Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
College Bouw ZiekenhuisvoorzieningenStaatscourant 2004, 69 pagina 30Besluiten van algemene strekking

Besluit mandatering procesvertegenwoordiging College bouw ziekenhuisvoorzieningen

De voorzitter van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, hierna te noemen `de voorzitter',

- gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, op grond waarvan de voorzitter bevoegd is het College bouw ziekenhuisvoorzieningen in en buiten rechte te vertegenwoordigen;

- gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

1. Ingevolge het onderhavige besluit wordt de algemeen secretaris van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend algemeen secretaris, gemandateerd om de bevoegdheid, zoals neergelegd in artikel 2, derde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, voorzover deze bevoegdheid betrekking heeft op vertegenwoordiging in rechte, namens de voorzitter uit te oefenen.

2. De (plaatsvervangend) algemeen secretaris, bedoeld in het vorige lid, is bevoegd bureaumedewerkers van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen te machtigen het College bouw ziekenhuisvoorzieningen in voorkomende gevallen in gerechtelijke procedures te vertegenwoordigen.

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

4. Dit besluit kan worden aangehaald als `Besluit mandatering procesvertegenwoordiging College bouw ziekenhuisvoorzieningen'.

Utrecht, 5 april 2004.
Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen,
R.L.J.M. Scheerder, voorzitter.