Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2004, 53 pagina 12Benoemingen en ontslagen

Benoemingsbesluit commissie bestuurlijke evaluatie AIVD

16 maart 2004

Nr. 2138501

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de Regeling instelling commissie bestuurlijke evaluatie AIVD;

Gelet op het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

1. De commissie bestuurlijke evaluatie AIVD (hierna te noemen: de commissie) bestaat uit de volgende leden:

- mevrouw M. de Boer, burgemeester van Leeuwarden, oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer;

- de heer mr. H.C.J.L. Borghouts, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland;

- de heer prof. dr. Y. Buruma, hoogleraar strafrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen;

- de heer mr. M.J. Cohen, burgemeester van Amsterdam;

- de heer H.F. Dijkstal, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de heer mr. dr. A.J.E. Havermans, oud-burgemeester van Den Haag, voormalig lid van de Algemene Rekenkamer.

2. De voorzitter van de commissie is de heer mr. dr. A.J.E. Havermans.

3. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van de heer prof. mr. dr. E.R. Muller, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en algemeen directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Artikel 2

1. Aan de voorzitter en de leden van de commissie wordt voor het bijwonen van een vergadering over de bestuurlijke evaluatie van de AIVD op grond van het Vergoedingenbesluit adviescolleges een vergoeding toegekend.

2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 310,00 en voor de leden € 235,- per vergadering.

3. Met de secretaris van de commissie wordt een aparte dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 maart 2004.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Benoemingsbesluit commissie bestuurlijke evaluatie AIVD.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J.W. Remkes.