Regeling aanpassing vragengrenzen medische keuringen

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2004, DGB/ZVG-2449291, houdende aanpassing van de vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen (Regeling aanpassing vragengrenzen medische keuringen)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen;

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen, opgenomen vragengrenzen worden vervangen door respectievelijk € 31.901,–, € 21.267,– en € 159.505,–.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing vragengrenzen medische keuringen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C.I.J.M. Ross-van Dorp.

Toelichting

De vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen zijn bij besluit van 19 december 2000, kenmerk GZB/GZ-2138683, met ingang van 1 januari 2001 gesteld op respectievelijk 64.260 gulden (€ 29.159,–), 42.840 gulden (€ 19.440,–) en 321.000 gulden (€ 145.800,–).

Zoals in de wet is voorgeschreven vindt bij dit besluit wederom aanpassing plaats van de vragengrenzen aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op advies van het CBS heeft ditmaal een verhoging plaatsgevonden met 9,4%. Ook zijn de bedragen nu in euro’s omgerekend. De in artikel 5, tweede lid, genoemde bedragen van respectievelijk 60.000, 40.000 en 300.000 gulden zijn vervangen door respectievelijk € 31.901,–, € 21.267,– en € 159.505,–.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Naar boven