SZW-intrekkingsregeling 2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2004, Directie Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/04/59941, houdende intrekking van diverse uitgewerkte SZW-regelingen (SZW-intrekkingsregeling 2004)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voorzover het betreft artikel VII, onderdeel a, b, c en d, artikel VIII, onderdeel j en s, artikel XIV, onderdeel j, artikel XIX, artikel XXII, artikel XXVIII, onderdeel b, artikel XXXII en artikel XXXIII;

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Verkeer en Waterstaat en van Defensie, voorzover het betreft artikel XVIII, onderdeel a;

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voorzover het betreft artikel XXXV;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voorzover het betreft artikel XXVIII, onderdeel b;

Gelet op de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, de Arbeidsvoorzieningswet 1996, de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 957), de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Kaderwet SZW-subsidies, de Wet van 29 december 1982 tot beperking van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1983 (Stb. 749), de Wet tot Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982 (Stb. 1982, 372), de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet financiering volksverzekeringen, artikel III, lid 2, van de wet van 29 december 1982 (Stb. 737), de Wet wijziging financieringsstructuur AKW (Stb. 1988, nr. 631), de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening, de wet van 31 mei 1956, houdende wijziging van de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 297), de wet van 21 december 1995, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (Stb. 691), de Wet overgangsregeling Ziektewet, de Toeslagenwet, de Wet loonkostenreductie op minimumloonniveau, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Wet sociale werkvoorziening, de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de wet van 9 april 1959, houdende een interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet (Stb. 338), de Wet op de loonvorming, de Kaderwet adviescolleges, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, het Besluit stralingsbescherming, de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers, het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw en het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet;

Besluiten:

§ 1

Intrekking regelingen

Artikel I

Arbeidsvoorzieningswet 1996

De Regeling informatie Arbeidsvoorziening wordt ingetrokken.

Artikel II

Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies

De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/1452, houdende vaststelling van de premiepercentages AOW, AWW en AAW en het fictieve premiepercentage AAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken.

Artikel III

Wet financiering volksverzekeringen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 1990, nr. 90/2570, houdende vaststelling premiepercentage a.o.w., a.w.w. en a.a.w. en fictief a.a.w. per 1 januari 1991 (Stcrt. 238);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1993, nr. SZ/FEBO/93/2432, houdende vaststelling premiepercentage a.o.w., a.w.w. en a.a.w. en het fictieve premiepercentage a.a.w. 1994 (Stcrt. 248);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1996, nr. SV/AVF/96/4580a, houdende vaststelling premiepercentages AOW, Anw en AAW per 1 januari 1997 (Stcrt. 250);

d. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 1995, nr. SV/AVF/95/5433a, houdende vaststellingsregeling premiepercentages AOW, AWW, AAW per 1 januari 1996 (Stcrt. 249);

Artikel IV

Algemene Kinderbijslagwet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1990, nr. SZ/SV/V&P/T&F/SVT/90/5900, houdende herziening kinderbijslagbedragen 1991 (Stcrt. 128);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 1989, nr. 892676, houdende herziening kinderbijslagbedragen per 1 juli 1989 (Stcrt. 111);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 1988, nr. 88/03464, houdende herziening kinderbijslagbedragen per 1-7-1988 (Stcrt. 119);

d. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 1990, nr. SZ/SVT/90/3229, houdende vaststelling kinderbijslagbedragen 1990-2 (Stcrt. 119);

e. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 januari 1990, nr. 89/7192, houdende vaststelling kinderbijslagbedragen per 1 januari 1990 (Stcrt. 5);

f. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 1991, nr. SZ/HSV/V&P/T&F/91/2719, houdende herziening kinderbijslagbedragen per 1 juli 1991 (Stcrt. 118);

g. Regeling indexering kinderbijslagbedragen januari 1997;

h. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1997;

i. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 1999;

j. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 1999;

k. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2000;

l. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2001;

m. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2001;

n. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2002;

o. Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2002.

Artikel V

Wet tot Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982 (Stb. 372)

De volgende beschikkingen worden ingetrokken:

a. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 29 december 1978, nr. 133366, houdende de halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1979 (Stcrt. 1980, 136);

b. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 3 juli 1979, nr. 3369, houdende de halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 juli 1979 (Stcrt. 127);

c. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 21 april 1980, nr. 6311, houdende de halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1980 (Stcrt. 1979, 2);

d. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 4 juli 1980, nr. 23941, houdende de halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 juli 1980 (Stcrt. 136);

e. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 januari 1982, nr. 6374, houdende de halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1982 (Stcrt. 23);

f. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 1982, nr. 23406, houdende de halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 juli 1982 (Stcrt. 136);

g. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 januari 1983, nr. 95035, houdende de halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1983 (Stcrt. 11);

h. Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 december 1983, nr. 100479, houdende de halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1984 (Stcrt. 1984, 2).

Artikel VI

Coördinatiewet Sociale Verzekering

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 april 2000, nr. SV/AVF/2000/11573, houdende wijziging van de Regeling waardering loon in natura 2000 (Sctrt. 78);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 1989, nr. 89/4893, houdende regels omtrent waardering vervoer door werkgever (Stcrt. 185).

Artikel VII

Ziektewet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 december 1992, nr. SZ/SV/W/92/6321, houdende vaststelling gemiddelde premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds en voor de Ziektewet per 1 januari 1993 (Stcrt. 251);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1995, nr. SV/AVF/95/5673, houdende vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (Stcrt. 252);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 december 1993, nr. SZ/SV/W/93-5720, houdende vaststelling premiepercentage voor de w.w. dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds en voor de Ziektewet per 1 januari 1994 (Stcrt. 253);

d. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1994, nr. SZ/SV/W/94/5610, houdende vaststelling gemiddelde premiepercentage voor de w.w. dat ten goede komt aan het wachtgeldfonds en voor de z.w. per 1 januari 1995 (Stcrt. 251);

e. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 maart 1995, nr. SV/WV/95/1298, houdende wijziging Nadere regelen herziene dagloonberekening arbeidsongeschikte WSW-ers, enz. (Stcrt. 68);

f. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 november 1986, nr. 86/3976/111d, houdende regels omtrent advisering door de Gemeenschappelijke Medische Dienst (Stcrt. 235);

g. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 1992, nr. SZ/SV/A/94/0602, houdende regels omtrent verstrekking gegevens aan Directeur-Generaal van de Arbeid (Stcrt. 39);

h. Besluit vaststelling model kostenopgaven 1990;

i. Besluit vaststelling model kostenopgaven Sociale Zekerheid;

j. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 1990, nr. 89/7141, houdende inhouding premie werknemers metaalnijverheid voor 1990 (Stcrt. 17);

k. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 januari 1990, nr. 90/0283, houdende inhouding premie werknemers Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging voor 1990 (Stcrt. 23);

l. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 1990, nr. 89/6533, houdende inhouding premie werknemers hout- en meubelindustrie voor 1990 (Stcrt. 23);

m. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 januari 1992, nr. DGSZ/SV/A/91/6506, houdende toestemming vaststelling premie-aandeel werknemer gedurende looptijd c.a.o. (Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid) (Stcrt. 11);

n. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 februari 1989, nr. 89/0632, houdende toestemming vaststelling premie-aandeel werknemer voor 1989 (Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen) (Stcrt. 45).

Artikel VIII

Werkloosheidswet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling goedkeuring vaststelling premiepercentage Awf en vaststelling franchises WW;

b. Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 1999;

c. Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2000;

d. Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2001;

e. Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002;

f. Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 1999;

g. Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2000;

h. Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001;

i. Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2002;

j. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 februari 1996, nr. SV/AVF/96/0839b, houdende vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 maart 1996 (Stcrt. 42);

k. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 1990, nr. 90/2537, houdende vaststelling premiepercentage a.w.f. per 1 januari 1991 (Stcrt. 238);

l. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 1992, nr. SZ/FEBO/92/2856, houdende vaststelling premiepercentage AWf (Stcrt. 234);

m. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 december 1994, nr. SZ/SV/W/94/5610, houdende vaststelling gemiddelde premiepercentage voor de w.w. dat ten goede komt aan het wachtgeldfonds en voor de z.w. per 1 januari 1995 (Stcrt. 251);

n. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 1997, nr. SV/AVF-97/2432, houdende vaststelling premiepercentage AWf per 1 juli 1997 (Stcrt. 120);

o. Regeling vaststelling premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid 2001;

p. Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 1999;

q. Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 2000;

r. Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 2001;

s. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1996, nr. SV/AVF/96/5272, houdende vaststelling gemiddeld premie-percentage voor de Werkloosheidswet ten gunste van het wachtgeldfonds per 1 januari 1997 (Stcrt. 250);

t. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 december 1995, nr. SV/AVF/95/5433c, houdende vaststelling premiepercentage AWf per 1 januari 1996 (Stcrt. 249);

u. Regeling vaststelling verschuldigde delen werkgevers en werknemers in de Awf-premie en de franchises WW 1999.

Artikel IX

Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2001, nr. SV/AVF/2001/39360, houdende vaststelling bedragen 2001 Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stcrt. 120);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2000, nr. SV/AVF/2000/36238, houdende vaststelling bedragen Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stcrt. 113);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1986, nr. SZ/SV/FEV/86/11005, houdende regels omtrent verdeling lasten over Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds (Stcrt. 113);

d. Besluit overgangsregels werkloosheidswetten stelselherziening sociale zekerheid;

e. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1986, nr. SZ/SV/FEV/11005, houdende regels omtrent vergoedingen toeslagenfonds aan Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds (Stcrt. 250).

Artikel X

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, nr. SV/WV/97/5311, houdende aanwijzing uitvoeringsinstelling als bedoeld in de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (Stcrt. 248);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2000, nr. SV/WV/00/84219, houdende vaststelling bedragen ex artikel 90 van de Wet overheidspersoneel (Stcrt. 248).

Artikel XI

Wet Werkloosheidsvoorziening

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 14 juni 1977, nr. 31845/IV, houdende regels omtrent de rijksvergoeding kosten onderzoek en heronderzoek (Stcrt. 128);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 maart 1989, nr. SZ/BV/UVB/BB/89/2084, houdende vaststelling model formulier ex artikel 7 Besluit rijksvergoeding voorzieningen voor werklozen (Stcrt. 138);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 mei 1990, nr. SZ/BV/UVB/BB/90/U-4781, houdende vaststelling model definitieve kostenopgave Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 87);

d. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 1989, nr. 89/U-1924, houdende vaststelling modellen voorlopige en definitieve kostenopgave (Stcrt. 64);

e. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 augustus 1967, nr. 42900III, houdende regels omtrent uitkeringen ingevolge de Liquidatiewet ongevallenwetten (Stcrt. 168).

Artikel XII

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2001, nr. AM/ARV/87748c, houdende vaststelling van het subsidieplafond 2002 Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers (Stcrt. 2002, 2);

b. Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2001.

Artikel XIII

Organisatiewet Sociale Verzekering

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1994, nr. SZ/SV/U/94/5742n, houdende intrekking van de erkenning Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrievaststelling (Stcrt. 251) wordt ingetrokken.

Artikel XIV

Kaderwet SZW-subsidies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Compensatieregeling gesubsidieerde arbeid gemeenten 2003;

b. Regeling compensatie inkomensachteruitgang ex-banenpoolers;

c. Regeling eenmalige uitkering aan gemeenten belast met bijstandsverlening aan adreslozen;

d. Regeling eenmalige uitkering invoeringskosten WIK;

e. Regeling eenmalige vergoeding invoeringskosten sluitende aanpak;

f. Regeling financiële tegemoetkoming aanpak millenniumprobleem in het kader van de uitvoering van sociale voorzieningen door gemeenten en SW-bedrijven;

g. Regeling invoering Inlichtingenbureau door gemeenten;

h. Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-gemeenten 1999;

i. Regeling eenmalige invoeringskosten Wet inschakeling werkzoekenden;

j. Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1996;

k. Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1997;

l. Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1998;

m. Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1999;

n. Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2000;

o. Regeling vergoeding uitvoeringskosten reïntegratie niet-uitkeringsgerechtigden en Anw’ers;

p. Stimuleringsregeling sociale activering.

Artikel XV

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De volgende regelingen en beschikking worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 1990, nr. 90/2571, houdende vaststelling premiepercentage en franchise w.a.o. per 1 januari 1991 (Stcrt. 238);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/3002, houdende vaststelling premiepercentage en de franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1993 (Stcrt. 252);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1993, nr. SZ/FEBO/93/2433, houdende vaststelling premiepercentage en de franchise voor de w.a.o. 1994 (Stcrt. 248);

d. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1995, nr. SV/AVF/95/5433b, houdende vaststelling premiepercentage en franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1996 (Stcrt. 249);

e. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1996, nr. SV/AVF/96/4580b, houdende vaststelling premiepercentage en franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1997 (Stcrt. 250);

f. Regeling frictiekosten Arbeidsintegratie;

g. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 1999, nr. SV/WV/99/1193, houdende regels ten aanzien van de herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering zonder wachttijd (Stcrt. 27).

