Wijziging Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 oktober 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-2512, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging van de Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer (verlenging werkingsduur)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel I

De Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 3, onderdeel b, door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. € 1.200.000,00 voor de periode van 2004 tot en met 2007 waarvan per jaar maximaal € 300.000.

B

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. In afwijking van het eerste lid worden de aanvragen voor subsidie voor zowel 2004 als 2005 uiterlijk 1 december 2004 ingediend.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer. De wijziging houdt in dat thans op grond van die subsidieregeling ook nog voor de jaren 2004 tot en met 2007 subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een jaarprogramma ter verbetering van de kennisinfrastructuur voor verkeer en vervoer. De stichting Connekt heeft in de jaren 1999 tot en met 2003 jaarlijks subsidie ontvangen voor de uitvoering van jaarprogramma’s. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Connekt tot en met 2003 subsidie zou ontvangen. Omdat het wenselijk wordt geacht om ook voor de jaren 2004 tot en met 2007 Connekt in staat te stellen om voor de samenleving relevante kennisprojecten te leveren, dient de Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer dienovereenkomstig aangepast te worden.

Aangezien vanaf dit jaar de stichting Transumo ingevolge de Subsidieregeling Transumo 2004–2010 reeds een groot deel van dergelijke projecten uitvoert (overeenkomstig het projectplan ‘Betere Mobiliteit voor Morgen en 2010’), gaat het bij de vervolgsubsidie aan Connekt thans om een beperkt aantal kennisprojecten met een subsidiebedrag van maximaal 300.000 euro per jaar gedurende vier jaar. Met deze subsidie en de jaarlijkse contributie van bedrijven wordt Connekt in de gelegenheid gesteld om, aanvullend op Transumo, de kennis- en innovatie-infrastructuur met kennisprojecten te versterken conform het overheidsbeleid.

Europese aspecten

Conform punt 4.6 van de Communautaire Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (PbEG C 45, 17.02.1996), ongewijzigd verlengd tot eind 2005, hoeven verlengingen met of zonder budgettaire verhoging (met een maximum van 100%) zonder wijziging van de uitvoeringsvoorwaarden van de eerder goedgekeurde steunregelingen slechts te worden aangemeld vanaf het vijfde jaar na afloop van de geldigheidstermijn van de oorspronkelijke regeling. De Lid-Staten zijn verplicht om de Commissie vooraf in te lichten over deze verlengingen en om haar een jaarverslag voor te leggen over de toepassing van de desbetreffende regelingen.

Bij brief van 7 november 2000, nr. SG(2000)/D/108161, heeft de Europese Commissie de Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer, steunmaatregel N 183/2000, verenigbaar verklaard met het EG-Verdrag. De feitelijke verlenging van de regeling tot 1 januari 2004, met gelijkblijvend subsidiebudget en ongewijzigde uitvoeringvoorwaarden, is per brief van 11 december 2002 (ref. 14171) door de Nederlandse regering aan de Europese Commissie gemeld.

Een verdere verlenging tot en met 2007 hoeft conform het bovenstaande wederom niet te worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Nederlandse regering zal de Commissie wel vooraf inlichten over de verlenging.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 2000, 231; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 20 november 2003 (Stcrt. 2003, 231).

Naar boven