Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2004, 217 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Besluit vaste beloning CTBP-O

Besluit van 27 augustus 2004, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de commissie, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit CTBP-O (Besluit vaste beloning CTBP-O)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 augustus 2004, nr. WJZ/2004/23238(8154), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. Aan de voorzitter en de andere leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld, bedoeld in artikel 6 van het Instellingsbesluit CTBP-O, wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning toegekend.

2. De voorzitter en de andere leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld ontvangen een vaste beloning ten bedrage van € 388,91 per vergadering, met een maximum van vijf vergaderingen per jaar.

Artikel 2

De voorzitter en de andere leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld, bedoeld in artikel 1, ontvangen naast de beloning bedoeld in artikel 1, een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning CTBP-O.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 augustus 2004.
Beatrix.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2004 is de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld ingesteld (Staatscourant 24 december 2003, nr. 249, pag. 21). Bij dit besluit wordt de beloning voor deze commissie geregeld.

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld (CTBP-O) bestaat uit een voorzitter en vier andere leden, die na advies van de besturenorganisaties van het bijzonder onderwijs, de centrales vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg, de Vereniging van hogescholen HBO-raad, de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Raad voor Cultuur, worden benoemd. De commissie zal zich met name richten op de kwaliteit van de aanpak van de privacybescherming bij het ministerie van OCW en de IB-Groep, de monitoring van de verbeterprocessen en de ondersteuning van de functionarissen voor de gegevensbescherming die op grond van artikel 62 van de Wet bescherming persoonsgegevens bij het ministerie en bij de IB-Groep zijn benoemd. De commissie treedt als adviesorgaan op voor deze functionarissen. Van de leden wordt een gedegen kennis op het gebied van de privacybescherming gevraagd, aangevuld met expertise op het terrein van de informatiebeveiliging, juridische aangelegenheden, sturing en beheersing van en toezicht op organisaties of accountancy.

Gelet op de omvang en de zwaarte van de te verrichten werkzaamheden van de commissie is besloten aan de voorzitter en de andere leden van deze commissie op grond van artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 een vaste beloning toe te kennen. Voor de hoogte van de vaste beloning is uitgegaan van de categorie zwaar (maximum schaal 18 BBRA 1984 per 1 mei 2003) en van maximaal vijf dagen (vergaderingen) per jaar.

Aan het besluit wordt terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2004 aangezien de Commissie met ingang van die datum is ingesteld.

Naast de vaste beloning ontvangen de betrokkenen een reiskostenvergoeding gebaseerd op het Reisbesluit binnenland.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven