Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Algemene RekenkamerStaatscourant 2004, 173 pagina 26Besluiten van algemene strekking

Mandaatregeling Algemene Rekenkamer

3.6 Mandaatbesluit hoofd afdeling I&A

De directeur van de stafdirectie Bedrijfsvoering,

Gelet op artikel 11 van het mandaatbesluit directeur stafdirectie Bedrijfsvoering vastgesteld bij Besluit van 20 april 2004;

Besluit:

Artikel 1

Het hoofd van de afdeling I&A van de stafdirectie Bedrijfsvoering is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan de kostensoorten binnen de kostenplaats `I&A' toegekende kredieten.

Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000,- per verplichting.

Artikel 2

De op grond van dit besluit aan te gane verplichtingen dienen binnen de aan de kostensoorten toegekende kredieten te blijven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2004. Het ondermandaatbesluit voor hoofd afdeling I&A, vastgesteld bij Besluit van 25 mei 1999, nr. 486 vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4

Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit hoofd afdeling I&A”.

Aldus vastgesteld op 20 april 2004.
K.A. te Lindert, directeur stafdirectie Bedrijfsvoering.
Goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 20 april 2004.
Saskia J. Stuiveling, president.
W.M. de Brauw, secretaris.