Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2004, 207 pagina 37Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling indeling bedrijfs- en beroepsleven in sectoren

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2004/69021, tot wijziging van de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 97k, eerste en tweede lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel I

In de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren1 wordt in onderdeel 19 van de bijlage ‘€ 4.872.692’ vervangen door: € 4.937.499.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 2004.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus.

Toelichting

Met de Aanpassingsregeling SUWI is de loongrens in onderdeel 19 (Grootwinkelbedrijf) van de bijlage van de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren per 1 januari 2002 vastgesteld op € 4.719.314. Daarbij is aangegeven dat deze loongrens jaarlijks zal worden geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2003 bedraagt die loongrens € 4.872.692.

Met de onderhavige regeling wordt per 1 januari 2004 de loongrens verhoogd.

De loongrens voor het grootwinkelbedrijf wordt per 1-1-2004, met terugwerkende kracht, gesteld op € 4.937.499. Daarbij is aangesloten bij de gemiddelde contractloonontwikkeling over 2004 van 1,33%, zoals die in de Macro Economische Verkenning 2005 van het CPB is opgenomen in bijlage A6.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

  • 1

    Stcrt. 1997, 41; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 23 november 2003 (Stcrt. 244).