Wijziging enige regelingen Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

Regeling tot wijziging van enige ministeriële regelingen ter uitvoering van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de herstructurering van de bijbehorende internationale voorschriften

18 mei 2004

Nr. HDJZ/BIM/2004-1108

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 en artikel 5 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling benzinevervoer in mobiele tanks1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt ‘randnummer 210.307’ vervangen door: randnummer 7.2.3.7.

2. In het vijfde lid wordt ‘randnummer 210.307 (1)’ vervangen door: randnummer 7.2.3.7.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

1. Op het testen van de dampdichtheid van mobiele tanks die over de weg worden vervoerd is randnummer 6.8.2.4.3 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen van toepassing.

2. De juiste werking van de vacuümdrukkleppen van de mobiele tanks wordt gecontroleerd met inachtneming van de randnummers 6.8.2.4.2 en 6.8.2.4.3 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, de randnummers 6.8.2.4.2 en 6.8.2.4.3 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen onderscheidenlijk de randnummers 8.1.8 en 9.3.2.22.4 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen.

Artikel II

In artikel 1 van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 februari 1991, nr. GB5/V121075, houdende ontheffing vervoer op luchtvaartterreinen van benzine en kerosine bij zicht minder dan 200 meter (Stcrt. 54)2 wordt ‘benzine en kerosine als bedoeld in randnummer 2301, cijfers 3b) onderscheidenlijk 31c) van het VLG’ vervangen door: benzine met UN-nummer 1203 en kerosine met UN-nummer 1223 als bedoeld in randnummer 3.2.1 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Artikel III

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 februari 1991, nr. GB5/V121059, houdende ontheffing vervoer over de weg van oliepijpdoorboringsapparaten (Stcrt. 55)3 wordt ingetrokken.

Artikel IV

Artikel 2 van de Regeling veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen4 komt te luiden:

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing:

a. op ondernemingen die uitsluitend gevaarlijke stoffen over de weg of per spoor vervoeren in hoeveelheden in dezelfde transporteenheid onderscheidenlijk dezelfde spoorwagen, die kleiner zijn dan de maximumhoeveelheden, bedoeld in randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen of, voor zover het betreft vervoer over de binnenwateren, randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen;

b. voorzover de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen van toepassing is;

c. voorzover randnummer 1.1.3.1 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen van toepassing is;

d. voorzover randnummers 1.1.3.1 en 1.1.3.3 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen van toepassing zijn, of

e. voorzover randnummer 1.1.3.1 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen van toepassing is.

Artikel V

De Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 20045 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, onderdeel d, wordt vóór ‘5.2.2’ ingevoegd: 5.2.1,.

B

In artikel 9, onderdeel a, wordt ‘artikel 16, eerste lid, onderdeel b’ vervangen door: artikel 15, eerste lid, onderdeel b.

C

In artikel 13, vierde en zesde lid, en artikel 17, tweede lid, wordt ‘artikel 9, eerste lid’ vervangen door: artikel 8, eerste lid.

Artikel VI

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen6 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 van bijlage 3, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt voor ‘Klasse 2, 3TC’ ingevoegd: watervrij sterk gekoeld.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘randnummer 7.2.4.24’ vervangen door: randnummer 9.3.1.11.2.

B

In artikel 3 van bijlage 4 komt onderdeel i te luiden:

i. LNV: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel VII

Bijlage 3 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen7 wordt als volgt gewijzigd: artikel 2, eerste lid, onderdeel h, komt te luiden:

h. LNV: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Artikel VIII

Artikel 2 van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 april 1994, nr. G5/V420821, houdende vrijstelling ten behoeve van het vervoer over de weg van ondergrondse opslagtanks, leeg en ongereinigd van benzine, dieselolie, gasolie of stookolie (Stcrt. 71) wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Voor vervoer binnen Nederland wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in bijlage 1 bij de VLG, voor zover het betreft het vervoer van ongereinigde lege houders van klasse 3, die dieselolie, gasolie of stookolie, met UN-nummer 1202 of benzine met UN-nummer 1203, als bedoeld in randnummer 3.2.1 van bijlage 1 bij de VLG hebben bevat, met dien verstande dat de volgende randnummers van toepassing blijven:

1. randnummer 5.3.2.1;

2. randnummer 8.1.2.1;

3. randnummer 8.1.2.2;

4. randnummer 8.1.4;

5. randnummer 8.1.5;

6. randnummer 8.2.1, voor zover het gezamenlijke volume van de houders 3 m3 of meer bedraagt;

7. randnummer 8.3.1;

8. randnummer 8.3.2;

9. randnummer 8.3.6;

10. randnummer 8.3.7, en

11. randnummers 9.7.6, 9.2.4.4 en 9.2.4.5, indien de ongereinigde lege houders benzine hebben bevat.

