Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2004, 243 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W

9 december 2004

Nr. RWS/SDG/HRM/2004/957

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen ten behoeve van de voorbereiding van de besluitvorming door de minister van bezwaarschriften van personeelsleden van V&W tegen besluiten die jegens hen als zodanig zijn genomen door, namens of op voordracht van de minister, waarbij hun rechtspositioneel belang rechtstreeks is betrokken verband houdende met de bouwfraude;

Besluit:

Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder

a. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. het ministerie: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de daaronder ressorterende diensten;

c. Commissie: de commissie bedoeld in artikel 2;

d. voorzitter: de voorzitter van de commissie bedoeld in artikel 3;

e. besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Algemene wet bestuursrecht;

f. medewerker: personeelslid van het ministerie, aangesteld krachtens het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

g. bezwaarde: medewerker die een bezwaarschrift heeft ingediend;

h. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

De Commissie voor de bezwaarschriften

1. Er is een commissie voor de advisering bezwaarschriften bouwfraude.

2. De Commissie heeft tot taak het horen van belanghebbenden en het adviseren van de minister over de te nemen beslissingen op aan haar door de minister voorgelegde bezwaren van medewerkers tegen besluiten en handelingen die jegens hen als zodanig zijn genomen door, namens of op voordracht van de minister, waarbij hun rechtspositioneel belang rechtstreeks is betrokken en die verband houdende met de zogenoemde bouwfraude.

Artikel 3

Samenstelling

1. De Commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

2. De minister benoemt de voorzitter en de leden van de Commissie voor een door de minister te bepalen termijn. De voorzitter en de leden maken geen deel uit van het ministerie en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister.

3. Een lid van de Commissie wordt op diens verzoek door de minister ontheven van zijn lidmaatschap van de Commissie.

Artikel 4

Secretariaat

Het secretariaat van de Commissie is ondergebracht bij het Centrum Arbeidsverhoudingen.

Artikel 5

Informatieverschaffing aan Commissie

1. De Commissie heeft toegang tot alle stukken met betrekking tot de aan haar voorgelegde bezwaren.

2. De medewerkers van het ministerie verschaffen de Commissie de door haar met het oog op de uitoefening van haar taak verlangde inlichtingen. Iedere medewerker is verplicht aan een oproep van de commissie gevolg te geven en desgevraagd alle inlichtingen naar waarheid en zonder voorbehoud te verstrekken.

Artikel 6

Uitbrengen advies

1. Binnen tien weken na ontvangst van de adviesaanvraag brengt de Commissie haar advies uit aan de minister.

2. De Commissie kan de in het eerste lid genoemde termijn met twee weken verlengen.

Artikel 7

Geheimhouding

Ieder lid van de Commissie alsmede het secretariaat dat de Commissie bijstaat, die de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Dit besluit werkt terug tot 1 juli 2004 en vervalt, behoudens verlenging bij besluit van de minister, met ingang van de datum waarop geen bezwaren, bedoeld in artikel 2, lid 2 meer aanhangig of te verwachten zijn.

Artikel 9

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 9 december 2004.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.