Wijziging diverse scheepvaartregelingen i.v.m. reorganisatie inspectiefunctie Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Wijziging van een aantal regelingen op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

16 november 2004

Nr. HDJZ/SCH/2004-2721

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 7, derde lid, 19, derde en vierde lid, 20, tweede lid, 21, 22, vierde en vijfde lid, 30, elfde lid, 32, 34, eerste lid, 36, en 48, tweede lid, van de Zeevaartbemanningswet, de artikelen 12, derde lid, 12a, tweede lid, 12c, derde lid, 17, tweede lid, 28, tweede lid, en 48, eerste lid, van de Binnenschepenwet, artikel 4, tweede lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 6, eerste lid, van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, artikel 3, eerste lid, van het Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978, de artikelen 1, onder m, 13, tweede lid, en 15 van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen, de artikelen 5, 8, tweede lid, 57, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, 93, 95, tweede lid, en 103 van het Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, artikel 3 van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, artikel 2.01, eerste en derde lid, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, artikel 10, eerste lid, van het Meetbrievenbesluit 1981, de artikelen 49, 51, tweede lid, en 59 van het Besluit zeevisvaartbemanning, artikel 47, in samenhang met artikel 20, eerste lid, onder a, van het Binnenschepenbesluit, artikel 4A.02 van het Binnenvaartpolitiereglement, artikel 19 van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de artikelen 5, tweede tot en met zesde lid, 7, 15, tiende lid, en 16, zevende lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen en artikel 4, eerste lid, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel I

In de artikelen 2, eerste lid, en 9 van de Erkenningsregeling opleidingen zeevaartbemanning1 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel II

De I.M.B. 19792 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, 3, tweede lid, 4, eerste lid, 15, lid 2b, 18, eerste, zevende en achtste lid, 20, tweede lid, 22, eerste lid, en 23, vierde lid, wordt ‘ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst’ telkens vervangen door: ambtenaar van de divisie Scheepvaart.

B

In de artikelen 3, derde lid, en 31, tweede lid, wordt ‘ambtenaren van de Scheepsmetingsdienst’ telkens vervangen door: ambtenaren van de divisie Scheepvaart.

C

In de artikelen 15, lid 2b, en vierde lid, en 20, vijfde lid, wordt ‘het Hoofd van de Scheepmetingsdienst’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel III

In artikel 10, vierde lid, van het Keuringsreglement voor de Zeevaart 20023 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel IV

De Regeling aanwijzing ambtenaren toezicht en opsporing Binnenschepenwet4 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, onderdeel a, onder 1, wordt ‘het hoofd van de scheepvaartinspectie’ gewijzigd in: de inspecteur-generaal.

B

Artikel 2, onderdeel a, onder 2, komt te luiden:

De inspecteur-generaal en de ambtenaren van de afdeling Rijn- en binnenvaart van de divisie Scheepvaart.

Artikel V

In artikel 1 van de Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren Scheepvaartverkeerswet5 wordt ‘Van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer: ambtenaren van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: Van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: ambtenaren van de divisie Scheepvaart.

Artikel VI

In de artikelen 1, tweede lid, onderdeel a, 3, eerste lid, aanhef en tweede lid, 5, eerste lid, en 11 van de Regeling BCH-Code6 wordt ‘het Hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel VII

In artikel 12, zevende lid, van de Regeling bemanning zeegaande zeilschepen7 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel VIII

In de paragraaf Procesafspraken van de bijlage behorend bij de Regeling bemanningsplan zeevaart8 wordt ‘de Scheepvaartinspectie (Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Scheepvaart)’ vervangen door: de divisie Scheepvaart.

Artikel IX

Artikel 2 van de Regeling Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart9 wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid wordt ‘het hoofd van de scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

B

In het tweede lid wordt ‘het plaatsvervangend hoofd van de scheepvaartinspectie’ vervangen door: de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

C

In het derde lid wordt ‘de ambtenaren van de scheepvaartinspectie’ vervangen door: de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel X

In de artikelen 1, tweede lid, onderdelen a en m, 3, eerste en tweede lid, 5, eerste lid, en 12 van de Regeling IBC-Code10 wordt ‘het Hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XI

In de artikelen 2, derde lid, 6, derde lid, tweede volzin, onderdeel b, en 8, tweede lid, van de Regeling metingsvoorschriften11 wordt ‘het Hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XII

In de artikelen 2, tweede en vijfde lid, onderdeel a, 3 en 4 van de Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart12 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’, onderscheidenlijk ‘het Hoofd van de Scheepvaartinspectie’, telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XIII

In de artikelen 5, eerste lid, 16, tweede, derde en vijfde lid, van de Regeling open rondvaartboten13 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XIV

De Regeling radarinstallaties en bochtaanwijzers 199514 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;.

B

In artikel 3, derde lid, onderdelen b en c, vijfde en zesde lid, van wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XV

In de artikelen 14, vierde tot en met zesde lid, 14b, derde lid, 14g, vierde lid, 14r, derde lid, 14t, vierde, vijfde en zevende lid, en 17, tweede en derde lid, van de Regeling rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype15 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XVI

In artikel 7 van de Regeling stageduur en stagevervangende medische trainingen zeevarenden16 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XVII

In artikel 1, onderdeel d, van de Regeling Standards17 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XVIII

In artikel 11 van de Regeling tarieven Besluit voorkoming olieverontreininging door schepen 200418 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XIX

In artikel 18, aanhef, van de Regeling tarieven meting schepen, inschrijving rompbevrachtingsregister en afgifte zeebrief en verklaring nationaliteit 200419 wordt ‘de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel XX

In de artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van de Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 200420 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel XXI

In artikel 4, tweede lid, van de Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 199321 wordt ‘het Hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel XXII

De Regeling vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart22 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, onderdeel c, 2, eerste lid, aanhef, 3, eerste lid, aanhef, 4, aanhef, 5, aanhef, 7, 8, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, en tweede lid, en 9, eerste lid, wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

B

In de artikelen 2, eerste lid, onderdeel a, en 4, onderdeel a, wordt ‘Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: divisie Scheepvaart.

C

In artikel 8, eerste lid, onderdelen a, onder 3°, c, onder 1°, en d, onder 2°, wordt ‘ambtenaar van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: ambtenaar van de divisie Scheepvaart.

Artikel XXIII

In artikel 14, eerste lid, onder 6, en derde lid, onder 3, van de Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart23 wordt ‘het Hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel XXIV

In artikel 2 van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 oktober 1996, nr. DGSM/J-96006643, houdende nadere regels betreffende een bewaking- en regelsysteem voor lozingen als bedoeld in artikel 14 van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen (Stcrt. 212)24 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XXV

In de artikelen 1, aanhef, 2, onderdelen a, b en c, en 4, eerste en tweede lid, van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 februari 1997, nr. DGSM/J-97000043, houdende voorschriften voor het indienen van tekeningen en bescheiden ten behoeve van een certificaat (Sctrt. 28) wordt ‘het Hoofd van de Scheepvaartinspectie’, onderscheidenlijk ‘het Hoofd van de Scheepvaart-inspectie’, telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XXVI

In artikel 3, tweede lid, van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 juli 1994, nr. S/J30753/94, houdende nadere regels ter uitvoering van de artikelen 15, tiende lid, en 16, zevende lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen (Stcrt. 132)25 wordt ‘het Hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XXVII

In de artikelen 12, tweede lid, 15, tweede lid, 22 en 23, eerste en tweede lid, van de Regeling Veerponten26 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XXVIII

In artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Regeling vrijstellingen Binnenschepenwet27 wordt ‘ambtenaar van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: ambtenaar van de divisie Scheepvaart.

Artikel XXIX

In artikel 5, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector koopvaardij28 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XXX

In artikel 5, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling buitenlandse kapiteins sector zeegaande waterbouw29 wordt ‘het hoofd van de Scheepvaartinspectie’ vervangen door: de inspecteur-generaal.

