Wijziging Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst

Regeling tot wijziging van de Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst in verband met aanpassing van de aanvraagprocedure bijzondere registratie door in Duitsland gestationeerde Nederlandse militairen en leden van de civiele dienst

21 december 2004

Nr. HDJZ/AWW/2004–2238

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 37, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel a, onder 1°, komt te luiden:

1°. aan de eigenaar of houder voor het motorrijtuig door de Minister van Defensie een registratiebewijs is afgegeven dat het voor het motorrijtuig opgegeven registratienummer inhoudt, en.

B

Onderdeel a, onder 2°, komt te luiden:

2°. aan de voor- en achterzijde van het motorrijtuig duidelijk zichtbaar een plaat is aangebracht met een witomrande zwarte achtergrond en in witte letters en cijfers het voor het motorrijtuig opgegeven registratienummer.

C

In onderdeel c wordt ‘Head Quarter Allied Forces Europe (AFNORTH) te Brunssum’ vervangen door: Joint Forces Command Head Quarters Brunssum.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

In verband met de Regeling BFG-registratie 2004 die door de Minister van Defensie is vastgesteld, dient de Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst te worden aangepast voor wat betreft artikel 1, onderdeel a, onder 1°.

Leden van de Nederlandse krijgsmacht of civiele dienst die in Duitsland zijn gestationeerd voor de uitoefening van de dienst komen in aanmerking voor bepaalde fiscale vrijstellingen met betrekking tot het door hen gehouden motorrijtuig indien dat motorrijtuig is voorzien van een BFG-registratie. Zo zijn deze vrijgesteld van de Duitse motorrijtuigenbelasting en zijn zij op grond van de Regeling uitzondering kentekenplicht tevens vrijgesteld van het voeren van een Nederlands kenteken als gevolg waarvan in Nederland niet tot heffing van motorrijtuigenbelasting wordt overgegaan.

In de Regeling BFG-registratie 1990 is opgenomen de betrokkenheid van de Nederlandse douaneautoriteiten bij de BFG-registratie voor motorrijtuigen van Nederlands defensiepersoneel dat in Duitsland gelegerd is. Die betrokkenheid bestond uit het op het registratiebewijs aanbrengen van de verklaring ‘tijdelijke vrijstelling van omzetbelasting en BPM, invoerrecht niet meer verschuldigd’. Begin 2003 heeft de Minister van Financiën de betrokkenheid van de Nederlandse douane bij de BFG-registratie beëindigd. De verklaring heeft geen fiscale betekenis meer door het wegvallen van de fiscale binnengrenzen tussen de EU-landen. Als gevolg hiervan is bij de toekenning van een BFG-registratie geen sprake meer van betrokkenheid van een fiscale instantie. De Minister van Defensie heeft de procedure, die wordt gevolgd sinds het genomen besluit van de Minister van Financiën, neergelegd in de Regeling BFG-registratie 2004. Gezien het voorgaande wordt artikel 1, onderdeel a, onder 1°, van de Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst gewijzigd voor wat betreft de betrokkenheid van de Minister van Financiën.

Artikel 1, onderdeel a, onder 2°, is aangepast ten einde overeenstemming te realiseren tussen de Regeling BFG-registratie 2004 en de Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst. In onderdeel c van artikel 1 is de oude naam van het Head Quarter Allied Forces Europe (AFNORTH) vervangen door de nieuwe naam Joint Forces Command Head Quarters Brunssum.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 1994, 241; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 21 maart 2003 (Stcrt. 69).

Naar boven