Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 2004, 168 pagina 19Overig

Inwerkingtreding Wet rechtstreeks beroep

Op 1 september 2004 treedt de Wet rechtstreeks beroep in werking. Deze wet maakt het voor een belanghebbende mogelijk de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) te verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. De directeur-generaal van de NMa en de directeur DTe kunnen instemmen met een verzoek indien de zaak daarvoor `geschikt' is. Ter invulling van de aan hen krachtens artikel 7:1a, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toekomende bevoegdheid, hebben de directeur-generaal NMa en de directeur DTe het volgende beleid opgesteld.

Directeur-generaal NMa

Met verzoeken om rechtstreeks beroep zal als volgt worden omgegaan:

1. Voor sanctiebesluiten in Mededingingszaken geldt dat verzoeken om rechtstreeks beroep in beginsel worden gehonoreerd. Slechts in uitzonderingssituaties zal een verzoek om rechtstreeks beroep worden afgewezen.

2. Voor alle overige besluiten in Mededingingszaken en voor alle besluiten van de Vervoerkamer geldt het volgende. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer zijn de volgende voorbeelden genoemd wanneer het voor de hand ligt de bezwaarprocedure te volgen:

- als de feiten of de wederzijdse standpunten nog niet duidelijk zijn;

- als er nog mogelijkheden zijn om het geschil op te lossen;

- als er sprake is van gebreken die in de bezwaarfase nog gemakkelijk kunnen worden gerepareerd.

Mede aan de hand van deze uit de Memorie van Antwoord ontleende uitgangspunten zal van geval tot geval worden beoordeeld of een zaak geschikt is voor rechtstreeks beroep.

Toelichting: De directeur-generaal van de NMa heeft bezien voor welke soorten van besluiten in ieder geval op voorhand aangenomen mag worden dat zij zich in beginsel lenen voor rechtstreeks beroep. Vanwege de uitgebreide voorbereidingshandelingen die vooraf gaan aan een sanctiebesluit, is de verwachting dat sanctiebesluiten in Mededingingszaken in de meeste gevallen zullen voldoen aan de eerder genoemde uitgangspunten uit de Memorie van Antwoord. Voor alle overige besluiten kan niet op voorhand worden aangenomen dat zij zich in beginsel lenen voor rechtstreeks beroep. In die gevallen is ervoor gekozen van geval tot geval, mede met behulp van de meergenoemde uitgangspunten uit de Memorie van Antwoord, te beoordelen of een zaak geschikt is voor rechtstreeks beroep.