OCW-intrekkingsregeling 2004

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 december 2004, nr. WJZ/2004/57142(8153), houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het feit dat deze hun betekenis hebben verloren (OCW-intrekkingsregeling 2004)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4:4 en 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5, tweede lid, onderdeel b, en 49 van de Archiefwet 1995, de artikelen 2, 5, 5a, 11, vijfde lid, 12, tweede lid, 13, 23a, 24, derde lid, 32, eerste lid, 35, tweede lid, 36, tweede lid, en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, de artikelen 2, 4, vierde en zesde lid, 7, tweede en vierde lid, en 13 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, artikel 11, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WPO, artikel 4 van het Besluit informatievoorziening WVO, artikel 4a van het Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen, artikel 2a van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten, artikel 11 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikel 3 van het Besluit van het Het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1999, tot uitroeping van het Europees Jaar van de talen 2001 (PbEG C 311 E), artikel 30 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o., de artikelen 16 en 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet, de artikelen 15c, eerste lid, onderdeel b, en 15c2, eerste lid, onderdeel b, van het Formatiebesluit WPO, artikel 13 van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs, artikel E.9 van de Invoeringswet W.H.B.O. juncto artikel 16.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek en artikel 115 van de Overgangswet W.V.O., artikel 1, onderdeel b, onder 4, juncto 1a van de Leerplichtwet 1969, artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet, artikel 53c, tweede lid, van het Mediabesluit, de artikelen 32, vierde lid, en 128, eerste lid, van de Mediawet, de artikelen 39 en 58, eerste lid, van de Monumentenwet 1988, de artikelen 108, 109, 110, 111, 112, 113 en 114 van de Overgangswet W.V.O., de artikelen 2, onderdeel b, onder 1, 7, eerste lid, onderdeel b, 9, eerste lid, onder c, en artikel 12 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel, artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, artikel 3 van de Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie, artikel 3 van de Subsidieregeling WeTeN 2001–2004, artikel 15, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, artikel 2.2.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, artikel 4, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, de artikelen 2.2.3, eerste en derde lid, 2.3.1, eerste lid, 2.7, 11.1, 12.1.2, tweede lid, 12.3.8, tweede lid, 12.3.9, tweede lid, 12.3.35, eerste en derde lid, 12.3.36 en 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 24, vierde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers, artikel 146 van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 15.1, 7.43, vierde lid, en 7.56, eerste en derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de artikelen 76, 77, 116, 123, derde lid, 126, tweede lid, 155 en 164 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 13 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, de artikelen 75c, 75d, 84b, tweede lid, 85, vijfde lid, 85a, eerste lid, 89, eerste lid, 96m, tweede lid, onderdeel e, 103b, derde lid, en 104 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies, artikel 12, derde lid, van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, de artikelen 1, onderdeel f, en 15 van de Wet tot behoud van cultuurbezit, artikel III van de Wet van 1 december 1994, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs inzake de bevoegdheid voor het geven van onderwijs in niet-Nederlandse taal en cultuur (Stb. 848), artikel VI, onderdeel F, van de Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs) (Stb. 322), artikel II, onderdelen I, M, R en S van de Wet van 23 mei 1990, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs, alsmede van enige andere wetten (Stb. 266), artikel X van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) (Stb. 237), de artikelen II, vierde en zesde lid, IV, tweede lid, V, VIII, XVI, tweede lid, XIX, onderdeel B, en XXII van de Wet van 25 mei 1998 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs) (Stb. 337), de artikelen X, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, en XI, derde en vijfde lid, van de Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van lump-sum-bekostiging voor de personeels- en exploitatiekosten van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede in verband met decentralisatie van de rechtspositieregeling bij die scholen, behoudens een aantal op centraal niveau vast te stellen onderwerpen (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.) (Stb. 318), artikel 17, tweede lid, van de Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en ’s-Hertogenbosch (Stb. 449), de artikelen VIIIb en VIIIc van de Wet van 2 april 1998, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen (Stb. 216), artikel IX van de Wet van 27 februari 1997, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie) (Stb. 117), artikel II, onderdeel M, derde lid, van de Wet van 23 mei 1990, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs, alsmede van enige andere wetten (Stb. 266), artikel XVII van de Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget (Stb. 288), artikel IX, tweede lid, van de Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228) en artikel 5, zesde lid, van de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten;

Besluit:

§ 1

Intrekking van regelingen en besluiten

Artikel I

Primair onderwijs

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997–1998;

b. Aanvullende regeling materiële bekostiging scholen voor basisonderwijs;

c. Beschikking Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs;

d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 9 mei 1979, nr. OA-79/0021 tot instelling van een Commissie Multifunctionele Accommodaties (Stcrt. 246);

e. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 10 september 1975, nr. OP/VI-30381-I, houdende instelling Stuurgroep Onderwijsstimulering (Stcrt. 191);

f. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 16 mei 1977, nr. KBO/BSO-554328 tot instelling Interdepartementale werkgroep ‘Leegstand schoollokalen’ (Stcrt.105);

g. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 24 oktober 2002, nr. PO/LGF/02/54810 tot instelling tijdelijke commissie advisering indicatiestelling (Uitleg OCenW-Regelingen 2002, 15);

h. Besluit van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 20 april 1971, nr. SRU15095, houdende commissie maatschappelijk werk bij L.O.M.-scholen (Stcrt. 78);

i. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 21 juni 1979, nr. BO/SP-573870 tot bekostigingsbeschikking Vakopleiding buitengewoon onderwijs (Stcrt. 128);

j. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 23 maart 1993, nr. PO/B-93021595, houdende instellingsbeschikking werkgroep ziekenhuisonderwijs (Uitleg OenW-Regelingen 1993, 11);

k. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 31 juli 1975, nr. OenA/EFF/2/75075 tot instelling Commissie Overleg Scholenbouwplan (Stcrt. 151);

l. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 16 februari 2000 tot instelling Procesmanagement Primair Onderwijs (Uitleg OCenW-Regelingen 2000, 5);

m. Besluit van Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 18 december 1992, nr. PO/B-92097621 tot instelling procesmanagement ‘Weer Samen Naar School’ (Uitleg OenW-Regelingen 1993, 1);

n. Compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs;

o. Compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs;

p. Derde Faciliteringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 2000/2001;

q. Extra tegemoetkoming voor aanpassingen in verband met basisvorming v.s.o. voor het jaar 1994;

r. Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte;

s. Extra vergoeding voor leermiddelen 1996 voor gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid (TenB);

t. Extra vergoeding voor leermiddelen 1997 voor gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid (TenB);

u. Extra vergoeding voor leermiddelen t.b.v. gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid;

v. Extra vergoeding voor leermiddelen ten behoeve van gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid;

w. Faciliteringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 2000;

x. Financiële impuls voor basisscholen met veel achterstandsleerlingen;

y. Garantieregeling Vereenvoudiging Londo;

z. Gewijzigde subsidieregeling zij-instromers 2001–2002 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging;

aa. Indexering specifieke uitkering goa;

bb. Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 1999–2000 en 2000–2001;

cc. Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2001–2002;

dd. Instellingsbeschikking Platform Pedagogische Opdracht;

ee. Instellingsbeschikking projectgroep evaluatie OVB;

ff. Nadere vaststelling per regio van het schoolprofielbudget 1996–1997;

gg. Ontwikkelproject opleiden in de school in het primair onderwijs 2002–2004;

hh. Overgangsregeling materiële instandhouding TenB-dislocaties;

ii. Overhevelingsregeling saldi ‘Andere Voorzieningen’;

jj. Regeling aanvullende formatie klassenassistenten so-zmok en (v)so-lz voor het schooljaar 2002–2003;

kk. Regeling afzonderlijke opheffingsnormen gesplitste gemeenten;

ll. Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2003;

mm. Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004;

nn. Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2004;

oo. Regeling indexering specifieke uitkering onderwijs in allochtone levende talen 2002–2003;

pp. Regeling indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2003–2004;

qq. Regeling klassenassistenten zmlk schooljaar 2002–2003;

rr. Regeling klassenassistenten zmok en lz;

ss. Regeling leerlingen administratie WBO;

tt. Regeling leerlingenadministratie ISOVSO;

uu. Regeling onderwijsbevoegdheid algemene voorbereiding op maatschappij en beroep;

vv. Regeling preventieve ambulante begeleiding (v)so-zmok, (v)so-lz en pi schooljaar 2002–2003;

ww. Regeling samenvoeging van scholen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs per 1 augustus 1998;

xx. Regeling samenvoeging van scholen in het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs;

yy. Regeling samenvoeging van scholen in het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs per 1 augustus 1999;

zz. Regeling samenvoeging van scholen in het p.o. per 1 augustus 1996;

aaa. Regeling samenvoeging van scholen in het primair onderwijs (po) per 1 augustus 1997;

bbb. Regeling scholingskosten voorbereiding indicatiestelling LGF;

ccc. Regeling schoolverpleegkundige lz, lg, mg;

ddd. Regeling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen;

eee. Regeling Tegemoetkoming kosten Cito-toets en NT2-cursus;

fff. Regeling tegemoetkoming meerkosten in verband met herplaatsing personeel van ziekenhuisscholen per 1 augustus 1999;

ggg. Regeling toelaatbaarheid leerling tot een speciale school voor basisonderwijs of een school waar so-zmok-onderwijs wordt gegeven bij de invoering van de Wet op het primair onderwijs;

hhh. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 10 december 1993, nr. PO/MN-93067795, houdende vaststelling programma’s van eisen w.b.o. 1994 (Stcrt. 1993, 196);

iii. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 23 september 1993, nr. PO/MN-93067798, houdende programma’s van eisen i.s.o.v.s.o 1994 (Stcrt. 196);

jjj. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 september 1996, nr. PO/MN-96025232 tot uitvoering van artikel 92 van de WBO (programma’s van eisen 1997) (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 23 en 24);

kkk. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 1 januari 1993, nr. PO/MN-92098492, houdende nieuwe vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 1993 (Stcrt. 18);

lll. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 1 januari 1993, nr. PO/MN-92100001, houdende nieuwe vaststelling programma’s van eisen v.s.o. voor het jaar 1993 (Stcrt. 18);

mmm. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 29 november 1991, nr. 91099377BO/SP/M tot uitvoering van de artikelen 88j, 88k, 88l, 89, 90 van de ISOVSO (Stcrt. 233);

nnn. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 29 november 1991, nr. 91095847BO/SMI tot uitvoering van de artikelen 90, 90a, 90b, 92 en 93 van de WBO (Stcrt. 233);

ooo. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 22 maart 1991, nr. BO/SMI-91026319, houdende vaststelling programma’s van eisen 1991 basisonderwijs (Stcrt. 62);

ppp. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 28 september 1995, nr. PO/MN-95024114, houdende vaststelling programma’s van eisen (pve’s) (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 1996 (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 23);

qqq. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 28 september 1995, nr. PO/MN-95024112, houdende vaststelling programma’s van eisen (pve’s) basisonderwijs voor het jaar 1996 (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 23);

rrr. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 21 september 1999, nr. PO/PJ-9935343, houdende vergoeding ict primair onderwijs 1999 (Uitleg OCenW-Regelingen 1999, 23);

sss. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 september 1997, nr. PO/A-97/22919N, houdende uitvoeringsregeling ex artikel 89 van de ISOVSO houdende vaststelling programma’s van eisen 1998 (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 24);

ttt. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 september 1997, nr. PO/A-97/22918N, houdende uitvoeringsregeling ex artikel 92 van de WBO houdende vaststelling programma’s van eisen 1998 (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 24);

uuu. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 september 1996, nr. PO/MN-96025231 tot uitvoering van artikel 89 van de ISOVSO (programma’s van eisen 1997) (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 23 en 24);

vvv. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen van 25 september 1992, nr. PO/MN-92064314, houdende vaststelling programma’s van eisen 1993 ex artikel 88j, i.s.o.v.s.o (Stcrt. 1992, 199);

www. Regeling vaststelling middelen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid schooljaar 1997/1998;

xxx. Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding vso-sovso-pro 1 augustus 2002–1 januari 2003;

yyy. Regeling verstrekken leerlinggegevens schooljaar 1991/1992;

zzz. Regeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE);

aaaa. Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2003–2004;

bbbb. Stimuleringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 1999;

cccc. Subsidieregeling aanpak plaatsingsproblematiek WSNS;

dddd. Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gedurende de periode januari 2001 tot en met december 2001;

eeee. Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gedurende de periode januari 2002 tot 1 augustus 2002;

ffff. Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gedurende de periode januari 2000 tot en met december 2000;

gggg. Subsidieregeling cursus overblijfkrachten 2002;

hhhh. Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen;

iiii. Subsidieregeling kosten invoering euro in het primair en speciaal voortgezet onderwijs;

jjjj. Subsidieregeling leraren in opleiding 1999–2000;

kkkk. Subsidieregeling millenniumkosten in het primair onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

llll. Subsidieregeling modernisering onderwijsleermethoden primair onderwijs;

mmmm. Subsidieregeling onderwijsassistenten primair onderwijs 2002;

nnnn. Subsidieregeling pilots Indicatiestelling ‘Leerlinggebonden financiering’;

oooo. Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2003;

pppp. Subsidieregeling verbetering kwaliteit schoolgebouwen voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs;

qqqq. Subsidieregeling vernieuwing onderwijsleermethoden inclusief ICT en verbetering kwaliteit schoolgebouwen voor het basis- en het (voortgezet) speciaal onderwijs;

rrrr. Subsidieregeling zij-instromers 2000–2001;

ssss. Subsidieregeling zij-instromers 2002–2003 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging;

tttt. Tijdelijke subsidieregeling onderwijsondersteuners 2002;

uuuu. Tweede subsidieregeling modernisering onderwijsleermethoden en extra ict-vergoeding primair onderwijs;

vvvv. Vaststelling bedragen en programma’s van eisen (v)so en pro met declaratiebekostiging voor het jaar 2004;

wwww. Vaststelling bedragen en programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2004;

xxxx. Vaststelling bedragen en wijziging programma’s van eisen (v)so en svo voor het jaar 2000;

yyyy. Vaststelling programma’s van eisen (v)so en pro met declaratiebekostiging voor het jaar 2003;

zzzz. Vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs met ingang van het jaar 2000;

aaaaa. Vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2003;

bbbbb. Vaststelling programma’s van eisen 1991 (voortgezet) speciaal onderwijs;

ccccc. Vierde Faciliteringsregeling Regionale Expertisecentra in oprichting 2001/2002;

ddddd. Vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting schooljaar 2002–2003;

eeeee. Wijziging programma’s van eisen (v)so en vaststelling bedragen voor 1999;

fffff. Wijziging programma’s van eisen basisonderwijs en vaststelling bedragen voor 1999.

Artikel II

Voortgezet onderwijs

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs;

b. Aanwijzing domeinen en centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000;

c. Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998;

d. Beperking examenprogramma wiskunde B v.w.o.;

e. Beschikking begeleidingscommissie onderzoek VB-Accountants;

f. Beschikking instelling adviescommissies voor de leerplanontwikkeling;

g. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 13 maart 1972, nr. TBO/B524500, houdende instelling outillage commissie l.t.o. (Stcrt. 74);

h. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424VI, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming geschiedenis en staatsinrichting (Stcrt. 24);

i. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424IV, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming natuur- en scheikunde (Stcrt. 24 en 29);

j. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424V, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming informatiekunde (Stcrt. 24 en 29);

k. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 I, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming Nederlands (Stcrt. 24);

l. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 VII, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming: aardrijkskunde (Stcrt. 24 en 29);

m. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 X, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming: beeldende vorming (Stcrt. 24 en 29);

n. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 III, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming: biologie (Stcrt. 24 en 29);

o. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 VIII, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming: Economie (Stcrt. 24 en 29);

p. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 XII, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming: Lichamelijke oefening (Stcrt. 24 en 29);

q. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 II, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming: Moderne vreemde talen (Stcrt. 24 en 29);

r. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 XI, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming: Muziek (Stcrt. 24 en 29);

s. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1988, nr. 655424 IX, houdende instelling ontwikkelingsgroep basisvorming: Techniek (Stcrt. 24 en 29);

t. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 5 november 1992, nr. VO/TAB-92036042 tot instelling taakgroep bevordering vreemde-talenonderwijs (Stcrt. 244);

u. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 7 december 1972, nr. OP-20.112-I, houdende instelling Commissie Schooldecanaat (Stcrt. 246);

v. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 20 maart 1987, nr. DGVO/J-14243 tot aanwijzing procescoördinator overdracht Rijksscholen en instelling begeleidingscommissie (Stcrt. 70);

w. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 20 maart 1987, nr. DGVO/J-14244 tot aanwijzing procescoördinator overdracht Rijksscholen en instelling begeleidingscommissie (Stcrt. 70);

x. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 14 mei 1993, nr. VO/BOB-93014403 tot Begeleidingscommissie filosofie (Uitleg OenW-Regelingen 1993, 14);

y. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 27 mei 1993, nr. VO/BOB-92094384, houdende actualisering instellingsbeschikking Commissie Advisering Thema-aanbieding Centraal Examen v.w.o. voor de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen (Uitleg OenW-Regelingen 1993, 15 en 18b);

z. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 24 maart 1977, nr. LMBO-317608, houdende instelling begeleidingscommissie vierjarig l.b.o. (Stcrt. 70);

aa. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 18 november 1987, nr. VO/AL/J-644643, houdende instelling commissie ontwikkeling wiskunde-onderwijs (Stcrt. 228);

bb. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 28 november 1979, nr. DGVO-10325 tot instelling van de Coördinatiecommissie scholengemeenschappen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. beroepsonderwijs (Stcrt. 20);

cc. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 26 juni 1991, nr. VO/AVV/J-91052280 tot instelling werkgroep positie middenscholen na invoering basisvorming (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 18b);

dd. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 24 mei 1972, nr. SCH895 tot instelling adviescommissie Rationalisatie scholenbouw voortgezet onderwijs (Stcrt. 110);

ee. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 januari 1995, nr. VO/TAB-95000244 tot instelling van de commissie voorkoming en bestrijding van geweld in scholen (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 4);

ff. Centraal examen aardrijkskunde 2000;

gg. Centraal examen filosofie (profielen) 2000 en 2001 havo en 2001 en 2002 vwo;

hh. Centraal examen geschiedenis 2001;

ii. Centraal examen geschiedenis 2002 en 2003;

jj. Inhoudsomschrijving thema ‘Mens en Werk’ examen maatschappijleer h.a.v.o. en v.w.o. 1994–1995 en 1995–1996;

kk. Inhoudsomschrijving thema ‘Criminaliteit en rechtsstaat’ examen maatschappijleer vwo, schooljaren 1998–1999 en 1999–2000;

ll. Inhoudsomschrijving thema’s ‘Mens en werk’ en ‘Multiculturele samenleving’ voor het examen maatschappijleer;

mm. Inhoudsomschrijving thema’s ‘Politieke besluitvorming’ en ‘Multiculturele samenleving’ voor het examen maatschappijleer;

nn. Literaire genres voor centraal examen en staatsexamen klassieke taal en letterkunde 2000;

oo. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde (oude stijl) examenjaren 2002, 2003 (vwo/havo) en 2004 (vwo);

pp. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1995–1996;

qq. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1996–1997;

rr. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1997–1998;

ss. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1998–1999;

tt. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 2000–2001;

uu. Onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1994;

vv. Onderwerpen filosofie centraal examen havo 2001 en vwo 2001 en 2002;

ww. Onderwerpen filosofie centraal examen havo 2002 en vwo 2003;

xx. Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003–2004 en 2004–2005;

yy. Regeling aanvullende bekostiging beroepskolom en innovatie in 2002 aan scholen voor voortgezet onderwijs;

zz. Regeling aanvullende bekostiging versterking praktijkvakken in het praktijkonderwijs 2003–2004;

aaa. Regeling bekostiging v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o.;

bbb. Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs;

ccc. Regeling examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o.;

ddd. Regeling examenprogramma’s maatschappijleer;

eee. Regeling examenprogramma’s algemene eindexamenvakken v.b.o. en m.a.v.o.;

fff. Regeling examenprogramma’s Arabische en Turkse taal l.b.o. en m.a.v.o.;

ggg. Regeling examenprogramma’s Arabische taal en Turkse taal v.b.o.-D en m.a.v.o.-D;

hhh. Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging;

iii. Regeling herbezettingsruimte adv en bapo voor de drie landelijke pedagogische centra, het Instituut voor Leerplanontwikkeling en het Instituut voor Toetsontwikkeling in de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1998;

jjj. Regeling herkansing schoolexamen vwo/havo;

kkk. Regeling impuls achterstallig onderhoud alsmede btw-afdracht scholen vo;

lll. Regeling incidentele middelen voor achterstallig onderhoud van scholen voor voortgezet onderwijs (vo);

mmm. Regeling inzake nevenvestigingen aan scholen voor praktijkonderwijs;

nnn. Regeling landelijke gpl-bedragen;

ooo. Regeling loon- en prijsbijstelling exploitatiekostenvergoeding 1999 voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs;

ppp. Regeling marges bij het schaduwdraaien onderwijsnummer VO 2003;

qqq. Regeling onderwerpen centraal examen geschiedenis v.w.o./h.a.v.o. (oude stijl) examenjaar 2003 en stofomschrijving politiek systeem en politieke cultuur in Nederland v.w.o./h.a.v.o. (oude en nieuwe stijl);

rrr. Regeling onderwerpen centraal examen ‘oude stijl’ geschiedenis en staatsinrichting 2000 en stofomschrijving 1999 en 2000;

sss. Regeling onderwerpen en stofomschrijving geschiedenis en staatsinrichting 1997;

ttt. Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1995;

uuu. Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1996;

vvv. Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1998;

www. Regeling onderwerpen geschiedenis en staatsinrichting 1999 en stofomschrijving 1998 en 1999;

xxx. Regeling oude eindexamens vwo en havo voor eerder afgewezen kandidaten;

yyy. Regeling overgang oud/nieuw 5 vwo;

zzz. Regeling overgangsmaatregelen vo-eindexamens oude stijl;

aaaa. Regeling overgangsrecht landelijke gpl VO;

bbbb. Regeling percentages vergoeding kosten voor vervanging personeel 1994–1995;

cccc. Regeling percentages vergoeding kosten voor vervanging personeel 1992–1993;

dddd. Regeling regionale vernieuwingsprojecten vmbo 2003;

eeee. Regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2003–2004;

ffff. Regeling samenvoeging van scholen in het VO 1996;

gggg. Regeling schoolbudget 2001–2002;

hhhh. Regeling spreiding zomervakantie 1993–1998;

iiii. Regeling spreiding zomervakanties 1999–2002;

jjjj. Regeling thema’s centraal examen geschiedenis h.a.v.o. (profielen) 2000 en stofomschrijving ‘oude stijl’ 2000;

kkkk. Regeling tijdelijke voorschriften mavo-vbo-svo;

llll. Regeling toekenning aanvullende exploitatiekosten vergoeding 1998–1999 aan scholen voor mavo, vbo en scholen voor leerwegondersteunend onderwijs;

mmmm. Regeling toekenning aanvullende exploitatiekostenvergoeding svo-lom/mlk;

nnnn. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) van 13 november 2002, nr. VO/FB-2002/53949 tot aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl) schooljaar 2001–2002 en 2002–2003 (Uitleg OCenW-Regelingen 2002, 28);

oooo. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 26 mei 2003, nr. VO/TAB-2003/12567 tot intrekking ‘Regeling Onderwijs eigen taal WVO 2001 ev.’ (Uitleg OCenW-Regelingen 2003, 15);

pppp. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 16 april 1984, nr. CO 1308 tot aanpassing bevoegdheidsregeling middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (Stcrt. 133);

qqqq. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 26 mei 1994, nr. VO/BOB-94014827, houdende examenstof klassieke taal en letterkunde 1996 (Uitleg OenW-Regelingen 1994, 17a);