2. Het tweede lid, onderdeel i, komt te luiden:

i. Tijdens het vervoer is in de transporteenheid een vervoerdocument aanwezig, waarop behalve de plaats van herkomst en bestemming van de houders, de navolgende vermelding is aangebracht: ‘Lege houder, 3’.

Artikel IX

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

2. De artikelen I, II, IV en VIII werken terug tot en met 1 juli 2001.

3. Artikel V werkt terug tot en met 31 januari 2004.

4. Artikel VI, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Deze regeling voorziet in de wijziging van enkele ministeriële regelingen ter uitvoering van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen. In nagenoeg alle ministeriële regelingen ter uitvoering van deze Wet en dit Besluit staan verwijzingen naar randnummers die behoren bij de bijlagen bij respectievelijk het Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), het Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) en het Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Deze bijlagen zijn in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd door ze als bijlage op te nemen bij respectievelijk de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). In voorkomende gevallen wordt in plaats van naar de internationale voorschriften, naar de bijlagen bij de Nederlandse ministeriële regelingen verwezen.

Met de herstructurering van de internationale voorschriften per 1 juli 2001, zijn weliswaar de bijlagen bij de VLG, de VBG en de VSG aangepast, maar zijn verwijzingen naar oude randnummers in een aantal andere ministeriële regelingen blijven staan. Met deze regeling is hierin verandering gebracht. Met de herstructurering van de internationale voorschriften is bovendien voorzien in verpakkingsinstructies voor oliepijpdoorboringsapparaten in randnummer 4.1.4.1 (P101) van bijlage 1 bij de VLG. De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 februari 1991, nr. GB5/V121059, houdende ontheffing vervoer over de weg van oliepijpdoorboringsapparaten, is daarmee overbodig geworden en kan worden ingetrokken.

Een drietal regelingen diende echter om een andere reden te worden gewijzigd. Ten eerste de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004. Met 5.2.2 in onderdeel d van artikel 3, was reeds de etikettering van colli niet van toepassing op het vervoer door de zogenaamde chemokarren. De kenmerking van colli zoals geregeld in 5.2.1 behoort tot eenzelfde categorie en wordt daarom toegevoegd aan onderdeel d. Tijdens de opmaak van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004 is bovendien naar aanleiding van interdepartementale afstemming kort voor het afronden van de ontwerpregeling een artikel vervallen. Abusievelijk zijn daarbij niet de verdere verwijzingen in de regeling en de toelichting aangepast. Voor wat betreft de regeling is dit nu hersteld. Voor wat betreft de artikelsgewijze toelichting dient voor ‘de artikelen 8 t/m 18’ te worden gelezen: 7 t/m 17. In de toelichting bij artikel 3 wordt verwezen naar de artikelen 10 en 11. Dat moeten respectievelijk de artikelen 9 en 10 zijn.

Daar deze regeling met ingang van 31 januari 2004 in werking is getreden en het van belang wordt geacht dat de regeling steeds juridisch sluitend is geweest, werken deze wijzigingen terug tot en met die datum.

Ten tweede de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen. De bepalingen in bijlage 3 bij die regeling zien op het specifieke, niet grensoverschrijdende, vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Artikel 3 regelt daarbij de routering van ammoniak. De aanpassing van de stofbenaming in dit artikel is een puur redactioneel zodat deze weer overeenkomt met de benaming zoals die in de internationale voorschriften wordt gebezigd.

De verwijzing naar randnummer 7.2.4.24 berustte op een fout naar aanleiding van de herstructurering. Dat is nu hersteld en wel met terugwerkende kracht tot de desbetreffende eerdere wijziging van de VBG na aanleiding van de herstructurering, die in werking is getreden op 1 januari 2003. Voorts is in het recente verleden de naam van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gewijzigd in het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De regeling is dienovereenkomstig gewijzigd.

Ten derde is ook bijlage 3 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen aangepast aan de nieuwe naam van bovengenoemd ministerie.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

 • 1

  Stcrt. 1995, 251; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 14 juli 1999 (Stcrt. 131).

 • 2

  Laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 17 mei 2000 (Stcrt. 97).

 • 3

  Laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 6 augustus 2003 (Stcrt. 157).

 • 4

  Stcrt. 1999, 43; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 19 juli 2000 (Stcrt. 136).

 • 5

  Stcrt. 2004, 19.

 • 6

  Stcrt. 1998, 247; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 14 juli 2003 (Stcrt. 142).

 • 7

  Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 14 november 2003 (Stcrt. 222).

Naar boven