Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2004, 168 pagina 15Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit mandaat en machtiging Senter

Wijziging van het mandaatbesluit ter uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast in verband met de oprichting van het tijdelijke agentschap SenterNovem

25 augustus 2004

Nr. HDJZ/ABR/2004-1888

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 21 juli 2004;

Besluit:

Artikel I

In de artikelen 1, 2 en 4 van het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 maart 2004, nr. HDJZ/WAT/2004-684, houdende mandaatverlening aan de algemeen directeur van Senter ter uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast1 wordt het woord ‘Senter’ telkens vervangen door: SenterNovem.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Mededeling

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst een bezwaarschrift in te dienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres Hoofddirectie Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de algemeen directeur van SenterNovem.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, M.H. Schultz van Haegen.

Toelichting

Onderhavig besluit strekt tot wijziging van het mandaatbesluit waarbij de algemeen directeur van het (voormalige) agentschap Senter van het Ministerie van Economische Zaken gemandateerd is om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast uit te voeren. De wijziging is ingegeven door de omstandigheid dat Senter met ingang van 1 mei 2004 met het (voormalige) agentschap Novem, eveneens van het Ministerie van Economische Zaken, is samengevoegd tot het tijdelijke agentschap SenterNovem. Daar waar in de tekst van het mandaatbesluit voorheen Senter vermeld stond, is thans SenterNovem opgenomen.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

  • 1

    Stcrt. 2004, 58.