Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Algemene RekenkamerStaatscourant 2004, 173 pagina 24Besluiten van algemene strekking

Mandaatregeling Algemene Rekenkamer

1 Instructies voor de secretaris

1.1 Besluit

De Algemene Rekenkamer,

Besluit van 20 april 2004, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris;

Overwegende dat het college een aantal van zijn bevoegdheden wenst te mandateren aan de secretaris;

Gelet op artikel 80 lid 2 en 81 lid 1, van de Comptabiliteitswet 2001 (Stb. 2002, 413);

Besluit:

Artikel 1

Bij de Algemene Rekenkamer is, met inachtneming van de aanwijzingen van het college, de secretaris belast met de ambtelijke leiding van al hetgeen de Algemene Rekenkamer betreft.

Artikel 2

De secretaris kan de hem opgedragen taken, bij schriftelijk door het college goed te keuren besluit, geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer met name aangewezen onder hem ressorterende ambtenaren.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2004. De Instructies voor de secretaris, vastgesteld bij Besluit van 27 augustus 1997, nr. 878 vervallen met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 20 april 2004.
Saskia J. Stuiveling, president.
W.M. de Brauw, secretaris