Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2004, 226 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (dertigste wijziging)

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 12 november 2004, nr. INDUIT04-6872 (AUB), houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (dertigste wijziging)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op de Vreemdelingenwet en het artikel 3.108 van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel I

In artikel 3.43 wordt ‘korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waarin de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft’ vervangen door: ‘Immigratie- en Naturalisatiedienst’.

Artikel II

Artikel I, onderdeel D, van de regeling van 29 september 2004, Stcrt. 2004, 201, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, wordt ingetrokken.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 november 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, M.C.F. Verdonk.

Toelichting

Artikel I

Voorheen werden de aanvragen tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd en het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd ingediend bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waarin de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. Thans is als regel bepaald dat deze aanvragen ingediend dienen te worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Artikel II

Onderdeel D van het eerdere besluit tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 was een verschrijving die met deze wijziging wordt rechtgezet. In artikel 3.42 komt de tekst ‘korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waarin de vreemdeling woon- of verblijfsplaats heeft’ niet voor. Uit de toelichting van artikel I, onderdeel D, van de regeling van 29 september 2004, Stcrt. 2004, 201, blijkt duidelijk wat de bedoeling was.

Artikel III

In artikel III is bepaald dat de wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 in werking treedt met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.