Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Algemene RekenkamerStaatscourant 2004, 173 pagina 25Besluiten van algemene strekking

Mandaatregeling Algemene Rekenkamer

3.3 Mandaatbesluit hoofd afdeling Communicatie

De directeur van de stafdirectie Beleid & Communicatie,

Gelet op artikel 7 van het mandaatbesluit directeur stafdirectie Beleid & Communicatie vastgesteld bij Besluit van 20 april 2004;

Besluit:

Artikel 1

Het hoofd van de afdeling Communicatie van de stafdirectie Beleid & Communicatie is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan de kostensoorten binnen de kostenplaats `Communicatie' toegekende kredieten.

Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 25.000,- per verplichting.

Artikel 2

De op grond van dit besluit aan te gane verplichtingen dienen binnen de aan de kostensoorten toegekende kredieten te blijven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2004. Het ondermandaatbesluit hoofd Communicatie, vastgesteld bij Besluit van 25 mei 1999, nr. 486 vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4

Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als `Mandaatbesluit hoofd afdeling Communicatie'.

Aldus vastgesteld op 20 april 2004.
R.A.C. Praat, directeur stafdirectie Beleid & Communicatie.
Goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 20 april 2004.
Saskia J. Stuiveling, president.
W.M. de Brauw, secretaris.