rrrr. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 26 mei 1994, nr. VO/BOB-94018743 tot thema voor het schriftelijk deel van het centraal examen v.w.o. in de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen) voor 1995 (Uitleg OenW-Regelingen 1994, 17a);

ssss. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 29 augustus 1983, nr. DGVO-12.478 tot voorwaarden en tarieven medegebruik van lokalen en/of terreinen van rijksscholen (Stcrt. 176);

tttt. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 maart 2003, nr. VO/FB-2003/7598 tot aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar 2002–2003 en 2003–2004 (Uitleg OCenW-Regelingen 2003, 8);

uuuu. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 29 maart 2002, nr. VO/FB-2002/9428 tot aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) en bekendmaking van de opslagpercentages Vervangingsfonds ( VF) en Participatiefonds (PF) schooljaar 2001– 2003 (Uitleg OCenW-Regelingen 2002, 9);

vvvv. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 13 november 2002, nr. VO/FB-2002/53949 tot aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl) schooljaar 2000–2001 en 2001–2002 (Uitleg OCenW-Regelingen 2001, 9);

wwww. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 3 december 1999, nr. VO/FB-1999/47838 tot aanpassing landelijk gemiddelde personeelslast-bedragen (landelijke gpl-bedragen) in verband met de CAO 1999–2000 (Uitleg OCenW-Regelingen 1999, 31a);

xxxx. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 mei 1997, nr. VO/FB-1997/1367 tot tegemoetkoming lump sum (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 16);

yyyy. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 17 mei 1998, nr. VO/BJA/1998/18009 tot herstel verwijzing in Besluit onderwijsvoorrangsgebieden naar voormalig Bekostigingsbesluit W.V.O. (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 12c);

zzzz. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 november 1996, nr. VO/FB-96028440 tot verhoging ’school-gemiddelde personeelslast’ (school-gpl) in verband met algemene salarismaatregel (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 29);

aaaaa. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 september 1997, nr.VO/FB-1997/7265 tot verlaging van de gemiddelde personeelslast van de school (school-gpl) in het voortgezet onderwijs (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 23);

bbbbb. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 2 september 1991, nr. VO/AVV/OB/VO2-91075975 tot rectificatie onderwerpen centraal examen aardrijkskunde v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o., en l.b.o. C/D (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 20);

ccccc. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 26 april 1991, nr. VO/AVV/VO/II-91012170, houdende examenstof klassieke taal en letterkunde 1993 en 1994 (Uitleg OenW-regelingen 1991, 19);

ddddd. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 17 mei 1993, nr. VO/BOB-93020325 tot thema voor schriftelijk deel van het centraal examen v.w.o. in de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen) voor 1994 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, 14);

eeeee. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 18 mei 1994, nr. VO/AVV/OB/VO-2-91036142 tot thema voor het schriftelijk deel van het centraal examen in de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen) voor v.w.o. in 1992 (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 13);

fffff. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 30 januari 1992, nr. VO/BOB-92002586 tot thema’s voor het centraal examen maatschappijleer 1993–1994 voor vwo, havo, mavo en lbo (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 4);

ggggg. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 14 mei 1990, nr. VO/AVV/OB/VOII-90029415 tot onderwerp centraal examen aardrijkskunde h.a.v.o. (Uitleg OenW-Regelingen 1990, 15);

hhhhh. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 7 mei 1993 , nr. VO/BOB-93016313 tot onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.-C/D schooljaar 1994–1995 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, 14);

iiiii. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 2 september 1991, nr. VO/AVV/OB/VO2-91075975 tot onderwerpen centraal examen aardrijkskunde v.w.o., m.a.v.o., l.b.o. C/D (USSR) (Uitleg OenW-regelingen 1991, 20);

jjjjj. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 26 juni 1991, nr.VO/AVV/VO2-91053171 tot onderwerpen voor het centraal examen, onderscheidenlijk het schriftelijk examen, geschiedenis en staatsinrichting 1993 (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 18a);

kkkkk. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 12 mei 1990, nr.VO/AVV/VO2-90035737 tot onderwerpen voor het centraal examen geschiedenis en staatsinrichting 1992 (Uitleg OenW-Regelingen 1990, 14a);

lllll. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 15 april 1991, nr. VO/AVV/VO/J-91013561 tot vaststelling van het examenprogramma economie l.b.o (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 18a);

mmmmm. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 12 november 1987, nr. DGVO-13880 tot C- en D- eindexamenprogramma’s voor Nederlandse taal en moderne vreemde talen (Stcrt. 82);

nnnnn. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 februari 1997, nr.VO/BOB-97002710 tot literaire genres voor het centraal examen en het staatsexamen klassieke taal en letterkunde 1999 (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 6a);

ooooo. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 15 april 1997, nr.VO/FB-1997606 tot verhoging van de gemiddelde personeelslast per school (school-gpl) in verband met de tijdelijke algemene maatregel ter verbetering koopkracht en rectificatie van het exploitatiebedrag elektro- en installatietechniek (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 12);

ppppp. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 november 1995, nr. VO/JP-95021517, houdende omzetting faciliteitenregelingen fbs naar lump sum vo, samenvoeging van scholen in het vo 1996 (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 28a);

qqqqq. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 maart 2000, nr. VO/FB-2000/3812 tot aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen (landelijke gpl-bedragen) en bekendmaking van de opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF), schooljaar 1999–2000 en 2000–2001 (Uitleg OCenW-Regelingen 2000, 8);

rrrrr. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 juli 1998, nr.VO/FB-1998/24968 tot verhoging van de school-gpl in verband met algemene salarismaatregel (ZKOO) per 1 januari 1998 en in verband met algemene salarismaatregel van 0,5% (CAO 1996–1998) per 1 december 1998 (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 17b);

sssss. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 4 september 2000 , nr. VO/FB/2000/29718 tot wijziging van de Regeling gewogen gemiddelde leeftijd en aanpassing landelijke gemiddelde personeelslastbedragen (landelijke glp-bedragen) in verband met de ZKOO-uitkering en de CAO 2000–2002 (Uitleg OCenW-Regelingen 2000, 20);

ttttt. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 september 2001, nr. VO/FB-2001/27409 tot aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen) in verband met de CAO 2000–2002 en maatregelen in relatie tot de werkgroep Van Rijn (Uitleg OCenW-Regelingen 2001, 22);

uuuuu. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 31 mei 1999, nr. VO/FB-1999/12567 tot aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen per 1 januari 1999, per 1 februari 1999 en per 1 augustus 1999 in verband met de ZKOO-uitkering en de CAO 1999–2000 (Uitleg OCenW-Regelingen 1999, 17);

vvvvv. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 juni 1997, nr. VO/FB-1997/5718 tot verhoging van de gemiddelde personeelslast van de school (school-gpl) in verband met de algemene salarismaatregel (ZKOO) per 1 januari 1997 (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 17/18);

wwwww. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 13 juni 1996, nr. VO/FB-96015131 tot verhoging school-gpl in verband met algemene salarismaatregelen (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 17);

xxxxx. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 16 februari 1995, nr. VO/JP-94048719 tot wijziging regeling formatie-rekeneenheden culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 1994 (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 8);

yyyyy. Regeling vaststelling bedrag nascholing voortgezet onderwijs 1999–2000;

zzzzz. Regeling vaststelling bedrag nascholing voortgezet onderwijs 2000–2001;

aaaaaa. Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs 1997–1998;

bbbbbb. Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs 1998–1999;

cccccc. Regeling vergoeding invoering integraal personeelsbeleid voortgezet onderwijs 2000;

dddddd. Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding svo en pro, schooljaar 2001–2002;

eeeeee. Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding VO 1997 en 1998;

ffffff. Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1992–1993;

gggggg. Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1993–1994;

hhhhhh. Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1994–1995;

iiiiii. Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1995–1996;

jjjjjj. Reglement rijksscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o., l.b.o. 1986;

kkkkkk. Stofomschrijving van het onderwerp ‘De Verenigde Staten (1787–1914): samenleving op de rails’ voor het examen geschiedenis en staatsinrichting;

llllll. Thema beeldende vakken examen vwo 2000;

mmmmmm. Thema beeldende vakken examen vwo 2001;

nnnnnn. Thema beeldende vakken examen vwo 2002;

oooooo. Thema’s centraal examen en staatsexamen klassieke taal en letterkunde 2001;

pppppp. Thema’s centraal examen klassieke taal en letterkunde 2002;

qqqqqq. Thema’s centraal examen maatschappijleer 1995 en 1996;

rrrrrr. Thema’s en domeinen centraal examen maatschappijleer 1999 en 2000;

ssssss. Thema’s en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002;

tttttt. Thema’s voor het centraal examen maatschappijleer 1997 en 1998;

uuuuuu. Tijdelijke regeling regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs;

vvvvvv. Vrijstellingsregeling examen nieuw vwo/havo naar oud.

Artikel III

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 15 september 1970, nr. U147463 tot instelling commissie vormings-, en ontwikkelingswerk van volwassenen (Stcrt.182);

b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 15 oktober 1975, nr. OP/V3-32082 tot instelling Innovatiecommissie Participatie-onderwijs (Stcrt. 217);

c. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 20 december 1973, nr. DCI/S 1812732/3, houdende instelling Innovatiecommissie Middenschool (Stcrt. 249);

d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 30 juli 1975, nr. OP/V3-31084II, houdende instelling Stuurgroep herstructurering mhno/mspo (Stcrt. 182);

e. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 5 december 1972, nr. ME-197646, houdende instelling begeleidingscommissie scholengemeenschappen m.e.a.o./m.m.o. (Stcrt. 243);

f. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 9 mei 1973, nr. MEL/I-254501, houdende instelling stuurcommissie voor het ondernemersonderwijs voor de handel in het midden- en kleinbedrijf (Stcrt. 114);

g. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Sociale Zaken van 12 december 1980, nr. VO/VP-7390 tot instelling coördinatiegroep en projectgroepen volwassenen-educatie (Stcrt. 242);

h. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Sociale Zaken van 15 mei 1981, nr. VO/OV/-506.923 ISVE tot instelling Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie (Stcrt. 97);

i. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 23 november 1999, nr. BVE/DenR-1999/40555, houdende vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor het jaar 2000 (Stcrt. 235);

j. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 juni 1999, nr. BVE/DenR/1999/25610, houdende instellingsbeschikking Stuurgroep evaluatie WEB (Uitleg OCenW-Regelingen 1999, 18);

k. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 13 juli 1979, nr. VO/WJ/B-408.451, houdende erkenning proefprojecten 16- tot 18-jarigen als inrichting van onderwijs (Stcrt. 158);

l. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 1 december 1965, nr. 421954, houdende Contactcommissie middelbaar detailhandelsonderwijs (Stcrt. 248);

m. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 17 maart 1969, nr. LW-510504 tot instelling Contactcommissie Beroepsbegeleidend Onderwijs (Stcrt. 69);

n. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 6 juli 1973, nr. MEL/2-255744, houdende instelling Stuurcommissie m.e.a.o. (Stcrt. 153);

o. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 13 februari 1980, nr. VO/WJ/LWZ-218131, houdende vacatiegeld leden commissies Leerlingwezen (Stcrt. 54);

p. Besluit van Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en de Minister van Economische Zaken van 21 juli 1992, nr. BVE/CFB-92061004 tot opheffing van het Gemeenschappelijk Adviesorgaan Detailhandel onderwijs (GADO) (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 18);

q. Faciliteitenregeling voor roc-vorming 1997;

r. Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996;

s. Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1997;

t. Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1998;

u. Regeling Cultuur en School voor de Bve-sector 2002–2003;

v. Regeling Cultuur en School voor de Bve-sector 2003–2004;

w. Regeling herziening rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2000;

x. Regeling herziening rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2001;

y. Regeling herziening rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2002;

z. Regeling impuls beroeponderwijs voor landelijke organen 2000;

aa. Regeling impuls beroepsonderwijs voor instellingen 2000;

bb. Regeling impuls beroepsonderwijs voor instellingen 2001;

cc. Regeling impuls beroepsonderwijs voor landelijke organen 2001;

dd. Regeling Informatievoorziening BVE;

ee. Regeling invoeringsdatum onderwijs- en examenregeling opleidingen educatie;

ff. Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1997;

gg. Regeling personele ratio’s assistentopleidingen beroepsopleidende leerweg;

hh. Regeling Pilot Trajectbegeleiders;

ii. Regeling Pilots Loopbaanadviseurs;

jj. Regeling positie zittende leerlingen opleidingen verpleging en verzorging oude stijl;

kk. Regeling Stimulering Computerbezit bve 2000;

ll. Regeling subsidie en aanvullende vergoeding beroepsbegeleidende leerweg 1 januari 2000–1 augustus 2001;

mm. Regeling tegemoetkoming duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001;

nn. Regeling teldatum m.b.o.;

oo. Regeling ter aanpassing van een aantal BVE-regelingen aan de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;

pp. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 10 juli 1992, nr. BVE/BI-920344782, houdende wijziging examenprogramma m.d.g.o.-AG (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 18);

qq. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 12 juni 1992, nr. BVE/BI-92034124, houdende afwijkende voorschriften Eindexamenbesluit m.m.o. (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 16);

rr. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 23 januari 1992, nr. VO/BVE/BO/O-91103893, houdende geldigheidsduur certificaten examenonderdelen m.d.g.o.-AG/AA (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 6);

ss. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 15 april 1996, nr. BVE/K&O-96007037, houdende stimulering regionale infrastructuur bve 1996 (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 12);

tt. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 11 oktober 2000, nr. BVE/B/2000/38986, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Uitleg OCenW-Regelingen 2000, 26);

uu. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 15 maart 1996, nr. BVE/BI-95026599, houdende vaststelling totaalprogramma’s leerlingwezen Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw (SBW) (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 8);

vv. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 december 1998, nr. BVE/DenR-1998/48731, houdende vaststelling budgetcorrectie beroepsonderwijs en normbedrag exploitatiekosten pre-sea cursus Opleiding Petroleum en Gastechnologie Onderhoudstechniek (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 30c);

ww. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 december 1995, nr. BVE/FB-95031673, houdende vaststelling grondslagen bekostiging landelijke organen beroepsonderwijs (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 31a);

xx. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 december 1995, nr. BVE/BI-95027469, houdende wijziging eindtermen middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 31a);

yy. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 5 december 1995, nr. BVE/BI-95027449, houdende wijziging totaalprogramma’s c.q.eindtermen leerlingwezen (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 31a);

zz. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 2 december 1995, nr. BVE/FB-95023067, houdende vaststelling; normvergoeding materiële exploitatie afdelingen vhbo en havo/mbo (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 31a);

aaa. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 22 maart 2000, nr. BVE-2000/8018 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling WEB (Uitleg OCenW-Regelingen 2000, 10);

bbb. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 18 juni 1996, nr. BVE/B-96012341 tot integrale regeling specifieke doelgroepen 1996 (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 18);

ccc. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 16 december 1996, nr. BVE/FCI-96032166, houdende afwijking regeling aanvullende vergoeding b.b.o. en rectificatie regeling personele ratio korte opleiding m.b.o.-afdeling mode en kleding sector dienstverlening en gezondheidszorg (Stcrt. 250);

ddd. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 december 1995, nr. BVE/FB-95033299, houdende afwijkende regels voor intensieve opleidingen bbo (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 31a);

eee. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 juli 1997, nr. BVE/KenO-1997/8882, houdende de correctieregeling Hogescholen Haarlem en Tilburg (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 18c);

fff. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 3 augustus 1983, nr. VO/WJ/JZ-620533, houdende vaststelling leeftijdsgrens deeltijd kort-m.b.o. (Stcrt. 157);

ggg. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 28 juli 1991, nr. VO/AVV/VO II-91055938, houdende Keuzegroep natuurkunde v.w.o. (Uitleg OenW-Regelingen nr. 19);

hhh. Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid bve 2000;

iii. Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2001;

jjj. Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2002;

kkk. Regeling vaststelling bedragen nascholing b.v.e. 1995;

lll. Regeling vaststelling bedragen nascholing BVE 1996;

mmm. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 1999–2000;

nnn. Regeling vaststelling grondslagen bekostiging vormingsinstituten kalenderjaar 1996;

ooo. Regeling voorschotten in verband met uitbreiding van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers;

ppp. Regeling voortzetting experimenten individuele leerrekening;

qqq. Subsidieregeling ‘Week van het leren 2002’;

rrr. Subsidieregeling OCW-ESF 2000;

sss. Subsidieregeling ten behoeve van het project professionalisering takenpakket onderwijspersoneel;

ttt. Subsidieregeling vereniging Colo 1996 en 1997;

uuu. Subsidieregeling Week van het leren;

vvv. Tijdelijke regeling aanvullende vergoeding knelpunten huisvesting roc’s als gevolg van de overdracht van het inservice onderwijs;

www. Tijdelijke regeling regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten;

xxx. Tijdelijke regeling steunmaatregelen financiële positie en financieel management bve-instellingen.

Artikel IV

Hoger onderwijs

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaarsstudenten;

b. Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994–1995 en 1995–1996;

c. Besluit beperking inschrijving fysiotherapie;

d. Besluit beperking inschrijving logopedie;

e. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Minister zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs van 21 januari 1971, nr. DGW/AZW-215297 tot instelling van de commissie die van advies dient over de plaats van de academies van bouwkunst in het onderwijsbestel (Stcrt. 32);

f. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 10 mei 1973, nr. MEL/3-255306 tot instelling van de stuurcommissie h.e.a.o. (Stcrt. 114);

g. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 17 juni 1985, nr. DGHW/RA 751.818 tot instelling van de adviesraad voor het Hoger Onderwijs (Stcrt. 229);

h. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 18 juli 1975 , nr. H.B.D.17495 tot instelling van een commissie voor het ontwerpen van een landelijk bruikbaar programma voor de bijscholing van onderwijsgevenden, gericht op didactische werkvormen (Stcrt. 143);

i. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 2 mei 1991, nr. HW/HBO/UB/ABZ-91029812 tot instelling van de commissie die in 1991 belast zal zijn met het afnemen van de examens ter verkrijging van de akte Nht en van het pedagogisch getuigschrift voor het nijverheidsonderwijs (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 14);

j. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 2 september 1977, nr. 77-41 tot instelling van de Begeleidingscommissie Interne Opleiding (Stcrt. 179);

k. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 4 januari 1975, nr. HDB-17161 tot instelling van een commissie die belast is met het ontwerpen van landelijke bruikbare programma’s voor de nascholing van schooldecanen bij het voortgezet onderwijs (Stcrt. 116);

l. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 8 juli 1975, nr. HBD-17451 tot instelling van een commissie die belast is met het ontwerpen van een programma voor een tijdelijke tweedegraads applicatiecursus Gezondheidskunde (Stcrt. 136);

m. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 31 maart 1998, nr. WO/BS/1998/14350 tot instelling van de commissie evaluatie SAIL (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 14);

n. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 28 mei 1996, nr. HBO/AS-96003745 tot instelling van de commissie regulering voorgestructureerde samengestelde programma’s hbo (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 16);

o. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 oktober 1994, nr. WO/M-94043438 tot instelling van een onderzoekscommissie wachttijden co-assistentschappen (Uitleg OCenW-Regelingen 1994, 29);

p. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 4 maart 1999, nr. WO/BS/99/8866 tot instelling van de commissie begeleiding decentrale toelating (Uitleg OCenW-Regelingen 1999, 8);

q. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 24 maart 1997, nr. HBO/AS-97007414 tot instelling van de tijdelijke commissie committee on multi media in teacher training 2 (Committ 2) (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 11);

r. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 maart 1998, nr. HBO/SB/1998/5939 tot instelling van de tijdelijke commissie nieuwe leerweg voor opgeleiden hoger onderwijs tot leraar basisonderwijs (Uitleg OCenW-Regelingen 1998, 9);

s. Besluit van de Minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaamse Minister van onderwijs en ambtenarenzaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 22 oktober 1996, nr. WO/BS-960284891 tot instelling Vlaams-Nederlandse Expertgroep Geesteswetenschappen (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 26);

t. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 10 oktober 1973, nr. DGW/JW239521 tot instelling van een interdepartementale stuurgroep Coördinatie Onderwijs en Wetenschappen en Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Stcrt. 201);

u. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 1 september 1975, nr. DGWO/JZWO-270806 tot instelling van de adviescommissie inzake wijziging wetten betreffende wetenschappelijk onderwijs (Stcrt.172);

v. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 29 juni 1976, nr. HW/OS286817 tot instelling van de Begeleidingscommissie Ontwikkeling Hoger Economisch en Administratief onderwijs (Stcrt. 149);

w. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 20 januari 1975, nr. DGWO/DWWO/OS253247 tot instelling van een commissie samenwerking HTO-TWO (Stcrt. 35);

x. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 5 januari 1977, nr. HW/OS296598 tot instelling van de Commissie vooronderzoeken beleidsproblemen Hoger Onderwijs (Stcrt. 16);

y. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 25 juni 1975, nr. DGWO/OWWO/IS266340 tot instelling van een overlegorgaan inzake het postacademisch onderwijs geneeskunde (Stcrt. 132);

z. Ministeriële regeling stimulering experimenten duale opleidingen wetenschappelijk onderwijs 1998–2001;

aa. Regeling registratie aanmelding en toelating studenten h.b.o.;

bb. Regeling stimulering grensoverschrijdende samenwerking hoger onderwijs 1997–2000;

cc. Regeling stimulering ict universitaire lerarenopleidingen 1999–2001;

dd. Regeling stimulering van internationale structurele samenwerking van hogescholen 1997–2000;

ee. Regeling tijdelijke commissie voor geschillen inzake universitaire medezeggenschapsaangelegenheden;

ff. Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1999–2000;

gg. Regeling vernieuwing lerarenopleidingen basisonderwijs 2000 en 2001;

hh. Vaststelling collegegeld studiejaar 2000–2001;

ii. Vaststelling collegegeld studiejaar 2001–2002;

jj. Vaststelling collegegeld studiejaar 2002–2003.

Artikel V

Onderzoek en wetenschapsbeleid

De volgende besluiten worden ingetrokken:

a. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 oktober 2001, nr. OWB/FB/2001/39147 tot vaststelling subsidieplafond 2002 voor Subsidieregeling WeTeN 2001–2004 (Stcrt. 203);

b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschap van 19 februari 1992, nr. OWB/CS-92007214, houdende de instellingsbeschikking Commissie voor Evaluatie van de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA) (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 7);

c. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 17 juni 1986, nr. DGWB38104 tot instelling van de Nederlandse organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (Stcrt. 127);

d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 18 juli 1989, nr. 46220 tot instelling Adviescommissie Kleine Letteren (Stcrt. 143);

e. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 25 mei 1992, nr. OWB/CS-92026455 tot instelling van de verkenningscommissie moderne letteren (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 15);

f. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 26 juni 1992, nr. OWB-92012357 tot instelling van de Stuurgroep Human Resources Management (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 17a);

g. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 3 april 1987, nr. DGWB-37891 tot instelling Programmacommissies en Stuurgroep Bodemonderzoek (Stcrt. 70);

h. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 7 maart 1993, nr. OWB/FO-92096602 tot verlenging van de instellingsduur van de Overleg Commissie Verkenningen (OCV) (Uitleg Mededelingen OenW 1993, 8 en 9);

i. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 september 2002, nr. OWB/FB/2002/34204 tot vaststelling subsidieplafond 2003 Subsidieregeling WeTeN 2001–2004 (Stcrt. 191);

j. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 november 1999, nr. OWB/FB/1999/48668 tot vaststelling Subsidieplafond 2000 publieksvoorlichting wetenschap en technologie (Stcrt. 21);

k. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 18 januari 1999, nr. OWB/FB/99/50333 tot vaststelling subsidieplafond publieksvoorlichting wetenschap en technologie (Stcrt. 33);

l. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 oktober 2000, nr. OWB/FB/2000/38290 tot vaststelling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie (Stcrt. 237);

m. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 3 maart 1999, nr. OWB/FB/1999/5997 tot instelling van de evaluatiecommissie Stichting WeTeN (Stcrt. 49);

n. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 26 september 1997, nr. OWB/1997/12882 tot instelling van de Stuurgroep ouderen onderzoek (Stcrt. 241);

o. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 19 januari 2000, nr. OWB/FB-2000/1054 tot instelling van de Tijdelijke Evaluatiecommissies Bilaterale Samenwerking (Stcrt. 21);

p. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 juli 1995, nr. 95017675.BES, houdende taken en verantwoordelijkheden tijdelijke adviescommissie Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissies voor Onderzoek en Onderwijs (Stcrt. 140);

q. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschap van 19 december 1993, nr. OWB/MLV-93103574 tot instelling van de Commissie ‘Evaluatie Onderzoeksparagraaf Hoofdlijnenaccoord’ (Uitleg OenW-Regelingen 1994, 1);

r. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschap van 8 juli 1994, nr. OWB/FO-94024073 tot instelling van de Commissie Bedrijfsleven - TNO (Stcrt. 20);

s. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 19 juli 1997, nr. DWB/CMI-497/14754 tot opheffing van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (Stcrt. 188).

Artikel VI

Studiefinancieringsbeleid

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Beleidsregels reisafstanden studiefinanciering;

b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Financiën van 1 september 1980, houdende vaststelling van het vacatiegeld van de leden van de Beroepscommissie Rijksstudietoelagen (Stcrt. 235);

c. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 11 april 1969, nr. RS/81932, houdende instelling van de Beroepscommissie Rijksstudietoelagen (Stcrt. 74);

d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 30 maart 1981, nr. DI/SC/FE-96802-1, houdende examenprogramma tolk-vertaler Frans ingaande 1982 (Stcrt. 99);

e. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 december 1964, nr. 6328/1, houdende eisen en reglement staatsexamens voor muziek (Stcrt. 70);

f. Regeling handhaving aanspraak op studiefinanciering i.v.m. afbouw beroepsbegeleidend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, alsmede aanvullend overgangsrecht WEB;

g. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 27 maart 2002, nr. SFB-2002/10538 tot herziening van het cursusgeld voor het cursusjaar 2002–2003 (Stcrt. 62);

h. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 26 maart 2001, nr. SFB/2001/9712 tot herziening van de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2001–2002 (Stcrt. 61);

i. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 maart 1999, nr. SFB-1999/13365 tot vaststelling van het lesgeld voor het cursusjaar 1999–2000 (Stcrt. 63);

j. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 26 maart 2001, nr. SFB/2001/9711 tot herziening van het lesgeld voor het cursusjaar 2001–2002 (Stcrt. 61);

k. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 maart 2000, nr. SFB-2000/9744 tot herziening van het lesgeld voor het cursusjaar 2000–2001 (Stcrt. 59);

l. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 22 maart 1997, nr. SFB 21615/97007695 tot herziening van het lesgeld voor het cursusjaar 1997–1998 (Stcrt. 61);

m. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 22 maart 1996, nr. WJZ 96007889/1378 tot vaststelling van het lesgeld voor het cursusjaar 1996–1997 (Stcrt. 63);

n. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 maart 2000, nr. SFB/2000/9774 tot herziening van het cursusgeld voor het cursusjaar 2000–2001 (Stcrt. 59);

o. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 maart 1999, nr. SFB-1999/13377 tot herziening van het cursusgeld voor het cursusjaar 2000–2001 (Stcrt. 63).

Artikel VII

Internationaal beleid

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 november 2003, nr. IB/2003/53782 tot vaststelling subsidieplafond 2004 in het kader van de subsidieregeling beurzenprogramma DELTA (Uitleg 2003, 31);

b. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 september 2000, nr. BOA/2000/32896 tot instelling Nationaal Comité Europees Jaar (Stcrt.176);

c. Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA: subsidieplafond 2002.

Artikel VIII

Cultuur

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Algemeen reglement rijksmusea;

b. Beschikking opsporingsambtenaren Monumentenwet;

c. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 14 september 1973, nr. K/Film/U/130323/1 tot instelling commissie van advies inzake de verlening van persoonlijke toelagen aan bejaarde filmkunstenaars (Stcrt. 185);

d. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 25 maart 1975, nr. 146476 tot instelling Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland (Stcrt. 63);

e. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 21 juli 1972, nr. U 122605 tot instelling Adviescommissie voor de beeldende vormgeving in relatie tot architectuur en ruimtelijke ordening (Stcrt. 147);

f. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 25 mei 1972, nr. KUNSTEN/BKU-122.078 tot toekenning stipendia en reisbeurzen aan beeldende kunstenaars en architecten (Stcrt. 104);

g. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk van 21 september 1970, nr. 157.541 II tot overbrenging gezinskaartensysteem (Stcrt. 188);

h. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 27 juli 1971, nr. U 52330, houdende commissie nader onderzoek taak en rechtspositie museum- en archiefrestauratoren ingesteld (Stcrt. 167);

i. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Justitie van 3 augustus 1999, nr. R&B/OSTA/99/575 tot wijziging lijst vernietigbare archiefbescheiden OM, gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten (Stcrt. 26);

j. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 maart 1990, nr. 90295I tot instelling Commissie Meer-doen-met-cultuur (Stcrt. 64);

k. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 17 juli 1990, nr. 1CSCB-U, houdende instellingsbesluit Commissie Sociaal en Cultureel Beleid (Stcrt. 141);

l. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 19 juli 1993, nr. K/BK-U-934420 tot wijziging Toelatingsregeling Galeries (Stcrt. 139);

m. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 12 januari 1987, nr. AR-U-1748 tot machtiging opschorting overbrenging archiefbescheiden rijksmusea tot 1997 (Stcrt. 32);

n. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 maart 1983, nr. 6258 tot overbrenging ‘burgemeesterscorrespondentie’ naar algemene rijksarchiefbewaarplaats (Stcrt. 121);

o. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 19 november 1989, nr. DBC-U-6804, houdende compensatie bestuurskosten uitvoering Rijkssubsidieregeling Restauratie Monumenten (Stcrt. 232);

p. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 november 1990, nr. U-187772 RDMZ/FEA, houdende compensatie bestuurskosten uitvoering Rijkssubsidieregeling Restauratie Monumenten (Stcrt. 231);

q. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 december 1987, nr. 912391, houdende beschikbare gelden 1987 Bedrijfsfonds voor de Pers (Stcrt. 8);

r. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 5 juli 1995, nr. WJZ 95018288 tot instelling benoemingenadviescommissie leden Raad voor cultuur (Stcrt. 142);

s. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 23 juli 1999, nr. DCE/99/29227 tot vaststelling van subsidieplafonds voor 1999 t.b.v. het onderhoud van monumenten en historische buitenplaatsen (Stcrt. 141);

t. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 27 november 1997, nr. DCE/97/32760 tot vaststelling van subsidieplafonds voor 1998 t.b.v. het onderhoud van monumenten en historische buitenplaatsen (Stcrt. 241);

u. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 10 februari 1997, nr. DGCA/DCE-U-97134 tot aanwijzing van het Hoofd van de Inspectie Cultuurbezit als inspecteur van die inspectie (Stcrt. 34);

v. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 17 juni 1996, nr. 96.374.RWS/CB tot selectie archiefbescheiden Raad van State (Stcrt. 153);

w. Regeling bezwarencommissie verzelfstandiging rijksmuseale diensten;

x. Regeling gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep;

y. Regeling specifieke uitkeringen stedelijke en provinciale programma’s cultuurbereik;

z. Regeling van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 maart 1993, nr. DGCZ/SCB931410, houdende subsidies en specifieke uitkeringen t.b.v. cultuuruitingen voor 1993 (Stcrt. 69);

aa. Regeling van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 maart 1993, nr. DGCZ/SCB931410, houdende subsidies en specifieke uitkeringen ten behoeve van cultuuruitingen (Stcrt. 60);

bb. Regeling van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 9 juli 1992, nr. MLB/J OP-922129 tot uitkering inkomsten uit reclame aan Bedrijfsfonds voor de pers (Stcrt. 131);

cc. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 11 december 1997, nr. WJZ/1997/34164(8064), houdende wijziging van de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen in verband met de verstrekking van subsidies voor experimenten en projecten op het terrein van de zorg voor het behoud van monumenten van bouwkunst alsmede vaststelling van de subsidieplafonds voor die subsidieverstrekking in 1998 (Stcrt. 243);

dd. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 22 november 1999, nr. WJZ/1999/46903 (8088), houdende wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen en intrekking Regeling subsidiëring museale instellingen (Stcrt. 228);

ee. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 30 januari 2001, nr. WJZ/2001/3203(8113), houdende wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen (Stcrt. 26);

ff. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 juli 2001, nr. WJZ/2001/27618(8114), houdende wijziging van de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen in verband met de vaststelling van een nieuw deel Fondsen van het Handboek verantwoording cultuursubsidies (Stcrt. 143);

gg. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 17 september 1997, nr. J 979683, houdende peildatum aantal leden omroepverenigingen (Stcrt. 182);

hh. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 januari 2000, nr. MLB/JZ/2000/1810 tot vaststelling peildatum ledental omroep i.v.m. nieuw concessiestelsel landelijke publieke omroep (Stcrt. 22);

ii. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 mei 2003, nr. MLB/JZ/2003/19.904, houdende peildatum vaststelling ledental omroepvereniging (Stcrt. 97);

jj. Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters;

kk. Subsidieregeling indemniteit bruiklenen;

ll. Tijdelijke subsidieregeling Belvedere;

mm. Toelatingsregeling galeries 1995;

nn. Toelatingsregeling galeries 1996.

Artikel IX

Personeelsbeleid

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling tegemoetkomingen leraren in opleiding en stagiairs 2003–2004;

b. Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2001–2002;

c. Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2002–2003;

d. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 29 maart 2001, nr. WJZ/2001/9569 tot aanpassing besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekspersoneel i.v.m. vervallen overhevelingstoeslag (Stcrt. 75);

e. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 27 augustus 2003, nr. AP/FBB-2003/33524, houdende vaststelling vergoedingsbedragen voor het Georganiseerd Overleg (G.O.- faciliteiten) en vakbondsfaciliteiten, schooljaar 2003–2004 (Uitleg OCenW-Regelingen 2003, 20/21);

f. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 11 juni 1996, nr. BenB/PSW-96014832, houdende regeling wachtgeldopslag voor po, vo, wov en bve (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 17);

g. Subsidieregeling leraren in opleiding 2000–2001 voor de sector po;

h. Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling ID-banen in het primair en voortgezet onderwijs.

Artikel X

Centrale Financiën Instellingen

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs;

b. Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor de gemeente Heusden;

c. Beleidsregel opschorting betaling rijksbijdrage/vergoeding bij niet inzenden van bekostigingsgegevens;

d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 31 juli 1970, nr. ORG-1800I, houdende Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (Stcrt. 156);

e. Regeling formulieren stichting basisscholen en huisvesting in het b.o. en het (v.)s.o.;

f. Regeling informatieverstrekking WIN 1999;

g. Regeling informatieverstrekking WIN 2001;

h. Regeling informatieverstrekking WIN 2002;

i. Regeling modelprognose basisonderwijs 1994;

j. Regeling opbrengsten ingebruikgeving en verhuur;

k. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 december 1996, nr. CFI/I/IPT-96/873N, houdende huisvesting beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) 1997 (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 31b);

l. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 maart 1997, nr. CFI/FVE-97/794N, houdende vaststelling van het controleprotocol en model financieel verslag basiseducatie voor het jaar 1996 (Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 7 en 8);

m. Regeling vaststelling controleprotocol en verantwoording inburgering nieuwkomers 1999;

n. Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen;

o. Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing van de vergoeding materiële instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei;

p. Regeling vaststelling telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen.

Artikel XI

Overig

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Beschikking C.C.O.O.;

b. Beschikking regeling toezicht op experimenten en samenwerkingsprojecten;

c. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 16 juli 1991, nr. WB 91065794 tot instelling commissie Taalaspecten onderwijs (Uitleg OCenW-Regelingen 1991, 18b);

d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 17 maart 1991, nr. WJZ-91012900 tot instelling platform technisch overleg (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 10);

e. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 26 maart 1974, nr. CBB/1182 tot aanwijzing Provinciale Contact-Commissarissen voor het Onderwijs (Stcrt. 70);

f. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 november 2001, nr. XX tot instelling van de tijdelijke Commissie Informatie Onderwijs, (Uitleg OCenW-Regelingen 2001, 26);

g. Tijdelijke uitvoeringsregeling Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.

§ 2

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XII

Overgangsbepaling

1. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XI, plaats.

2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XI blijven in stand.

Artikel XIII

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2004.

Artikel XIV

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: OCW-intrekkingsregeling 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

In de brief van 27 april 2004 (Kamerstukken II 2003/2004, 29 546, nr. 1) gaf ik aan het voornemen te hebben de regeldruk voor onderwijs- en cultuurinstellingen in deze kabinetsperiode substantieel te verminderen. Daarom ben ik het project ‘OCW Ontregelt’ gestart dat er onder andere toe strekt het regelbestand op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) te actualiseren en beter kenbaar te maken voor de burger. Dit project sluit aan bij het door het kabinet in het Hoofdlijnenakkoord ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ (Kamerstukken II 2002/2003, 28 637, nr. 19) neergelegde doel minder nieuwe regels te stellen en de dienstverlening aan het publiek te verbeteren. In het kader van dit streven en in het verlengde van het in de nota ‘Bruikbare rechtsorde’ van de Minister van Justitie (Kamerstukken II 2002–2003, 29 279, nr. 9) aangekondigde interdepartementale project ‘Doorlichting ministeriële regelingen’, is bezien in hoeverre het huidige bestand van ministeriële regelingen en overige besluiten (beschikkingen, beleidsregels, etc.) op het beleidsterrein van OCW zich leent voor opschoning. Het betreft regelingen die materieel zijn uitgewerkt, maar formeel nog gelden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om formulieren die ten behoeve van bepaalde opgaven in een gegeven jaar werden vastgesteld, de vaststelling van tarieven voor bepaalde diensten in een bepaald jaar, een inmiddels niet meer actueel zijnde subsidieregeling of een overgangsbepaling voor een situatie die thans niet meer aan de orde is. De materieel uitgewerkte regelingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap worden met deze OCW-intrekkingsregeling 2004 ingetrokken. De kopjes van de diverse artikelen maken duidelijk op welke beleidsterreinen de in te trekken regelingen betrekking hebben.

In juridisch opzicht is wel duidelijk dat dergelijke regelgeving geen betekenis meer heeft, maar voor de burger – in het bijzonder de recht- of subsidiezoekende – blijkt dat niet zonder meer. Alle vastgestelde regelingen worden tegenwoordig aangeboden via databanken op het internet. In deze databanken bevinden zich ook talloze uitgewerkte regelingen, waardoor er een vertekend beeld ontstaat van het totaal aan OCW-regelgeving. Dit is publieks- en gebruiksonvriendelijk. Mijn doel is juist ten behoeve van de burger, belanghebbende onderwijs-, onderzoeks- en cultuurveld, hun adviesinstanties, organisaties of belangengroeperingen, het OCW-regelgevingsbestand actueel en toegankelijk te houden. Met intrekking van dergelijke uitgewerkte regelingen kan de geïnteresseerde dus gemakkelijker en sneller de voor hem wel relevante regelgeving opsporen en vindt tevens een lastenvermindering voor de beheerders van de databanken plaats.

Opgemerkt wordt dat regelingen waaraan de grondslag is komen te ontvallen niet hoeven te worden ingetrokken; deze regelingen bestaan immers niet meer. Ook van deze regelingen is een inventarisatie gemaakt die aan de beheerders van de databanken zal worden verzonden met het verzoek de regelgevingbestanden naar aanleiding daarvan op te schonen. In totaal zijn met deze acties 612 regelingen en overige besluiten vervallen.

In artikel XII is ten slotte een overgangsbepaling opgenomen om te garanderen dat nog lopende procedures conform het tot dusverre geldende recht kunnen worden afgewikkeld.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven