jaar

3.3.3 Actor: Landelijke Adviesdienst Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Wijziging en aanvulling van bestaande handelingen

Keuren van materieel

120.

Handeling: Het ontwikkelen, toezichthouden op de vervaardiging, onderzoeken en beproeven van brandweer- en reddingsmaterieel van en voor de organisatie Bescherming Bevolking en de gemeentelijke brandweerkorpsen

Periode: 1950–1994

Grondslag: Brandweerwet 1952, art. 7

Wet Bescherming Bevolking 1952, art. 6

Brandweerwet 1985, art. 121

Product: Onderzoeks-, test- en productrapporten

Waardering: B (5)

Advies en voorlichting

147.

Handeling: Het uitbrengen van voorlichtingspublicaties voor het publiek en het veld over de brandweerzorg

Periode: 1951–1995

Grondslag: Brandweerwet 1952, art. 5.4

Koppens, pag. 105

Product: Publicaties

Waardering: B (5)

560.

Handeling: Het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, cursussen en leerstof inzake het brandweerwezen

Periode: 1950–1994

Grondslag: Koppens, pag. 105–135

Waardering: B (5)

3.33 Actor: Klankbordgroep WVD Rogs

Wijziging en aanvulling van bestaande handelingen

3.1.1.2.2 Repressie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

13.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het ontwikkelen van beleid inzake de repressie van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Bron: Jaarverslag Directie Brandweer en Rampenbestrijding 1991

Periode: 1980–

Product: Adviezen

Waardering: B (1)

3.38 Actor: Projectteam Reorganisatie Rampenbestrijding

Wijziging en aanvulling van bestaande handelingen

Project Reorganisatie Rampenbestrijding

8.

Handeling: Het voorbereiden van en sturen op de opbouw van een nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie

Periode: 1981–

Grondslag: Instellingsbeschikking Stuurgroep 1984

Opmerking: Het project is gestart in 1983; de voorbereidingen zijn in 1981 aangevangen

Waardering: B (1)

3.38 Actor: Stuurgroep Project Reorganisatie Rampenbestrijding

Wijziging en aanvulling van bestaande handelingen

8.

Handeling: Het voorbereiden van en sturen op de opbouw van een nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie

Periode: 1981–

Grondslag: Instellingsbeschikking Stuurgroep 1984

Opmerking: Het project is gestart in 1983; de voorbereidingen zijn in 1981 aangevangen

Waardering: B (1)

3.1.1.2.2 Repressie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

13.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake het ontwikkelen van beleid inzake de repressie van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Periode: 1980–

Bron: Jaarverslag Directie Brandweer en Rampenbestrijding 1991

Product: Adviezen

Waardering: B (1)