Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2004, 247 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging Nummerplan Telefoon- en ISDN-diensten

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2004, nr. TP/MO 4079461, houdende wijziging Nummerplan Telefoon- en ISDN-diensten in verband met de uitbreiding van de bestemming van de 06760-nummers en enkele andere wijzigingen.

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1a door een komma wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: en waarbij sprake is van een directe overdracht en routering van signalen.

B

In bijlage 1, worden de regels luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

06760...

 

Toegang tot internet, dat wil zeggen toegang tot het openbaar toegankelijk deel van op het Internet Protocol gebaseerde netwerken en diensten

10

Nee

118

 

Abonnee-informatiedienst die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Besluit universele dienstverlening 2003 en die voorts wat betreft de aard en de inhoud van de verstrekte informatie aan degene die van de dienst gebruik maakt niet meer biedt dan op grond van artikel 4, tweede lid, van dat besluit wordt verlangd

3

Nee

Vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

06760...

 

Toegang tot op het Internet Protocol gebaseerde netwerken en diensten

10

Nee

118

 

Algemene abonnee-informatiedienst die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen en voorts wat betreft de aard en de inhoud van de verstrekte informatie aan degene die gebruik maakt van de dienst uitsluitend de bij de abonnees in gebruik zijnde nummers uit dit nummerplan biedt

3

Nee

C

In bijlage 1, wordt na de regel

 

106…

 

5

 

een regel toegevoegd luidende:

 

110

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, ALP L 1410, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2004.
De Minister van Economische Zaken, L.J. Brinkhorst.

Toelichting

Uitbreiding van de bestemming van 06760

Met deze wijziging van bijlage 1 van het nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (nummerplan) wordt de bestemming van de 06760-reeks uitgebreid. Aanleiding voor de uitbreiding is het verzoek van Enertel, d.d. 27 mei 2003, om de reeks ook te gebruiken voor diensten waarbij toegang wordt geboden tot besloten netwerken zonder dat daarbij toegang mogelijk is tot openbaar toegankelijke netwerken en diensten. Voor het vaststellen van de nieuwe bestemming van deze nummers heeft vervolgens overleg plaatsgevonden met de leden van het Nationaal Nummeroverleg (NNO).

Aanleiding voor de oorspronkelijke introductie van de 06760-reeks1 was het groeiende internetverkeer en de daarmee gepaard gaande extra belasting van met name het vaste openbare telefoonnetwerk van KPN. Door de invoering van de reeks werd het mogelijk het internetverkeer eerder als zodanig te herkennen en het reeds op een laag niveau in het netwerk uit te koppelen.

Op het Internet Protocol (IP) gebaseerde diensten die slechts toegang bieden tot een intranet (zonder dat daarbij toegang wordt geboden tot openbaar toegankelijke netwerken en diensten) komen voor een deel overeen met de nu reeds aangeboden diensten in de 06760-reeks. Weliswaar wordt geen toegang tot het openbaar toegankelijk deel van het internet geboden, maar doordat deze diensten gebaseerd zijn op het IP geldt voor deze diensten ook dat het wenselijk kan zijn het verkeer zo vroeg mogelijk uit KPN’s spraaknetwerk te koppelen. In dat opzicht zijn ze vergelijkbaar met de diensten die vóór dit besluit onder de 06760-reeks geboden mochten worden.

Onderhavig besluit wijzigt de bestemming van de 06760-reeks in ‘Toegang tot op het Internet Protocol gebaseerde netwerken en diensten’. De eis dat deze netwerken en diensten openbaar toegankelijk moeten zijn komt hiermee te vervallen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vraag uit de markt terwijl de oorspronkelijke reden voor de invoering van de 06760-nummers (het reeds op een laag niveau in het netwerk uitkoppelen van op het IP gebaseerd verkeer) van toepassing blijft. De verruiming van de bestemming voor 06760-nummers omvat niet het gebruik van deze nummers voor de individuele adressering van gebruikers van deze diensten.

06760-nummers waren voor dit besluit niet aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. De uitbreiding van de bestemming biedt geen aanleiding om dit te wijzigen. De nummers beschikken ook na de uitbreiding van de bestemming niet over alle eigenschappen2 zoals opgenomen in de toelichting bij de wijziging van het nummerplan ten behoeve van het vaststellen van nummers die van uitzonderlijke economische waarde zijn (zie het besluit van 28 april 2004, Stcrt. 85).

Voorliggende wijziging van het nummerplan wordt tevens aangegrepen om drie correcties te maken op genoemd besluit van 28 april 2004. Abusievelijk was de bestemming van het nummer 110 niet in het nummerplan opgenomen. Deze omissie wordt hersteld. De bestemming voor het nummer 110 betreft geharmoniseerde Europese korte nummers. Dit nummer is (nog) niet beschikbaar voor toekenning of reservering. Tevens is de verwijzing naar het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in de bestemming van het nummer 118 verbeterd. Met deze aanpassing van de bestemming van 118 wordt beter aangesloten bij het oorspronkelijke gebruiksdoel van dit nummer. Dit betreft het verstrekken van nummerinformatie over een door de aanvrager voldoende concreet aangeduide abonnee. Dit laatste betekent dat het niet is toegestaan nummerinformatie op te vragen uit een willekeurige aangeduide deelverzameling van abonnnees. Daarvoor zijn op dit moment nummers beschikbaar uit de 0800- en 090X-reeksen. De derde correctie betreft een aanvulling van de definitie van de telefoondienst. Deze correctie heeft als doel duidelijk te maken dat ook onder het huidige nummerplan de diensten van aanbieders van belkaarten niet onder de definitie van de telefoondienst vallen en daardoor, net als vóór 19 mei 2004, aanbieders van belkaarten voor hun dienstverlening gebruik moeten maken van nummers uit de 0800- en 090X-series.

Bevindingen Overlegplatform Post en Telecommunicatie

Een ontwerp van onderhavig besluit is op 28 mei 2004 voorgelegd aan het Overlegplatform Post en Telecommunicatie. Het overlegplatform heeft ingestemd met de voorgenomen wijziging.

Openbare consultatie

Een ontwerp van het onderhavige besluit is volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht openbaar geconsulteerd. Uit deze consultatie zijn geen reacties ontvangen.

Uitvoeringstoets OPTA

Een ontwerp van het onderhavige besluit is op 22 juli 2004 voorgelegd aan OPTA. In het kader van de door OPTA op grond van artikel 5 van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit uitgevoerde uitvoeringstoets van het ontwerpbesluit zijn de volgende opmerkingen geplaatst. OPTA kan zich vinden in de voorgestelde verruiming van de bestemming van 06760. Verder maakt OPTA de kanttekening dat het ongewenst is indien deze nummers ook gebruikt zouden worden voor diensten waarvoor de 090X-nummers specifiek zijn bestemd. De zorg van OPTA op dit punt is onterecht. Volgens artikel 4.1, vierde lid, van de Telecommunicatiewet is het niet toegestaan voor een bestemming die voorkomt in het nummerplan andere nummers te gebruiken dan de nummers die in dat plan voor die bestemming zijn opgenomen.

Voor betaalde informatiediensten zijn 090X-nummers bestemd en dergelijke diensten zijn niet toegestaan in andere reeksen, tenzij dat expliciet wordt toegestaan.

De Minister van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

  • 1

    Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 september 2004, Stcrt. 172.