Artikel XVI

Diverse wetten

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2000;

b. Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2001;

c. Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002;

d. Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003.

Artikel XVII

Wet wijziging financieringsstructuur AKW

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 december 1988, nr. 88/7351, houdende beleggingsvoorschriften Algemeen Kinderbijslagfonds (Stcrt. 254) wordt ingetrokken.

Artikel XVIII

Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 december 1993, nr. SZ/SV/A/93-5744a, houdende regels omtrent de stimuleringsuitkering (Stcrt. 250);

b. Cohortenbesluit;

c. Regeling herbeoordeling 45–50-jarigen.

Artikel XIX

Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening

De regeling van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 22 december 1976, nr. U40879, houdende regels omtrent het programma dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten (Stcrt. 254) wordt ingetrokken.

Artikel XX

Wet van 31 mei 1956, Stb. 297, houdende wijziging van de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid, Stb. 1933, 598

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 25 juli 1956, nr. 3757, houdende regels omtrent de bezoldiging van de Sociale Verzekeringsbank (Strct. 145) wordt ingetrokken.

Artikel XXI

Wet van 21 december 1995, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (Stb. 691)

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 februari 1997, nr. SV/UB/97/0831, houdende aanwijzing van categorieën van personen als bedoeld in de artikelen XXXVI en XXXVIa van de Wet van 21 december 1995, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (Stb. 691) wordt ingetrokken.

Artikel XXII

Wet overgangsregeling Ziektewet

De beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 22 september 1967, nr. 59596, houdende regels omtrent samenloop van ziekengeld met uitkering ingevolge de liquidatiewet ongevallenwetten (Strct. 193) wordt ingetrokken.

Artikel XXIII

Toeslagenwet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1986, nr. SZ/SV/VV/SVV/86/10937, houdende regels omtrent de samenstelling bestuur Toeslagenfonds (Stcrt. 250);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 januari 1990, nr. SV/90/113, houdende regels omtrent de samenstelling bestuur Toeslagenfonds (Stcrt. 23);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 1992, nr. SZ/SV/92/6584, houdende regels omtrent de samenstelling bestuur Toeslagenfonds per 1 januari 1993 (Stcrt. 253).

Artikel XXIV

Wet loonkostenreductie op minimumloonniveau

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juli 1990, nr. 90/1717, houdende vaststelling model bedoeld in artikel 5 van de Wet loonkostenreductie op minimumniveau (Stcrt. 147) wordt ingetrokken.

Artikel XXV

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1998, nr. SV/WV/98/42554, houdende vaststelling van het tijdstip van beëindiging van de toepasselijkheid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet met betrekking tot de verstrekking van de blindengeleidehond en de doventolk voor de leefsfeer op grond van artikel 57, eerste en tweede lid, onderdeel b, (Stcrt. 248) wordt ingetrokken.

Artikel XXVI

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 mei 1994, nr. SZ/BV/UVB/BB/U-39631, houdende wijziging van het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ (Stcrt. 96);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 maart 1992, nr. DGSZ/BV/UVB/BB/92/4-1926, houdende wijziging van het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1988, 250), alsmede vervanging van de bij dat besluit en bij het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ (Stcrt. 1987, 188), de Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 1990, 169) en het Besluit bijdrageregeling bijzondere controle 1991 (Stb. 1991, 179) behorende modelformulieren, alsmede vaststelling van de bij het Besluit verantwoording en vergoeding kosten JWG (Stcrt. 1991, 157) behorende modelformulieren (Stcrt. 50).

Artikel XXVII

Wet sociale werkvoorziening

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling informatie sociale werkvoorziening 1998;

b. Regeling informatie sociale werkvoorziening 1999.

Artikel XXVIII

Kernenergiewet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juni 1994, nr. DGA/WJZ/94/02893, houdende instelling van een gecentraliseerd systeem voor opslag radiologische gegevens en vaststelling stralingspaspoort (Stcrt. 152);

b. Regeling aanwijzing Elektronenmicroscopen Kernenergiewet 1998.

Artikel XXIX

Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 1999, nr. A&O/RA-1/99/43055, houdende vaststelling vermogensoverdrachten boekjaar 1998 van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds naar het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (Stcrt. 189);

b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2000, nr. SV/AVF/00/44257, houdende de vermogensoverdracht naar het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (Stcrt. 161);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2001, nr. SV/AVF/2001/44237, houdende vaststelling vermogensoverdracht van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds over boekjaar 2000 (Stcrt. 163);

d. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2002, nr. SV/F&W/02/93627, houdende de vermogensoverdracht van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds over 2001 (Stcrt. 241).

Artikel XXX

Pensioen- en spaarfondsenwet

De beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 10 februari 1981, nr. 40629, houdende vaststelling aanmeldingsformulieren pensioen- en spaarfondsenwet (Stcrt. 31) wordt ingetrokken.

Artikel XXXI

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 oktober 1999, nr. ASEA/LIV/99/56962, houdende aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2000 (Stcrt. 198);

b. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 1999, nr. ASEA/LIV/99/20947, houdende aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1999 (Stcrt. 84);

c. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1989, nr. ABA/89/3410, houdende aanpassing van het minimumloon per 1 januari 1990 (Stcrt. 244);

d. Regeling van de Minister van Sociale Zaken van 13 januari 1981, nr. 29, houdende halfjaarlijkse aanpassing van het minimumloon per 1 januari 1981 (Stcrt. 10).

Artikel XXXII

Wet interimregeling beperking samenloop uitkering AWW en uitkeringen ongevallenwet

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 26 juni 1967, nr. 56554, houdende regeling op grond van artikel 7 Interimwet AWW (Stcrt. 122), wordt ingetrokken.

Artikel XXXIII

Wet op de loonvorming

De beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 1 mei 1970, nr. 61096, houdende toedeling van taak aan ambtenaren van het Loonbureau (Stcrt. 88), wordt ingetrokken.

Artikel XXXIV

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 1991, nr. ABA/OT/91/0088, houdende aanwijzing van ambtenaren ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Stcrt. 57);

b. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 1996, nr. AV/RV/96/1979, houdende wijziging van het Delegatiebesluit 1993 (Stcrt. 239);

c. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1995, nr. AV/RV/95/2579, houdende wijziging van het Delegatiebesluit 1993 (Stcrt. 249).

Artikel XXXV

Kaderwet adviescolleges

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 25 februari 1999, nr. AV/RV/99/9583, houdende instelling van een Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel (Stcrt. 43) wordt ingetrokken.

Artikel XXXVI

Arbeidsvoorzieningswet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 september 1990, nr. ARBVO/Jura/SB/JP902068, houdende regels omtrent de persoonsregistratie met betrekking tot ontslagzaken (Stcrt. 211);

b. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 september 1990, nr. ARBVO/Jura/SB/JP902069, houdende regels omtrent persoonsregistraties met betrekking tot de Arbeidsvoorziening (Stcrt. 211);

c. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 september 1990, nr. ARBVO/Jura/SB/JP902070, houdende regels omtrent persoonsregistratie cursistenadministratie Centrum Vakopleiding (Stcrt. 211).

Artikel XXXVII

Overige regelgeving

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 oktober 1981, nr. 280505, houdende regels omtrent de Mandaatbeschikking Overgangsregeling illegale buitenlandse werknemers (Stcrt. 198);

b. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 5 december 1995, nr. AM/ARV/95/6456, houdende regels omtrent de inkoop dienstverlenging Arbeidsvoorziening door gemeenten 1996 (Stcrt. 240);

c. Regeling van de Minister van Sociale Zaken, van 8 augustus 1978, nr. 130888, houdende regels omtrent een subsidieregeling minimumloon 1978 (Stcrt. 160).

§ 2

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XXXVIII

Overgangsbepaling

1. Voorzover er terzake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXXVII, plaats.

2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXXVII blijven in stand.

Artikel XXXIX

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel XXXX

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: SZW-intrekkingsregeling 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 september 2004.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus.De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.A.L. van Hoof.

Toelichting

Algemeen

In het Strategisch Akkoord (Kamerstukken II, 2001–2002, 28 375, nr. 5, blz. 25/26) werd een ingrijpende verandering van de Nederlandse bestuurscultuur aangekondigd, onder de noemer ‘Daadkracht zonder bureaucratie’. In dat kader hebben wij op 28 november 2002 het ‘Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving’ aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XV, nr. 24). Dit Actieplan, dat volop in uitvoering is, omvat een groot aantal substantiële voornemens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om tot vereenvoudiging van regelgeving en deregulering te komen. Een streven dat ook in het Hoofdlijnenakkoord ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ (Kamerstukken II, 2002–2003, 28 637, nr. 19) door het huidige kabinet is herhaald.

In het kader van dit streven en in het verlengde van het in de nota ‘Bruikbare rechtsorde’ van de Minister van Justitie (Kamerstukken II 2002–2003, 29 279, nr. 9) aangekondigde interdepartementale project ‘Doorlichting ministeriële regelingen’, hebben wij bezien in hoeverre het huidige bestand aan ministeriële regelingen en beschikkingen op het SZW-terrein zich leent voor opschoning. Het gaat hierbij om regelingen die materieel zijn uitgewerkt, maar formeel nog gelden. Daarbij kan het gaan om een niet langer actueel zijnde subsidieregeling, een regeling waarbij premiebedragen voor een bepaald, reeds verstreken, jaar zijn vastgesteld of een overgangsbepaling voor een situatie die thans niet meer aan de orde is.

In juridisch opzicht is wel duidelijk dat dergelijke regelgeving geen betekenis meer heeft, maar voor de burger – in het bijzonder de rechtzoekende – blijkt dat niet zonder meer. Aangezien alle vastgestelde regelingen tegenwoordig ontsloten zijn via internet en in de bestanden opgenomen blijven totdat zij daaruit worden verwijderd, is het juist ook met het oog op die burger, het belanghebbende bedrijfsleven, hun adviesinstanties, (uitvoerings)organisaties of belangengroeperingen van belang de betrokken bestanden actueel te houden en van overbodige regelgeving te ontdoen. De aanwezigheid van talloze materieel uitgewerkte regelingen in databanken is niet alleen publieksonvriendelijk, maar veroorzaakt op zichzelf ook lasten voor de beheerders van die databanken. Met de intrekking van dergelijke uitgewerkte regelingen kan de geïnteresseerde of belanghebbende derhalve gemakkelijker en sneller de voor hem wel relevante regelgeving opsporen en vindt tevens een lastenvermindering voor de databanken plaats.

De materieel uitgewerkte regelingen worden met deze SZW-intrekkingsregeling 2004 ingetrokken. Het gaat hierbij om regelingen op de vier beleidsterreinen van SZW: arbeidsmarkt en bijstand, sociale verzekeringen, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De kopjes van de diverse artikelen maken duidelijk op welke wetsfamilie de in te trekken regelingen betrekking hebben.

Opgemerkt wordt dat regelingen waaraan de grondslag is komen te ontvallen niet behoeven te worden ingetrokken; deze regelingen bestaan immers niet meer. Ook van deze regelingen is een inventarisatie gemaakt die aan de beheerders van de databanken zullen worden gezonden met het verzoek de regelgevingbestanden naar aanleiding daarvan te schonen.

Met deze SZW-intrekkingsregeling 2004 zijn 147 ministeriële regelingen en beschikkingen ingetrokken.

Artikel XXXVIII. Overgangsbepaling

In de regeling is een algemene overgangsbepaling opgenomen teneinde, zo nodig, te voorzien in situaties waarbij nog een bestuursrechtelijke procedure loopt.

In deze regeling wordt een aantal ministeriële regelingen ingetrokken op grond waarvan nog rechten en plichten met betrekking tot in het verleden gelegen periodes kunnen gelden. Te denken valt aan gemeenten die nog declaraties over voorafgaande jaren kunnen indienen, uitvoeringsorganisaties die nog verantwoordingsplichten over voorbije jaren moeten naleven of rechten en plichten met betrekking tot subsidieverlening die nog voortduren. De intrekking van de regelingen waar deze rechten en plichten uit voortvloeien laat die rechten en plichten onverlet. Die hebben immers betrekking op een periode waarover/waarin die regeling wel gold. Hoewel het opnemen van overgangsrecht in principe niet noodzakelijk is, is daar in deze regeling toch voor gekozen. Reden hiervoor is dat het gewenst is mogelijke twijfel over de toepasbaarheid van regelingen waaruit rechten en verplichtingen over het verleden voortvloeien weg te nemen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Naar boven