Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2004, 41 pagina 10Interne regelingen

Wijziging Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003

26 februari 2004

Nr. HDJZ/LUV/2004-299

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel I

In artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Bij de opsomming van de leden van de commissie vervalt de zinsnede `prof.dr. J. Thoen, Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica, Katholieke Universiteit Leuven België,'.

2. De zinsnede `met als toegevoegd onderzoeker' wordt vervangen door: met als toegevoegd onderzoekers.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot door een punt-komma, wordt toegevoegd: prof.dr. J. Thoen, Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica, Katholieke Universiteit Leuven België.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 1 juli 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,M.H. Schultz van Haegen.