Artikel XXXI

Dit regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

De onderhavige regeling voorziet in aanpassingen van de vermeldingen van de Scheepvaartinspectie in enkele ‘nationale’ ministeriële regelingen als vervolg op de zelfstandige positionering van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met de zelfstandige positionering is de organisatorische onderschikking van de verschillende inspectiediensten van Verkeer en Waterstaat aan de desbetreffende (beleids) directoraten-generaal van het ministerie beëindigd, en zijn de verschillende inspectiediensten samengevoegd in een nieuw organisatieonderdeel, de Inspectie Verkeer en Waterstaat (verder: IVW), met aan het hoofd een inspecteur-generaal. Voor een nadere toelichting op het voorgaande wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Kamerstukken II 2002/03, 29 011, nr. 3, blz. 1).

In verband met de wijziging van de formele wetgeving in de wet van 4 maart 2004, houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Stb. 117) was aanpassing van de uitvoeringsregelgeving nodig. De ambtelijke dienst die gevormd werd door de Scheepvaartinspectie in Nederland is op 1 juli 2001 volledig overgegaan naar de IVW en draagt nu de naam ‘divisie Scheepvaart’. In onderhavige regeling zijn de termen ‘Scheepvaartinspectie’ en ‘hoofd van de Scheepvaartinspectie’ in de diverse desbetreffende ministeriële regelingen aangepast aan de reorganisatie van de inspectiefunctie.

Tenslotte zijn de verwijzingen naar de Scheepsmetingsdienst aangepast. De Scheepsmetingsdienst is organisatorisch deel uit gaan maken van de Scheepvaartinspectie. In onderhavige regeling is de vermelding van ‘Scheepsmetingsdienst’ vervangen door ‘de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat’ en ‘hoofd van de Scheepsmetingsdienst’ door de ‘inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat’.

Aan de inwerkingtreding van de regeling is terugwerkende kracht verleend tot en met 1 november 2004. Deze voorziening is getroffen teneinde deze regeling op dezelfde datum in werking te laten treden als de wet van 4 maart 2004, houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Stb. 117).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

 • 1

  Stcrt. 2002, 19.

 • 2

  Stcrt. 196; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 april 1998 (Stcrt. 98).

 • 3

  Stcrt. 2002, 34.

 • 4

  Stcrt. 1998, 14.

 • 5

  Stcrt. 1990, 3; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 3 juni 1997 (Stcrt. 114).

 • 6

  Stcrt. 1997, 28; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 10 december 2003 (Stcrt. 245).

 • 7

  Stcrt. 2002, 196.

 • 8

  Stcrt. 2002, 51.

 • 9

  Stcrt. 1998, 193; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 10 februari 2003 (Stcrt. 35).

 • 10

  Stcrt. 1997, 28; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 10 december 2003 (Stcrt. 245).

 • 11

  Stcrt. 1993, 119; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 24 november 1995 (Stcrt. 136).

 • 12

  Stcrt. 2002, 19.

 • 13

  Stcrt. 1990, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 10 december 1997 (Stcrt. 241).

 • 14

  Stcrt. 1995, 190; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 10 mei 2000 (Stcrt. 100). 

 • 15

  Stcrt. 1990, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 10 december 1997 (Stcrt. 241).

 • 16

  Stcrt. 2002, 19.

 • 17

  Stcrt. 1996, 41.

 • 18

  Stcrt. 2003, 250.

 • 19

  Stcrt. 2003, 247.

 • 20

  Stcrt. 2003, 247.

 • 21

  Stcrt. 1993, 133; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 7 mei 1997 (Stcrt. 94).

 • 22

  Stcrt. 2002, 19; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 1 september 2003 (Stcrt. 169).

 • 23

  Stcrt. 2002, 194; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 11 december 2003 (Stcrt. 246).

 • 24

  Laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 19 december 1997 (Stcrt. 247).

 • 25

  Laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 19 december 1997 (Stcrt. 247).

 • 26

  Stcrt. 1990, 248; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 2003 (Stcrt. 191).

 • 27

  Stcrt. 1993, 158; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 augustus 2002 (Stcrt. 170).

 • 28

  Stcrt. 2003, 169.

 • 29

  Stcrt. 2003, 169.

Naar boven