Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2004, 169 pagina 8Interne regelingen

Wijziging Besluit instelling Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens OCW-veld

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2004, nr. FacB/2004/ICT-SM/23295, houdende wijziging van het Instellingsbesluit CTBP-O

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel I

Het Instellingsbesluit CTBP-O wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

Vergoeding

De voorzitter en de overige leden van de commissie ontvangen ten behoeve van hun werkzaamheden voor de commissie een bij koninklijk besluit vast te stellen vaste beloning.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

In artikel 9 van het Instellingsbesluit CTBP-O (gepubliceerd in de Staatscourant van 24 december 2003, nr. 249, pag. 21) was bepaald dat aan de leden van de CTBP-O een vergoeding per uur zou worden toegekend voor hun werkzaamheden ten behoeve van de commissie. Het Vacatiegeldenbesluit 1988 voorziet echter niet in het toekennen van een vergoeding per uur. Met onderhavige wijziging wordt artikel 9 in overeenstemming met het Vacatiegeldenbesluit 1988 gebracht.