Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Sanering ZiekenhuisvoorzieningenStaatscourant 2004, 83 pagina 17Overig

Beleid inzake de sanering van ambulancediensten en Centrale posten voor het ambulancevervoer

Beleid inzake de wijze waarop het College sanering ziekenhuisvoorzieningen uitvoering geeft aan artikel 7, eerste lid, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg j° artikel 7a van het Besluit tijdelijke sanering ambulancevervoer

Het College sanering ziekenhuisvoorzieningen;

Gelet op artikel 12a van de Wet ambulancevervoer j° artikel 18b, vierde tot en met elfde lid, van de wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Ten aanzien van claims terzake van het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren in de sector ambulancehulpverlening:

- worden kosten voor afkoop van het door de (voormalig) werkgever te betalen premiedeel ziektekosten als kosten van sanering aangemerkt;

- wordt schade als gevolg van onderdekking voor post-actieven niet als kosten van sanering aangemerkt;

- komt schade als gevolg van onderdekking voor post-actieven als component in het negatieve vermogen niet voor subsidie in aanmerking.

Ten aanzien van Functioneel leeftijdsontslag in de sector ambulancehulpverlening:

- zijn kosten terzake van betalingen wegens Functioneel leeftijdsontslag aan oud-personeelsleden van de inmiddels gesloten instelling waarvan de rechten zijn ingegaan vóór datum sluiting saneringskosten en subsidiabel;

- zijn kosten terzake van betalingen wegens Functioneel leeftijdsontslag door de functieopvolger van de inmiddels gesloten instelling waarvan de rechten zijn ingegaan ná datum sluiting van de inmiddels gesloten instelling geen saneringskosten en ook niet subsidiabel als deze kosten alsnog op enigerlei wijze ten laste van het vermogen van de oud-werkgever zijn of worden gebracht;

- zijn kosten die het gevolg zijn van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden geen saneringskosten en ook niet subsidiabel als deze kosten alsnog op enigerlei wijze ten laste van het vermogen van de oud-werkgever zijn of worden gebracht.

Ten aanzien van Pensioenen in de sector ambulancehulpverlening:

- zijn alleen werkelijk betaalde kosten uitgangspunt bij subsidievaststelling;

- zal besluitvorming over subsidie terzake van pensioenkosten niet eerder plaatsvinden dan nadat de verschuldigdheid in rechte is komen vast te staan.

Deze besluiten zijn door het College sanering ziekenhuisvoorzieningen vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2004.

www.bestekken.net