Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2004, 144 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Wijziging Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 juli 2004, nr. LMV 2004 067548, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 6 van het Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998 en de artikelen 8a en 8c, tweede en derde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

De Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai1 wordt als volgt gewijzigd:

A

De in bijlage 1 opgenomen formulieren GBa en GBb worden vervangen door de in bijlage I bij deze regeling opgenomen formulieren GBa en GBb.

B

Bijlage II wordt vervangen door de als bijlage II in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen bijlage.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage 1 die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Den Haag, 21 juli 2004.
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P.L.B.A. van Geel.

Bijlage 2

Bijlage II. Toetsbedragen geluidwerende maatregelen behorend bij de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai

Inleiding

Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder is dat saneringsmaatregelen voor werkelijke vergoeding in aanmerking komen, mits deze als sober en doelmatig kunnen worden aangemerkt. Als normering voor het begrip soberheid bij geluidwerende maatregelen aan de uitwendige scheidingsconstructie gelden onderhavige toetsbedragen. In het geval van autonome sanering zijn de toetsbedragen daarnaast van belang voor een efficiënte voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de te treffen maatregelen.

Voor veel voorkomende maatregelen aan de uitwendige scheidingsconstructie, die worden getroffen in verband met de geluidwering van bestaande woningen is onderzocht welke aspecten van belang zijn voor de prijsvorming. Op basis hiervan zijn de toetsbedragen in onderstaande tabellen vastgesteld. De tabellen onder A betreffen toetsbedragen die overeenkomen met de kosten van de maatregelen bij autonome sanering.

De tabellen onder B betreffen toetsbedragen die overeenkomen met de meerkosten van de maatregelen indien om andere redenen dan de geluidwering, maatregelen aan de uitwendige scheidingsconstructie worden getroffen (kozijnvervanging bij bijvoorbeeld stadsvernieuwing). Deze toetsbedragen zijn afgeleid van de toetsbedragen die gelden voor autonome sanering. Daarbij is ervan uitgegaan dat de eenvoudigste maatregelen bij autonome sanering qua kwaliteit en kosten overeenkomen met maatregelen aan de uitwendige scheidingsconstructie die worden getroffen om andere redenen dan geluidwering.

A. Toetsbedragen geluidwerende maatregelen bij autonome sanering

1. Gevelmaatregelen

Tabel a. Correctie (C) voor het gemiddeld elementoppervlak

S (m²)

<0,5

≥ 0,5 <0,6

≥ 0,6 <0,7

≥ 0,7 <0,8

≥ 0,8 <1,0

≥ 1,0 <1,4

≥ 1,4 <2,0

≥ 2,0 <2,8

≥ 2,8

C

+ € 94

+ € 55

+ € 25

+ € 13

+ € 0

– € 18

– € 34

– € 48

– € 60

Tabel b. Toetsbedragen per m² van maatregelen aan lichte geveldelen (beglazing en panelen)

Kostenklasse

I

II

III

IV

V

Toetsbedrag/m²

€ 230

€ 270

€ 290

€ 360

€ 390

Tabel c. Toeslagen per (nieuw) raam en (nieuwe) deur

Kostenklasse

I

II

III

IV

V

Nieuwe draairamen

€ 255

€ 290

€ 295

€ 305

€ 315

Nieuwe vaste ramen

n.v.t.

€ 175

€ 180

€ 190

€ 200

Dakramen excl. suskasten

€ 460

€ 485

€ 520

€ 560

€ 630

Nieuwe deuren

€ 725

€ 800

€ 800

€ 800

€ 800

Tabel d. Toeslag per stuk voor raam/deur (anders dan naar buiten draaiend)

Verwijderen schuifraam, per stuk

€ 105

Naar binnen draaiende delen, per stuk

€ 35

Draai-kiep-raam, per stuk

€ 112

Stijl/dorpel bij nieuwe draaidelen, per strekkende meter

€ 100

Kierdichting bestaande draaidelen, per strekkende meter

€ 15

Toeslag inhaakkozijnen, per vierkante meter

€ 280

Toeslag stellatten t.b.v. voorzetbeglazing, per strekkende meter

€ 6

Tabel e. Toeslag voor kozijnnaaddichting per m¹

Naaddichting aan de binnenzijde (alleen kit)

€ 8

Naaddichting aan de binnenzijde (hoeklat + kit)

€ 17

Naaddichting aan de buitenzijde (alleen kit)

€ 8

2. Geluiddempende ventilatievoorzieningen

Tabel f. Toetsbedragen voor een geluiddempende ventilatievoorziening (één geluiddempende ventilatievoorziening per geluidsbelast, geluidsgevoelig vertrek)

Suskast

€ 385

Muurdemper

€ 375

Dakdemper

€ 305

Mechanische ventilatievoorziening

€ 490

3. Maatregelen hellend dakvlak

Tabel g. Toetsbedragen per m² voor maatregelen aan het dakvlak

Type 1

Dakbeschot met waterbestendige plaat kierdicht maken

€ 65

Type 2

Idem type 1 met aanvullend montage gipsplaten en spouw geheel of gedeeltelijk vullen met minerale wol

€ 165

Type 3

Idem type 2 echter montage gipsplaten op verende regels

€ 190

4. Maatregelen plafonds

Tabel h. Toetsbedragen per m² voor maatregelen aan het plafond

Alleen gipsplaten

€ 100

Gipsplaten met minerale wol

€ 110

B. Toetsbedragen geluidwerende maatregelen bij gekoppelde sanering

Tabel i. Toetsbedragen per m² voor de meerkosten van beglazing en panelen

Kostenklasse

I

II

III

IV

V

Toetsbedrag/m²

€ 95

€ 110

€ 210

€ 215

Tabel j. Toeslagen per nieuw raam en nieuwe deur

Kostenklasse

I

II

III

IV

V

Raam/deur

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

Tabel k. Toetsbedragen voor een geluiddempende ventilatievoorziening (één geluiddempende ventilatievoorziening per geluidsbelast, geluidsgevoelig vertrek)

Suskast

€ 385

Muurdemper

€ 300

Dakdemper

€ 230

Tabel l. Toetsbedragen per m² voor meerkosten van maatregelen aan het dakvlak

Type 2

Dakbeschot met waterbestendige plaat kierdicht maken met aanvullend montage gipsplaten. De spouw geheel of gedeeltelijk vullen met minerale wol

€ 100

Type 3

Idem type 2 echter montage gipsplaten op verende regels

€ 125

Toelichting op het toetsbedragensysteem voor gevelmaatregelen

De belangrijkste aspecten van het systeem van de toetsbedragen zijn (zie de tabellen onder A):

• Differentiatie in vijf klassen met een bereik van ieder 2 dB(A).

• De klassen betreffen kostenklassen (I t/⁠m V). Door middel van het nomogram (figuur 1) kan per situatie, afhankelijk van de vereiste geluidwering, de kostenklasse worden bepaald. Deze kostenklassen corresponderen met de RA-waarden van de lichte geveldelen.

stcrt-2004-144-p12-SC66044-1.gif

Figuur 1. Nomogram bepaling kostenklasse

• In een correctie (C) wordt de invloed van het gemiddeld element oppervlak verdisconteerd. (Kleine oppervlakken zijn per m2 duurder dan grote oppervlakken.)

• Per raam en deur geldt een toeslag per stuk. Omdat de detaillering van bewegende delen afhankelijk is van de geluidsisolatie, varieert deze toeslag per kostenklasse. Deze toeslag is gebaseerd op naar buiten draaiende ramen en deuren.

• Indien ten opzichte van de bestaande situatie afwijkende raamtypes moeten worden toegepast kan daarvoor nog een toeslag per stuk gelden (tabel d). Wordt een schuifraam vervangen door een vast deel of draairaam, dan geldt een toeslag voor het demonteren van het raam en aanpassen van het kozijn.

• Afhankelijk van de vereiste geluidsisolatiewaarde wordt enkele, dan wel dubbele naaddichting toegepast. (Bij enkele naaddichting is het over het algemeen om bouwfysische redenen noodzakelijk deze aan de binnenzijde aan te brengen.)

• Per geluidsbelast geluidsgevoelig vertrek zal over het algemeen een geluiddempende ventilatievoorziening nodig zijn. Afhankelijk van het type geldt een verschillend toetsbedrag.

• Bij maatregelen aan hellende daken ligt slechts een beperkt aantal bouwkundige constructies voor de hand. Om die reden zijn de toetsbedragen gebaseerd op de kosten van de desbetreffende maatregelen. De toetsbedragen corresponderen met de constructies die in de publicatie ‘Verkeerslawaai en Woningen’ zijn beschreven onder respectievelijk de codes DH1, DH5 tot en met DH7 en DH8. De keuze van het type constructie is sterk afhankelijk van de vereiste geluidwering.

• Globaal kan aangehouden worden dat type 1, 2 en 3 corresponderen met een eis van respectievelijk R < 27 dB(A), 28 dB(A) < R < 36 dB(A) en 37 dB(A) < R < 41 dB(A). Bij de bepaling van de toetsbedragen is er onder meer van uitgegaan dat het dak akoestisch nog niet geïsoleerd is, er geen dakkapel aanwezig is, er geen bijzonde voorzieningen aan de dakvoet nodig zijn, er geen knieschotten en ingebouwde kasten aanwezig zijn en de nieuwe afwerking zal bestaan uit stucwerk op gipskartonplaat. Als de aanwezige situatie verschilt van deze uitgangspunten zal dat in het algemeen tot een afwijking van de toetsbedragen kunnen leiden: bijvoorbeeld als dak al wel (gedeeltelijk) geïsoleerd is tot minder kosten en bij de aanwezigheid van een dakraam tot meer kosten.

• Ook bij maatregelen aan plafonds ligt slechts een beperkt aantal bouwkundige constructies voor de hand. Om die reden zijn de toetsbedragen gebaseerd op de kosten van de desbetreffende maatregelen.

Het toetsbedragensysteem voor gekoppelde sanering (zie de tabellen onder B) is, in verband met de andere uitgangssituatie bij koppeling van maatregelen, vereenvoudigd ten opzichte van het systeem voor autonome sanering. Tot de meerkosten die aan de geluidwering worden toegerekend, behoren niet de maatregelen waarvoor bij autonome sanering kostenklasse I van toepassing zou zijn, de correctie voor het gemiddeld element oppervlak en diverse toeslagen anders dan voor de naar buiten draaiende ramen en deuren. Ter vereenvoudiging van het systeem zijn daarnaast de bedragen voor de noodzakelijke extra naaddichting verwerkt in de m2 bedragen voor de beglazing en de panelen.

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de toetsbedragen voor geluidwerende maatregelen. Deze toetsbedragen zijn opgenomen in twee formulieren (Gba en GBb) van bijlage I bij de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai en in bijlage II bij de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai.

De oorspronkelijk in de bijlagen I en II opgenomen toetsbedragen voor de genormeerde maatregelen dateren uit 2001. Elke twee jaar worden deze toetsbedragen geactualiseerd. In 2003 is een onderzoek uitgevoerd naar de specifieke prijsstijgingen. De uitkomsten van het onderzoek zijn in deze wijziging opgenomen. De toetsbedragen uit het onderzoek betreffen het prijsniveau van 2004.

De formulieren, de toelichtingen en de toetsbedragen zijn verkrijgbaar bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden, telefoon: 0348-487 450, fax: 0348-487 405.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

  • 1

    Stcrt. 1997, 95; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 14 november 2002, Stcrt. 223.