Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2004, 230 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995

Regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit voor artikel 8.06, eerste en tweede lid, van het Binnenvaartpolitiereglement, houdende wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995

18 november 2004

Nr. HDJZ/SCH/2004-2682

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In de hoedanigheid van bevoegde autoriteit voor artikel 8.06, eerste en tweede lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

Gelet op artikel 8.06, eerste en tweede lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel I

De Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 wordt gewijzigd als volgt:

A

In de aanhef van de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, wordt ‘des daags’ vervangen door: overdag.

B

In de aanhef van artikel 3, eerste lid, wordt ‘des nachts’ vervangen door: ’s nachts.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Door middel van het Negende wijzigingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement dat met ingang van 1 december 2004 in werking treedt, worden in het Binnenvaartpolitiereglement de begrippen ‘overdag’ en ’s nachts geïntroduceerd in plaats van de begrippen ‘des daags’ en ‘des nachts’. Door middel van de onderhavige wijziging wordt deze terminologie in de Regeling snelle motorboten 1995 daarmee in overeenstemming gebracht.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs