Herziening normen en bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2005

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikelen 38, vijfde lid, en 39, derde lid, van de Wet werk en bijstand bekend dat met ingang van 1 januari 2005:

1. in artikel 19, derde lid, `4,6 procent' wordt herzien in: 4,4 procent;

2. in artikel 20, eerste lid, `€ 199,01'wordt herzien in: € 198,67; `€ 398,02' in: € 397,34 en `€ 774,92' in: € 773,59;

3. in artikel 20, tweede lid, `€ 429,37' wordt herzien in: € 428,64; `€ 628,38' in: € 627,31 en `€ 1.005,28' in: € 1.003,56;

4. in artikel 21 `€ 575,91' wordt herzien in: € 574,92; `€ 806,27' in: € 804,88 en `€ 1.151,82' in: € 1.149,83;

5. in artikel 22 `€ 861,78' wordt herzien in: € 866,63; `€ 1.091,05' in: € 1.091,51; en `€ 1.217,84' telkens in: € 1.216,06;

6. in artikel 23, eerste lid, `€ 250,85' wordt herzien in: € 256,02 en `€ 390,21' in: € 398,25;

7. in artikel 25, tweede lid, `€ 230,36' wordt herzien in: € 229,97;

8. in artikel 33, tweede lid, `€ 280,17' wordt herzien in: € 286,17 en `€ 503,30' in: € 514,07;

9. in artikel 33, vijfde lid, `€ 16,75' wordt herzien in: € 16,90 en `€ 33,50' in: € 33,80;

10. in artikel 34, tweede lid `€ 42700,00' wordt herzien in: € 43100,00;

11. in artikel 34, derde lid `€ 5.065,00' wordt herzien in: € 5.105,00 en `€ 10.130,00' telkens in: € 10.210,00;

11. in artikel 35, tweede lid, `€ 111,00' wordt herzien in: € 112,00;

12. in artikel 36, vijfde lid, `€ 462,00' wordt herzien in: € 466,00; `€ 415,00' in: € 418,00; en `€ 324,00' in: € 327,00;

Toelichting

Het wettelijk minimumloon blijft per 1 januari 2005 gehandhaafd op € 1.264,80 per maand. Wel veranderen per 1 januari 2005 de belastingtarieven, de AWBZ-premie en de ziekenfondspremie. In verband hiermee zal het netto minimumloon, bedoeld in artikel 37, van de Wet werk en bijstand, alsmede de daaraan gekoppelde bijstandsnormen worden herzien. Hieronder volgt de berekening van het nettominimumloon (A) alsmede van de bijstandsnorm per 1 januari 2005 voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een alleenstaande van 21 jaar tot 65 jaar (B).

A. Berekening van het nettominimumloon bedoeld in artikel 37, van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2005

Bruto minimumloon

  

€ 1.264,80

 

af:

premie Zfw

1,45%

€ 18,33

  
 

premie Awf

5,85% *)

€ 0,47

  
 

loonheffing

 

€ 147,16

  
    

€ 165,96

 

Netto minimumloon

   

€ 1.098,84

*) rekening houdend met een franchise van 58,00 per dag

Bruto vakantieuitkering

 

€ 101,18

 
      

af:

premie Zfw

 

€ 1,46

  
 

premie Awf

 

€ 5,91

  
 

loonheffing

 

€ 42,82

  
    

€ 50,19

 

Netto vakantie-uitkering

  

€ 50,99

      

Netto minimumloon ex art. 37, eerste lid, WWB

 

€ 1149,83

B. Berekening van de bijstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een alleenstaande van 21 tot 65 jaar per 1 januari 2005

gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder

1.098,84

+

50,99 = €

1.149,83

hierin begrepen vakantietoeslag:

4,4%*)

van

1.149,83 = €

50,59

     

alleenstaande ouder 21 jaar of ouder

70%

van

1.149,83 = €

804,88

hierin begrepen vakantietoeslag:

4,4%*)

van

804,88 = €

35,41

     

alleenstaande 21 jaar of ouder

50%

van

1.149,83 = €

574,92

hierin begrepen vakantietoeslag:

4,4%*)

van

574,92 = €

25,30

*) Het percentage, genoemd in artikel 19, derde lid, geeft de verhouding weer tussen de netto aanspraak op vakantietoeslag en het maandloon inclusief vakantietoeslag die bij het netto minimumloon bestaat.

Netto vakantieuitkering

50,99

  

Nettominimumloon

1149,83

  

Verhouding

50,99 / 1149,83

x 100% = 4,435%

 

Afgerond

 

4,4%

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,namens deze,
De directeur Werk en Bijstand,
P.P.L. van Kalmthout.

Naar boven