Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2004, 173 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 augustus 2004, nr. SAS2004081306, tot wijziging van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (buitenlandse communautaire vergunningen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10.45, vijfde lid, en 10.55, vierde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

De Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, derde lid, wordt, onder verlettering van de onderdelen b en c tot c en d na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. een kopie van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven communautaire vergunning als bedoeld in verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten (PbEG L 95);.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt ‘onderdeel b’ vervangen door: onderdeel c.

2. In onderdeel 2 wordt ‘onderdeel c’ vervangen door: onderdeel d.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 augustus 2004.
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P.L.B.A. van Geel.

Toelichting

Ter voldoening aan de in artikel 4 van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) gestelde criteria kan op grond van artikel 5, derde lid, RIA worden volstaan met de vergunning voor communautair beroepsvervoer, bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg. Deze communautaire vergunning wordt verstrekt op grond van de Europese verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten (PbEG L 95). Ook in andere lidstaten van de Europese Unie wordt deze vervoersvergunning op basis van de genoemde verordening verstrekt.

Naar gebleken is, was uit de tekst van RIA onvoldoende duidelijk op te maken dat ook met een door een andere lidstaat verstrekte communautaire vergunning kan worden voldaan aan de in artikel 4 van de regeling genoemde criteria voor vermelding op de lijst van inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. Deze wijziging strekt ertoe dat te verhelderen.

Voor buitenlandse communautaire vervoersvergunningen wordt vereist dat een kopie van die vergunning wordt verstrekt. Voor communautaire vervoersvergunningen die in Nederland zijn afgegeven is dat niet nodig en kan worden volstaan met de vermelding van het nummer van de vergunning. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) reeds over de gegevens van de Nederlandse communautaire vervoersvergunningen beschikt.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. De regeling is om die reden niet aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten voorgelegd. De regeling werkt terug tot 1 mei 2004, de datum waarop RIA in werking is getreden.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel