Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2004, 21 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 januari 2004, nr. GVM/2429121, houdende instelling van de commissie risicobeoordeling nieuwe drugs ter ondersteuning van het functioneren van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. de commissie: de commissie genoemd in artikel 2;

c. risicobeoordelingsprocedure: het onderwerpen van nieuwe drugs aan een risicobeoordeling volgens vastgelegde criteria en werkwijze.

Artikel 2

Er is een commissie risicobeoordeling nieuwe drugs.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak:

a. het ondersteunen van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM);

b. zo breed mogelijk informatie uit te wisselen betreffende trends in drugs en drugsgebruik;

c. het op onafhankelijke, slagvaardige en multidisciplinaire wijze uitvoeren van risicobeoordelingen betreffende nieuwe drugs;

d. toetsing en evaluatie van de risicobeoordelingsprocedure.

Artikel 4

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twintig leden.

2. De leden van de commissie bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties die deskundig zijn op het gebied van drugs, drugsgebruik en drugsverslaving, alsmede uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie.

3. De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de minister.

4. Op de leden van de commissie zijn het Vacatiegeldenbesluit 1988 en het Reisbesluit binnenland van toepassing.

Artikel 5

De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

De commissie informeert de minister zo spoedig mogelijk na afronding van elke risicobeoordeling over de uitkomsten.

Artikel 7

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt door het CAM. Het CAM beheert deze bescheiden overeenkomstig de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 8

De Regeling risicoschatting nieuwe drugs van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2000, GVM/Vz/2031300 (Stcrt. 2000, 8) wordt ingetrokken.

Artikel 9

Artikel 3 van de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2000, GVM/Vz/2031296 tot instelling van een Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Stcrt. 2000, 8) vervalt.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.