Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2004, 188 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders

29 september 2004

Nr. DDS/5306896/04/SCV

DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid, van de Huisvestingswet;

Maakt bekend:

Het totale aantal vergunninghouders in wier huisvesting in de periode van 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2005 naar verwachting zal dienen te voorzien bedraagt, als bedoeld in artikel 60b, eerste lid, van de Huisvestingswet en onverminderd eerdere wettelijke taakstellingsverplichtingen, 2.600.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,M.C.F. Verdonk.

Toelichting

Sinds de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving ter zake het vreemdelingenbeleid is vanaf 1 april 2001 voor gemeenten sprake van een wettelijke huisvestingstaakstelling, namelijk die voor de huisvesting van vergunninghouders op basis van de Huisvestingswet. Eerder ontstane verplichtingen blijven echter onverminderd van kracht.

De onderhavige bekendmaking betreft het aantal te huisvesten vergunninghouders in de periode 1 januari 2005 tot en met 30 juni 2005. Het betreft de huisvesting van vergunninghouders die in de centrale opvang zitten en aan wie op grond van de Vreemdelingenwet 2000 een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is verleend dan wel van vergunninghouders die in de centrale opvang zitten en wier verblijfstitel op het tijdstip van de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 is aangemerkt als een verblijfsvergunning op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Ten tijde van mijn bekendmaking inzake het verwachte aantal vergunninghouders in het 2e en 3e kwartaal van 2004 (Stcrt. 63, 31 maart 2004) en de circulaire over de taakstelling huisvesting statushouders voor het tweede halfjaar van 2004 (met kenmerk 5280881/04 DGIAV/SCV van 14 mei 2004 werd ervan uitgegaan dat in die periode in de huisvesting van 2.000 personen voorzien diende te worden. Hierbij dient rekenschap te worden gegeven van het feit dat zich omstandigheden kunnen voorzien die niet in de prognoses konden worden meergenomen. Thans is de periode van het tweede kwartaal van 2004 afgesloten en die van het derde kwartaal van 2004 bijna afgerond. Uit deze vergelijking blijkt dat in deze voorafgaande periode het werkelijke aantal vergunninghouders 2.550 heeft bedragen. Dit betekent dat het totale aantal verleende vergunningen in het tweede en derde kwartaal van 2004 550 meer is geweest dan aanvankelijk werd geprognosticeerd. Zoals gebruikelijk wordt hiermee bij het berekenen van de nieuwe taakstelling voor de eerste helft van 2005 rekening gehouden. De gemeenten zullen in een circulaire van de Minister van VROM en mij over de huisvestingstaakstellingen op de hoogte worden gebracht.

Ten slotte zij nog opgemerkt dat, gebaseerd op het huidige inzicht, naar verwachting gedurende de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 in totaal 2.600 nieuwe vergunninghouders van huisvesting in de gemeenten dienen te worden voorzien.