Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2004, 62 pagina 35Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2004, VGB/VL 2464526, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

In Bijlage II van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de kolom Motief komen de cijfers te vervallen.

2. De in de kolommen opgenomen tekst, behorend bij de bestrijdingsmiddelen genoemd in bijlage A bij deze regeling, wordt vervangen door de in de kolommen opgenomen tekst van die bijlage bij deze regeling.

3. De in bijlage B bij deze regeling genoemde bestrijdingsmiddelen worden met de in de tekst opgenomen kolommen, op alfabetische wijze ingevoegd.

4. Het motief komt als volgt te luiden:

Motief:

a. Correctie in verband met in Nederland toegelaten toepassingen.

b. Aanpassing maximumgehalte voor aalbessen.

c. Aanpassing maximumgehalte voor tomaten.

d. Andere formulering uitdrukking maximumgehalte en invoeging specifiek maximum-gehalte aan residuen in dierlijke producten.

e. Uitbreiding van toepassing tot de gehele groep Rubussoorten (anders dan wilde vruchten).

f. Uitbreiding van toepassing tot de gehele groep Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild).

g. Nieuw middel, toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappelen.

h. Nieuwe toepassing, als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van appels en peren.

i. Nieuw middel, toepassing als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van aardbeien.

j. Bestrijdingsmiddelen die niet in Nederland zijn toegelaten en waarvoor geen importtolerantie is vastgesteld. In verband met een effectieve controle zijn er maximumgehalten vastgesteld op de ondergrens van de bepaling.

k. Bestrijdingsmiddel dat niet in Nederland is toegelaten en waarvoor geen importtolerantie is vastgesteld. In verband met een effectieve controle is een maximumgehalte vastgesteld op de ondergrens van de bepaling. Vanwege een lage ADI is een lage ondergrens vastgesteld.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Deze regeling strekt tot aanpassing van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen.

De aanpassing betreft uitbreiding, c.q. beëindiging van nationale toelatingen voor diverse bestrijdingsmiddelen en uitbreiding van het aantal bestrijdingsmiddelen waarvoor maximaal toegelaten residuen door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen zijn vastgesteld.

Bovendien is voor een aantal stoffen, die niet gebruikt mogen worden, een maximaal residugehalte vastgesteld die op de ondergrens van de desbetreffende detectiemethode ligt. Eén en ander geschiedt met het oog op een effectieve controle van deze stoffen in voedingsmiddelen.

De ontwerpregeling is op 16 mei 2003 (nr. 2003/0169) gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees parlement en de Raad 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 204). Zij is op 15 oktober 2003 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan punt 5 van Bijlage B van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (Trb. 1994, 235).

Deze notificaties zijn noodzakelijk, aangezien de ontwerpregeling technische voorschriften bevat.

Duitsland heeft over de ontwerpregeling aanvankelijk zorgen geuit met betrekking tot mogelijke handelsbelemmering. Door een nadere toelichting zijn deze zorgen van Duitsland weggenomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage A

Bestrijdings-

middel,

bestanddeel daarvan of omzettings-product

Omzettings-

producten

inbegrepen in toegelaten maximum-

gehalten

Maximum-

gehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten

aan residuen (mg/kg)

Voet-

noot

Motief

bromide,

anorganisch,

bromide-ion

bromide-ion

hazelnoten

aardbeien

50

20

 

1

 

afkomstig van

  

wortel- en knolgewassen

50

   

organisch

  

koolrabi

50

   

gebonden

broom

  

sla en dergelijke

(behalve roodlof)

50

   
   

spinazie, postelein, raapstelen

50

   
   

waterkers

50

   
   

overige groenten

30

   
   

pinda's

50

 

1

 
   

thee

50

   
   

granen

50

   
   

volkorenmeel

50

   
   

tropische zaden

50

   
   

overige plantaardige producten

5

   
        

glufosinaat

geen

glufosinaat

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,5

 

2

   

aardappelen

0,5

   
   

overige

0,05*

   
        

imidacloprid

alle 6-chloor-

imidacloprid

pitvruchten

0,2

  
 

nicotinezuur opleverende

 

Solanaceae (behalve tomaten)

tomaten

0,5

0,3

 

3

3

 

metabolieten

 

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,5

  
   

overige

0,05*

  
       

metolachloor

geen

som van

plantaardige producten

0,05*

 

4

  

S- en R-isomeren

dierlijke producten

0,01*

 

4

       

pirimicarb

desmethyl-pirimicarb

som van

pirimicarb en

sinaasappelen

pitvruchten

0,5

1

   
  

desmethyl-

perziken

0,5

  
  

pirimicarb

pruimen

0,5

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

Rubussoorten

(andere dan wilde vruchten)

2

 

5

6

   

Ander klein fruit en besvruchten (voorzover niet wild)

0,5

  
   

uien

0,5

  
   

Solanaceae

1

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

1

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

1

  
   

bloemkoolachtigen

1

  
   

sluitkoolachtigen

1

  
   

bladkoolachtigen

1

  
   

koolrabi

0,5

  
   

sla

1

  
   

andijvie

1

  
   

spinazie

1

  
   

waterkers

1

  
   

witlof

0,2

  
   

kruiden

1

  
   

bonen (met peul)

1

  
   

erwten

0,2

  
   

bleekselderij

1

  
   

prei

0,5

  
   

kool- en raapzaad

0,2

  
   

granen

0,2

  
   

overige

0,05*

  

Bestrijdings-

middel,

bestanddeel daarvan of omzettings- product

Omzettings- producten inbegrepen in toegelaten maximum-

gehalten

Maximum-

gehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

 

Voet- noot

Motief

ametryn

geen

ametryn

alle

0,05*

 

10

carvon

geen

carvon

alle

0,05*

 

10

clomazon

geen

clomazon

alle

0,01*

 

7

cyprodinil

geen

cyprodinil

alle

0,05*

 

8

EPN

geen

EPN

alle

0,05*

 

10

fipronil

geen

fipronil

alle

0,01*

 

11

flufenoxuron

geen

flufenoxuron

alle

0,05*

 

10

mepanipyrim

geen

mepanipyrim

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

2

 

9

   

overige

0,1*

 

9

mepronil

geen

mepronil

alle

0,05*

 

10

picoxystrobine

geen

picoxystrobine

alle

0,05*

 

10

quinoxyfen

geen

quinoxyfen

alle

0,05*

 

10

thiametoxam

geen

thiametoxam

alle

0,05*

 

10

trifloxystrobine

geen

trifloxystrobine

alle

0,05*

 

10

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 11 november 2003 (Stcrt. 223).