Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2004, 194 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 september 2004, nr. VGP/VL 2517847, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

– richtlijn nr. 2004/59/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 april 2004 (PbEU L 120) tot wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten voor broomproylaatresiduen betreft;

– richtlijn nr. 2004/61/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 april 2004 (PbEU L 127) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik in de Europese Gemeenschap verboden is; en

– artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

Bijlage II van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

a. De in de kolommen opgenomen tekst behorende bij de bestrijdingsmiddelen genoemd in de bijlage bij de bestaande regeling, wordt vervangen door de in de kolommen opgenomen tekst van de bijlage bij deze regeling.

b. Bij Voetnoten wordt opgenomen:

22) in de residudefinitie betrokken congeneren van camfechloor (toxafeen) zijn:

Parlar 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachloorbornaan

Parlar 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachloorbornaan

Parlar 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachloorbornaan

c. Aan het slot van het onderdeel Motief, worden drie regels toegevoegd, luidende:

8. Aanpassing aan richtlijn 2004/59/EG van 23 april 2004 (PbEU L 120).

9. Aanpassing aan richtlijn 2004/61/EG van 26 april 2004 (PbEU L 127).

10. Correctie.

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de 25 oktober 2004.

2. In afwijking van het eerste lid treden de voorschriften met betrekking tot aldrin, binapacryl, camfechloor, captafol, chloordaan, 2-chloorethanol, 1,2-dichloorethaan, dinosep, etheenoxide, alfa-HCH, bêta-HCH, hexachloorbenzeen, kwikverbindingen en nitrofen in werking met ingang van 26 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van de volgende twee richtlijnen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen:

– richtlijn nr. 2004/59/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 april 2004 (PbEU L 120) houdende wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de vaststelling van maximumgehalten aan residuen van broompropylaat betreft, verder te noemen richtlijn 2004/59/EG;

– richtlijn nr. 2004/61/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 april 2004 (PbEU L 127) houdende wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik in de Europese Gemeenschap verboden is, verder te noemen richtlijn 2004/61/EG.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen. Hetzelfde geldt voor producten van dierlijke oorsprong.

Richtlijn 2004/59/EG stelt voor het bestrijdingsmiddel broompropylaat MRL’s voor producten van plantaardige oorsprong vast.

Richtlijn 2004/61/EG noemt een groot aantal bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik bij wet verboden is. Omdat geen residuen kunnen worden getolereerd, moeten de MRL’s die op de desbetreffende bepalingsgrens voor verse producten zijn vastgesteld, ook voor samengestelde en verwerkte producten gelden. Aangezien een aantal in deze richtlijn genoemde MRL’s reeds eerder in de wetgeving was opgenomen, was het nu niet nodig alle MRL’s uit deze richtlijn te implementeren.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijnen zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt een kleine correctie uit te voeren met betrekking tot de MRL van aldrin in granen.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2004/59/EG en 2004/61/EG en deze regeling.

Richtlijn

Regeling Residuen van

bestrijdingsmiddelen

2004/59/EG

 

artikel 1

Bijlage II

artikel 2, 3 en 4

geen omzetting vereist

  

2004/61/EG

 

artikel 1, 2, 3 en 4

Bijlage II

artikel 5, 6 en 7

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage, behorend bij artikel I

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voet-

noot

Motief

aldrin

dieldrin

afzonderlijk of

pastinaken

0,02

 

9

  

gezamenlijk,

Cucurbitaceae (met

0,02

 

9

  

uitgedrukt als

eetbare schil)

   
  

dieldrin (HEOD)

Cucurbitaceae (met

0,03

 

9

   

niet-eetbare schil)

   
   

oliehoudende zaden

0,02

 

9

   

thee

0,02*

 

9

   

hop

0,02*

 

9

   

granen

0,01

 

10

   

cacaoproducten

0,05

1)

 
   

vlees

0,2

2)

 
   

melk

0,006

3)

 
   

eieren

0,02

4)

 
   

aal

0,1

  
   

vislever

0,2

  
   

overige visserijproducten

0,05

  
   

wild en gevogelte

0,2

2)

 
   

overige dierlijke oliën en vetten

0,2

  
   

overige

0,01*

  
       

binapacryl

geen

binapacryl

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

granen

0,01*

 

9

   

vlees

0,01*

2)

9

   

melk

0,01*

 

9

   

eieren

0,01*

 

9

   

overige

0,05*

  
       

broompropylaat

geen

broompropylaat

citrusvruchten

2

 

8

   

pitvruchten

2

 

8

   

tafel- en wijndruiven

2

 

8

   

tomaten

1

 

8

   

bonen (met peul)

1

 

8

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

vlees

0,05*

1)

 
   

overige

0,05*

  
       

camfechloor (toxafeen)

      

a) plantaardige

geen

camfechloor

alle

0,1*

 

9

producten

 

(toxafeen)

    
  

(gechloreerd kamfeen met 67–69% chloor)

    
       

b) dierlijke

Parlar 26, Parlar 50

som van

pluimveevlees

0,05*

1) en 22)

9

producten

en Parlar 62

Parlar 26,

eieren

0,05*

22)

9

  

Parlar 50

    
  

en Parlar 62

    
 

geen

camfechloor

vlees (behalve

0,1*

1)

9

  

(toxafeen)

pluimveevlees)

   
  

(gechloreerd

melk

0,1*

 

9

  

kamfeen met

    
  

67–69% chloor)

    
       

captafol

geen

captafol

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

granen

0,05

  
   

vlees

0,01*

1)

9

   

melk

0,01*

 

9

   

eieren

0,01*

 

9

   

overige

0,02*

  
       

chloordaan

      

a) plantaardige

geen

som van

oliehoudende zaden

0,02*

 

9

producten

 

cis- en trans-

thee

0,02*

 

9

  

chloordaan

hop

0,02*

 

9

   

granen

0,02

  
   

overige

0,01*

 

9

       

b) dierlijke

oxychloordan

som van

vlees

0,05

2)

 

producten

 

cis- en trans-

melk

0,002

3)

 
  

chloordaan

eieren

0,005

4)

 
  

en

aal

0,05

  
  

oxychloordaan,

vislever

0,1

  
  

uitgedrukt als

overige visserijproducten

0,02

  
  

chloordaan

overige

0,05

2)

 
       

2-chloorethanol

zie etheenoxide

  

9

       

1,2-dichloorethaan

geen

1,2-dichloorethaan

oliehoudende zaden

0,02*

 

9

   

thee

0,02*

 

9

   

hop

0,02*

 

9

   

vlees

0,1*

1)

9

   

melk

0,1*

  
   

eieren

0,1*

  
   

overige

0,01*

 

9

       

dinoseb

geen

dinoseb

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

granen

0,01*

 

9

   

vlees

0,01*

 

9

   

melk

0,01*

 

9

   

eieren

0,01*

 

9

   

overige

0,05*

  
       

etheenoxide

2-chloorethanol

som van

oliehoudende zaden

0,2*

 

9

  

etheenoxide

thee

0,2*

 

9

  

en

hop

0,2*

 

9

  

2-chloorethanol,

granen

0,02*

 

9

  

uitgedrukt als

specerijen

0,2*

 

9

  

etheenoxide

vlees

0,02*

1)

9

   

melk

0,02*

 

9

   

eieren

0,02*

 

9

   

overige

0,1*

 

9

       

alfa-HCH

geen

alfa-HCH

oliehoudende zaden

0,02*

5)

9

   

thee

0,02*

5)

9

   

hop

0,02*

5)

9

   

granen

0,02

5)

 
   

cacaoproducten

0,1

1)

 
   

vlees

0,2

2)

 
   

melk

0,004

3)

 
   

eieren

0,02

4)

 
   

wild en gevogelte

0,2

2)

 
   

aal

0,05

  
   

vislever

0,1

  
   

overige visserijproducten

0,02

  
   

overige

0,01*

5)

9

       

bêta-HCH

geen

bêta-HCH

olie houdende zaden

0,02*

5)

9

   

thee

0,02*

5)

9

   

hop

0,02*

5)

9

   

granen

0,02

5)

 
   

cacaoproducten

0,15

1)

 
   

vlees

0,1

2)

 
   

melk

0,003

3)

 
   

eieren

0,01

4)

 
   

wild en gevogelte

0,1

2)

 
   

aal

0,05

  
   

vislever

0,1

  
   

overige visserijproducten

0,02

  
   

overige

0,01*

5)

9

       

hexachloorbenzeen

geen

hexachloorbenzeen

oliehoudende zaden

0,02*

 

9

   

thee

0,02*

 

9

   

hop

0,02*

 

9

   

vlees

0,2

2)

 
   

melk

0,01

3)

 
   

eieren

0,02

4)

 
   

wild en gevogelte

0,2

2)

 
   

aal

0,1

  
   

vislever

0,2

  
   

overige visserijproducten

0,05

  
   

overige

0,01*

  
       

kwikverbindingen

geen

Hg

oliehoudende zaden

0,02*

 

9

   

thee

0,02*

 

9

   

hop

0,02*

 

9

   

vlees

0,01*

1)

9

   

visserijproducten

 

18)

 
   

overige

0,01*

 

9

       

nitrofen

geen

nitrofen

oliehoudende zaden

0,02*

 

9

   

thee

0,02*

 

9

   

hop

0,02*

 

9

   

vlees

0,01*

1)

9

   

overige

0,01*

  
  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 8 juni 2004 (Stcrt. 115).