Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2004, 249 pagina 25Overig

Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005

16 december 2004

Nr. WV 2004/ 445 M

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 27a en 84c van de Wet op de accijns en artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994;

Besluit:

Artikel I

In artikel 27, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns1 worden ‘€ 733,73’ en ‘€ 658,88’ vervangen door onderscheidenlijk: € 744,00 en € 668,10.

Artikel II

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 19942 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de in de kolommen A tot en met C van onderstaande tabel aangeduide bepalingen worden de in kolom D opgenomen bedragen telkens vervangen door de in kolom E opgenomen bedragen.

A

B

C

D

E

artikel

lid

 

huidig bedrag

nieuw bedrag

23

1

1e bedrag

€ 11,90

€ 12,07

23

1

2e bedrag

€ 16,12

€ 16,35

23

1

3e bedrag

€ 20,48

€ 20,77

23

1

4e bedrag

€ 26,75

€ 27,12

23

1

5e bedrag

€ 35,58

€ 36,08

23

1

6e bedrag

€ 9,57

€ 9,70

23

1

7e bedrag

€ 262,63

€ 266,31

23

1

8e bedrag

€ 6,66

€ 6,75

23

2

1e bedrag

€ 45,35

€ 45,98

23

2

2e bedrag

€ 53,68

€ 54,43

23

2

3e bedrag

€ 61,99

€ 62,86

23

2

4e bedrag

€ 70,47

€ 71,46

23

2

5e bedrag

€ 82,49

€ 83,64

23

2

6e bedrag

€ 8,93

€ 9,06

23

2

7e bedrag

€ 53,21

€ 53,95

23

2

8e bedrag

€ 63,77

€ 64,66

23

2

9e bedrag

€ 74,34

€ 75,38

23

2

10e bedrag

€ 84,92

€ 86,11

23

2

11e bedrag

€ 92,74

€ 94,04

23

2

12e bedrag

€ 9,83

€ 9,97

23

3

1e bedrag

€ 10,22

€ 10,36

23

3

2e bedrag

€ 10,22

€ 10,36

25

  

€ 20,94

€ 21,23

25b

 

1e bedrag

€ 45,42

€ 46,06

25b

 

2e bedrag

€ 4,55

€ 4,61

37c

1

1e bedrag

€ 229,38

€ 232,59

37c

1

2e bedrag

€ 229,38

€ 232,59

47

1

1e bedrag

€ 23,67

€ 24,00

47

1

2e bedrag

€ 26,72

€ 27,09

47

1

3e bedrag

€ 3,04

€ 3,08

47

1

4e bedrag

€ 74,94

€ 75,99

47

1

5e bedrag

€ 0,98

€ 0,99

56

1

1e bedrag

€ 5,55

€ 5,63

56

1

2e bedrag

€ 1,16

€ 1,18

B

In artikel 25a wordt de tabel vervangen door:

Bij een toegestane maximum massa in kilogrammen van

Over een tijdvak van drie maanden

   
 

Zonder koppelinrichting

met koppelinrichting

     
 

Zonder luchtvering

met luchtvering

zonder luchtvering

met luchtvering

     
 

Met aantal assen

met aantal assen

           
 

2

3

4

of meer

2

3

4

of meer

2

3

of meer

2

3

of meer

minder dan 15 000

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

15 000 tot 23 000

€ 73,72

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

23 000 tot 25 000

€ 91,37

€ 91,37

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

25 000 tot 27 000

€ 91,37

€ 91,37

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 82,03

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

27 000 tot 29 000

€ 96,56

€ 96,56

€ 96,56

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

€ 82,03

€ 61,27

€ 61,27

€ 61,27

29 000 tot 31 000

€ 142,25

€ 142,25

€ 142,25

€ 96,56

€ 96,56

€ 96,56

€ 89,29

€ 87,22

€ 61,27

€ 61,27

31 000 tot 33 000

€ 142,25

€ 142,25

€ 142,25

€ 96,56

€ 96,56

€ 96,56

€ 123,57

€ 87,22

€ 89,29

€ 61,27

33 000 tot 36 000

€ 142,25

€ 142,25

€ 142,25

€ 96,56

€ 96,56

€ 96,56

€ 185,87

€ 120,44

€ 123,57

€ 87,22

36 000 tot 38 000

€ 142,25

€ 142,25

€ 142,25

€ 96,56

€ 96,56

€ 96,56

€ 185,87

€ 120,44

€ 123,57

€ 87,22

38 000 tot 40 000

€ 142,25

€ 142,25

€ 142,25

€ 96,56

€ 96,56

€ 96,56

€ 185,87

€ 165,10

€ 136,02

€ 120,44

40 000 en meer

€ 142,25

€ 142,25

€ 142,25

€ 96,56

€ 96,56

€ 96,56

€ 244,01

€ 244,01

€ 185,87

€ 165,10

Artikel III

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I opgenomen verhogingen van de accijns.

Artikel IV

1, Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

2. De regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns en motorrijtuigenbelasting 2005.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, J.G. Wijn.

Toelichting

Algemeen

Deze regeling geeft uitvoering aan het indexeringsvoorschrift, neergelegd in de artikelen 27a van de Wet op de accijns en 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. Ingevolge deze bepalingen dienen de bedragen, vermeld in artikel 27, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op de accijns (de accijns voor benzine en dieselolie) en de bedragen genoemd in de diverse tariefartikelen van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 jaarlijks met ingang van 1 januari te worden aangepast door vermenigvuldiging met de tabelcorrectiefactor. De op de voet van artikel 10.2 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 bepaalde tabelcorrectiefactor voor het jaar 2005 is 1,014. Ingevolge artikel 10.1 van die wet wordt op de uit de vermenigvuldiging verkregen bedragen de nodig geachte afronding toegepast.

Accijns

Artikel I van deze regeling strekt tot aanpassing van de accijnstarieven voor de motorbrandstoffen met ingang van 1 januari 2005. Bij deze regeling worden uitsluitend de bedragen voor benzine (artikel 27, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns) aangepast. De accijnstarieven voor diesel en kerosine (vliegverkeer) zijn reeds geïndexeerd bij het Belastingplan 2005 (artikel XII, onderdelen A en B). Omgerekend naar liters bedragen de accijnsverhogingen 1,03 eurocent voor gelode benzine en 0,92 eurocent voor ongelode benzine. Op grond van artikel 84c van de Wet op de accijns is, in verband met de betrekkelijk geringe omvang van de verhogingen, in artikel III bepaald dat de in artikel 84a van die wet bedoelde heffing over de voorraden motorbrandstoffen die zich op het tijdstip van de aanpassing in het vrije verkeer bevinden, geen toepassing vindt met betrekking tot de onderhavige aanpassing met ingang van 1 januari 2005.

Motorrijtuigenbelasting

Artikel II strekt tot aanpassing van de diverse in de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 opgenomen tarieven met ingang van 1 januari 2005. Bij deze regeling worden achtereenvolgens de tarieven voor de personenauto (artikel 23), het motorrijwiel (artikel 25), de vrachtauto (artikel 25a), de autobus (artikel 47) en de aanhangwagen (artikel 56) aangepast. Daarnaast wordt het teruggaafbedrag in het kader van het bedrijfsvoertuigenpark aangepast (artikel 37c). De tarieven voor de bestelauto (artikelen 24 en 24a) zijn reeds geïndexeerd bij het Belastingplan 2005 (artikel XVIA, onderdelen A en B).

De Staatssecretaris van Financiën,

J.G. Wijn

  • 1

    Stb. 1991, 561; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 december 2004, Stb. 653.

  • 2

    Stb. 1993, 17; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 december 2004, Stb. 653.