Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2004, 48 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Regeling Aanwijzing Sectorwerkgevers

30 januari 2004

Nr. AO/U 04/53160

DGMOD/AO/U

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1, onderdeel q, onder 9c van de Wet privatisering ABP (Stb. 1995, 639):

Besluit:

Artikel 1

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Academische Ziekenhuizen is: de Vereniging Academische Ziekenhuizen.

Artikel 2

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Hoger Beroepsonderwijs is: de HBO-raad, vereniging van hogescholen.

Artikel 3

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Wetenschappelijk Onderwijs is: de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

Artikel 4

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Onderzoekinstellingen: de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen.

Artikel 5

Sectorwerkgever van het personeel dat werkzaam is in de sector Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: de Bve-raad en Colo.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

De belanghebbende ten aanzien van wie dit besluit is genomen kan binnen zes weken na de datum waarin het in de Staatscourant is geplaatst, bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezwaar maken tegen dit besluit.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes.

Toelichting

Sinds 1993 worden de arbeidsvoorwaarden bij de overheid niet meer centraal vastgesteld, maar is het arbeidsvoorwaardenoverleg gedecentraliseerd naar verschillende sectoren. Dit zogeheten sectorenmodel betreft het geheel van regels betreffende het stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. Sedert 1996 heeft zich een ontwikkeling voorgedaan naar een verdere decentralisering van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Naast de in de Wet privatisering ABP (WPA) genoemde acht sectoren Rijk, Defensie, Onderwijs en Wetenschappen, Politie, Rechterlijke Macht, Provincies, Gemeenten en Waterschappen, zijn nieuwe sectoren ontstaan. Het gaat om de sectoren Hoger beroepsonderwijs, Onderzoekinstellingen, Wetenschappelijk Onderwijs, Academische Ziekenhuizen en Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Met betrekking tot deze sectoren is in de ministerraad geconcludeerd dat ze voldoen aan de vereiste criteria voor doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaarden.

De genoemde vijf nieuwe sectoren zijn alle ontstaan uit de bestaande sector Onderwijs en Wetenschappen. Door deze decentralisatie is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog uitsluitend sectorwerkgever voor het overheidspersoneel werkzaam in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De naam van de sector zal bij een komende wijziging van de WPA gewijzigd worden in: sector Onderwijs.

De WPA regelt dat de sectorwerkgevers bij de overheid en de centrales van overheidspersoneel hun afspraken over de pensioenaanspraken van het overheidspersoneel neerleggen in een gezamenlijke overeenkomst, de pensioenovereenkomst. De inhoud van de overeenkomst is opgenomen in het pensioenreglement van het ABP. Aan het overleg over het pensioenreglement nemen van overheidszijde de sectorwerkgevers van de genoemde acht sectoren deel. Dit besluit beoogt de deelname aan het overleg uit te breiden met de sectorwerkgevers van de genoemde vijf nieuwe sectoren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes