Wijziging Regeling inburgering oudkomers

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 november 2004, nr. DDS 5315727, tot wijziging van de Regeling inburgering oudkomers

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Artikel I

De Regeling inburgering oudkomers wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 10, eerste lid, vervalt de zinsnede:

‘uiterlijk 1 oktober 2004 over de periode met januari 2004 tot en met juni 2004, uiterlijk 1 april 2005 over de periode juli 2004 tot en met december 2004, uiterlijk 1 oktober 2005 over de periode januari 2005 tot en met juni 2005.’.

2. De vervallen tekst wordt vervangen door de zinsnede:

‘uiterlijk 1 april 2005 over de periode januari 2004 tot en met december 2004 en uiterlijk 1 april 2006 over de periode januari 2005 tot en met december 2005.’.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, M.C.F. Verdonk.

Toelichting

Aan de onderhavige wijziging van de Regeling inburgering oudkomers (Staatscourant 12 september 2002, nr. 175) ligt de navolgende reden ten grondslag.

De Tweede Kamer heeft besloten tot afschaffing van de groot projectstatus van het project inburgering oudkomers (per 29 juni 2004). Dat is gebeurd mede op advies van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven. In dat advies is tevens aangedrongen op het laten terugkeren van de voortgangsinformatie in de VBTB-cyclus.

Daarnaast bleek bij gemeenten de wens te bestaan tot vermindering van de administratieve last van deze regeling.

De wijziging van artikel 10, eerste lid, bewerkstelligt dat gemeenten de informatieverstrekking één maal per jaar aanleveren. In plaats van per halfjaar wordt nu informatie verstrekt over de periode zoals genoemd in het nieuwe eerste lid, over een heel jaar. De monitor zal voor gemeenten beschikbaar zijn via internet (www.monitorinburgering.nl).

Naar boven