Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2004, 172 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Regeling tot wijziging van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart (uitsluiting elektronische afgifte)

30 augustus 2004

Nr. HDJZ/AWW/2004-1345

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

Besluit:

Artikel I

Aan artikel 1 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. De afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart geschiedt niet elektronisch.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Deze regeling hangt nauw samen met de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (wet van 29 april 2004, Stb. 214). Deze wet maakt het burgers en bestuursorganen mogelijk zich binnen het wettelijk kader open te stellen voor elektronisch bestuurlijk verkeer.

De wet bevat geen wettelijke verplichting tot elektronisch bestuurlijk verkeer. Een dergelijk verkeer is in elk geval niet mogelijk als dit bij wettelijk voorschrift is bepaald, of als een vormvoorschrift zich ertegen verzet (artikel 2:13). Verwezen zij tevens naar de memorie van toelichting bij de wet (Kamerstukken II 2001/02, 28 483, nr. 3, blz. 6–10).

Op het terrein van Verkeer en Waterstaat worden soms documenten afgegeven waarvoor elektronische verzending om verschillende redenen niet wenselijk wordt geacht; soms gaat het om een combinatie van redenen, met name:

• vrees voor ongewenste diversiteit in afgifte van een document door meerdere bestuursorganen (al dan niet elektronisch);

• implementatietechnische redenen: als een Europees vormvoorschrift zich tegen elektronische afgifte van een document verzet, kan het niet wettelijk uitsluiten ervan een niet correcte implementatie opleveren (omdat in het stelsel van de wet het bestuursorgaan in principe de vrijheid heeft zich open te stellen voor elektronisch bestuurlijk verkeer en dus ook voor elektronische afgifte).

De onderhavige regeling strekt ertoe elektronische afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart uitdrukkelijk wettelijk uit te sluiten van elektronisch bestuurlijk verkeer. Aangezien de gehandicaptenparkeerkaart door meerdere bestuursorganen wordt afgegeven (gemeenten en minister), is het van belang dat steeds eenzelfde lijn wordt gehanteerd ter zake van de al dan niet elektronische vorm van afgifte. Eventuele diversiteit is voor de handhaving ongewenst.

Ter vermijding van misverstanden zij nog opgemerkt dat deze wettelijke uitsluiting louter betrekking heeft op de elektronische afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart. Dit laat onverlet een elektronische aanvraag voor dit document (indien bestuursorgaan en burger zich hiervoor open stellen).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs