LNV-intrekkingsregeling 2004

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 januari 2004, TRCJZ/2004/254, houdende intrekking van diverse LNV-regelingen (LNV-intrekkingsregeling 2004)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor zover het betreft artikel I;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover het betreft de artikelen II en III, onderdelen a tot en met j, en XII;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, voor zover het betreft artikel VII, onderdelen ffff en gggg;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor zover het betreft artikel IX, onderdelen a, b, f, g, h en i;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën, voor zover het betreft de artikelen X, onderdelen xxxx en yyyy, en XI;

Gelet op de artikelen 4 en 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en op de artikelen 2, derde lid, 6 en 7 van het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen, voor zover het betreft artikel I;

Gelet op de artikelen 3, 14, eerste lid, 45 en 58, derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet, voor zover het betreft artikel II;

Gelet op de artikelen 44, vierde en zevende lid, 98 en 107, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, voor zover het betreft artikel III;

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, op artikel 4, vierde lid, van het Examenbesluit m.b.o., op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies, op de artikelen 2.2.3, 7.2.4 en 12.3.48, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, op de artikelen 29, zesde lid, 85a, eerste en derde lid, en 89, eerste en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en op artikel XIX, onderdeel B, van de Wet van 25 mei 1998 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van leerwegen in de hogere jaren van het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (Stb. 557), voor zover het betreft artikel IV;

Gelet op artikel 12 van het Besluit paraveterinairen, voor zover het betreft artikel V;

Gelet op artikel 79 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, voor zover het betreft artikel VI;

Gelet op de artikelen 2 en 8, tweede lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen, op de artikelen 6, 7, 17a en 84a van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, op de artikelen 7, 8 en 97 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, op de artikelen 3, 4 en 8, vierde lid, van de Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie, op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies, op artikel 4, tweede lid, van de Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, op artikel 4a, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, op de artikelen 3, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied, op artikel 3 van de Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied, op de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste, tweede en derde lid, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden, op artikel 3 van de Regeling subsidie plattelandsontwikkelingsprogramma provincies, op artikel 13, tweede en derde lid, van het Besluit behoud historische buitenplaatsen, op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten, op artikel 12, eerste lid, van het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001, op de artikelen 5, eerste lid, en 12, tweede lid, van de Regeling versterking recreatie, op de artikelen 4 en 17 van de Regeling draagvlak natuur, op artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden, op artikel 8, eerste lid, van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden, op de artikelen 18, vierde lid, 20, tweede lid, 22, eerste lid, en 240, vijfde lid, van de Landinrichtingswet, op de artikelen 4, tweede lid, en 70 van de Pachtwet en op artikel 3 van het Besluit grondbankstelsel, voor zover het betreft artikel VII;

Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Kaderwet LNV subsidies, artikel 3, eerste lid, op artikel 7, eerste, tweede en derde lid van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht, op de artikelen 1.3, 2.1, 6.2, tweede lid, 6.5, tweede lid, 6.6, eerste lid, 6.8, tweede lid, 6.12, tweede lid, 7.1, eerste tot en met derde lid, 6.10, tweede lid, 7.3, 8.1, vijfde lid en 9.1, tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, op de artikelen 3 en 4 van de Regeling subsidiëring Extra impuls natuur- en milieueducatie, op de artikelen 3, 7, 10 en 11 van de Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw, op de artikelen 2 en 4, eerste en tweede lid van de regeling structuurverbetering glastuinbouw 2002, op de artikelen 4a, 10, zevende lid, 10a, eerste en derde lid, 14, eerste, tweede en vijfde lid, 14a eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Regeling stimulering biologische productiemethode, op de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste en vierde lid, en 7, derde lid, van de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen en op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Investeringsregeling biologische varkenshouderij, voor zover het betreft artikel VIII;

Gelet op de artikelen 41, eerste lid, 53, onderdeel e, 58, onderdeel b, 58aq, eerste lid, en 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet, op artikel 2, derde lid, van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet, op artikel 7, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, op artikel 2, eerste tot en met derde lid, van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen, op de artikelen 13 en 21, tweede lid, van de Wet verplaatsing mestproductie, op de artikelen 1, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, en 4, eerste en vierde lid, van het Besluit mestbank en mestboekhouding, op artikel 3, van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproductie, op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies, op de artikelen 1, onderdeel c, en 3, eerste lid, van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet, op de artikelen 4, eerste lid, onderdeel f, en 9, eerste lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ‘het Zuivere Ei’, op artikel 21, derde lid, van de Wet herstructurering varkenshouderij, op de artikelen 3, 6, eerste lid, onderdeel c, en zevende lid, 8, eerste lid, en 9, derde lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ‘Golden Harvest’, op artikel 5, tweede lid, van de Opkoopregeling varkensrechten, op de artikelen 6, 11, en 14, eerste lid, onderdeel b, onder 4° en 5°, van de Regeling beëindiging veehouderijtakken en op artikel 4, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling gestarte en uitgebreide bedrijven Meststoffenwet, voor zover het betreft artikel IX;

Gelet op de artikelen 13, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 van de Landbouwwet, op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies, op artikel 24, derde lid, van de Beschikking superheffing 1988 en op artikel 37, tweede lid, van de Regeling superheffing 1993, op artikel 7a van de Meststoffenwet, op artikel 7.1. van de Regeling EG-steunverlening akkerbouw, op artikel 5a Besluit administratieve verplichtingen, op artikel 2.4, 2.6, eerste lid, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, op artikel 8, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie, op artikel 7 van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999, op artikel van de 11 In- en uitvoerwet, op de artikelen 5, 6, 11 en 13, eerste lid, van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen en op het Invoerbesluit landen 1981, voor zover het betreft artikel X;

Gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet en op de artikelen 5, 6, 8, 10, 11 en 13 van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980, voor zover het betreft artikel XI;

Gelet op de artikelen 2 en 15, vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet, op artikel 15, eerste lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding, op de artikelen 2, 4, 5 en 6 van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten en op artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees, voor zover het betreft artikel XII;

Gelet op artikel 21 van de Destructiewet, op de artikelen 17, 18, 23, 29, 30, 31, 77, 86, 94 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, op de artikelen 6bis, 38 en 73 van de Veewet, op de artikelen 13, 19, 26, 27 en 28 van de Landbouwwet, op artikel 2 van de Nertsen-Ziektewet, op artikel 2 van de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren en op de artikelen 2 en 3 van de Vogelziektenwet, voor zover het betreft artikel XIII;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies, op de artikelen 4, 9, 10, vijfde lid, 22, zesde lid, onder b, en 24 van de Visserijwet 1963, op de artikelen 6, derde lid, 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, op de artikelen 11 en 12 van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985, op artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer, op artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993, op de artikelen 11, vierde en zesde lid, 12 en 13 van de Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren, op artikel 3 van de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000, op de artikelen 3, 4, 6 en 6d van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 en op de artikelen 2 en 15 van de Regeling vangstbeperking, voor zover het betreft artikel XIV;

Besluit:

Paragraaf 1

Intrekking regelingen

Artikel I

Bestrijdingsmiddelenwet 1962

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 mei 1992, nr. J 921716, houdende wijziging van de Beschikking toelating bestrijdingsmiddelen (Stcrt. 106);

b. Regeling vrijstelling Applaud;

c. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 september 1994, nr. J 9413302, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen (Stcrt. 176).

Artikel II

Diergeneesmiddelenwet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 10 augustus 1988, nr. I 16660, houdende regels omtrent diergeneesmiddelen die clenbuterol bevatten (Stcrt. 154);

b. Vrijstellingsregeling partijkeuring;

c. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 september 1992, nr. J.9211959, tot wijziging van de Regeling registratie diergeneesmiddelen (Stcrt. 185).

Artikel III

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (welzijnsregelingen en dioxine-maatregelen)

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen;

b. Regeling aanvullende aanwijzing van slachtinrichtingen;

c. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen 2001;

d. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 1999;

e. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 2000;

f. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 2001;

g. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 2002;

h. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 2003;

i. Regeling dioxine in vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens;

j. Regeling maatregelen vee dioxine in mengvoeder;

k. Vrijstellingsregeling vloeren Varkensbesluit;

l. Tijdelijke vrijstellingsregeling biotechnologie bij dieren.

Artikel IV

Landbouwonderwijs

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo;

b. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 juni 1995, nr. J.956096, houdende voorschriften voor de vergoeding van de kosten van de landelijke examencommissie en intrekking van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 april 1993 houdende instelling en benoeming leden Landelijke examencommissie voor het middelbaar beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving (Stcrt. 83) i.v.m. taakoverdracht aan LOBAS (Stcrt. 1995, 109);

c. Regeling duale opleidingen onderwijsfuncties groen mbo;

d. Regeling aanvullende bekostiging dyslectische leerlingen;

e. Regeling aanvullende ICT-vergoeding AOC’s 2002;

f. Regeling aanvullende ICT-vergoedingen 2000 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs groen;

g. Regeling aanvullende vergoeding aan AOC’s in verband met de invoering van de euro;

h. Regeling aanvullende vergoeding beroepskolom groen onderwijs Regeling eenmalige vergoeding vmbo-groen scholing leerwegondersteunend onderwijs 2000;

i. Regeling aanvullende vergoeding vernieuwing inventaris en interne verbouwing vmbo-groen 2000;

j. Regeling faciliteiten onderwijsnummer;

k. Regeling ICT-subsidie AOC’s 2001;

l. Regeling impuls beroepsonderwijs 2000/2001 voor instellingen van voorbereidend en middelbaar groen onderwijs;

m. Regeling impuls groen beroepsonderwijs 2001;

n. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving 1998;

o. Regeling incidentele middelen voor achterstallig onderhoud AOC’s en categoriaal vbo-groen;

p. Regeling subsidie actieprogramma vmbo-groen;

q. Regeling vergroting implementatiecapaciteit examens groen beroepsonderwijs;

r. Regeling vernieuwing examenpraktijk groen beroepsonderwijs;

s. Regeling vernieuwing inventaris AOC’s 2001;

t. Regeling aanvullende vergoeding participatie samenwerkingsverbanden vbo-vso voor AOC’s;

u. Regeling aanvullende vergoeding scholing AOC’s en categoriaal vbo-groen 1999;

v. Regeling aanvullende vergoeding vernieuwingen AOC’s en categoriaal vbo-groen;

w. Regeling eenmalige aanvullende vergoeding millenniumbijdrage 1999;

x. Regeling eenmalige apparatuurbijdrage AOC 1999;

y. Regeling vergoeding exploitatiekosten voor AOC’s en categoriaal vbo-groen 1999;

z. Regeling pilot-examen agrarische bedrijfseconomie;

aa. Regeling bezemexamen agrarische bedrijfseconomie;

bb. Regeling ter verbetering van de vakbekwaamheid van in de landbouw werkzame personen.

Artikel V

Uitoefening van de diergeneeskunde (inzet studenten bij calamiteiten)

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 februari 1997, nr. J 971520 (Stcrt. 32);

b. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 maart 2001, nr. TRCJZ/2001/3360 (Stcrt. 57).

Artikel VI

Zaaizaad- en Plantgoedwet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 18 mei 1967, nr. J. 1393, houdende regels voor de inrichting van de rassenlijst voor fruitgewassen (Stcrt. 98);

b. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 18 mei 1967, nr. J. 1394, houdende regels voor de inrichting van de rassenlijst voor groentegewassen (Stcrt. 98);

c. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 20 november 1984, nr. J. 4816, houdende regels voor de inrichting van de rassenlijst voor siergewassen (Stcrt. 229).

Artikel VII

Natuur en inrichtingsbeleid

De volgende regelingen, besluiten en beschikkingen worden ingetrokken:

a. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 december 1995, nr. J.9517165, houdende bekendmaking beschikbare bedrag 1996 voor uitvoering Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 251);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2796, houdende vaststelling subsidieplafond 1999 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 247);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12499, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 252);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/1812, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 42);

e. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17575, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 249);

f. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 augustus 2002, nr. TRCJZ/2002/8815, houdende verhoging subsidieplafond Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en Natuurterreinen (Stcrt. 159);

g. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 oktober 2002, nr. TRCJZ/2002/10293, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 194);

h. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1999, nr. TRCJZ/199913287, houdende aanvraagperioden programmabeheer agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 251);

i. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 januari 2000, nr. TRCJZ/961, houdende vaststelling subsidieplafonds programmabeheer agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 20);

j. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/3552, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 2000 (Stcrt. 65);

k. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 november 2000, nr. TRCJZ/2000/13666, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 228);

l. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15192, houdende vaststelling gewijzigde subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling agrarisch Natuurbeheer (Stcrt. 249);

m. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/1251, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 29);

n. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/511, houdende wijziging subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 29);

o. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 oktober 2001, nr. TRCJZ/2001/14955, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 voor de Subsidieregeling agrarisch Natuurbeheer (Stcrt. 211);

p. Beheersbijdragen 2001 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

q. Regeling vaststelling beheersbijdragen 2002 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

r. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/1593, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond 2003 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 47);

s. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/1589, houdende vaststelling beheers- en basisbijdrage 2003 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 48);

t. Regeling proeftuinen agrarisch natuurbeheer;

u. Regeling opschorting koopplicht;

v. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1999, nr. TRCJZ/199913289, houdende aanvraagperioden programmabeheer natuur (Stcrt. 251);

w. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 januari 2000, nr. TRCJZ/960, houdende vaststelling subsidieplafonds programmabeheer natuurbeheer (Stcrt. 20);

x. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/3551, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 65);

y. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 november 2000, nr. TRCJZ/2000/13665, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 228);

z. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15191, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 248);

aa. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/1252, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 29);

bb. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 september 2001, nr. TRCJZ/2001/12421, houdende vaststelling subsidieplafond functieverandering Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 185);

cc. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 september 2001, nr. TRCJZ/2001/12419, houdende de indexering beheersbijdragen Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 185);

dd. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 oktober 2001, nr. TRCJZ/2001/14956, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 voor de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 211);

ee. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 mei 2002, nr. TRCJZ/2002/5142, houdende vaststelling ex artikel 51 of 100 Subsidieregeling natuurbeheer 2000 t.b.v. Inrichtingssubsidie m.b.t. het natuuroffensief (Stcrt. 92);

ff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/1564, houdende vaststelling beheers- en basisbijdrage 2003 Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 52);

gg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 september 1997, nr. J.979683, houdende subsidiabele thema’s natuur- en milieu-educatieregeling (Stcrt. 182);

hh. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 juni 1998, nr. J.984570, houdende subsidieplafonds 1998 subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie (Stcrt. 111);

ii. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 juni 1998, nr. J.984419, houdende subsidiabele thema’s Extra Impuls natuur- en milieu-educatie (Stcrt. 111);

jj. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 januari 1999, nr. TRCJZ/1998/2972, houdende subsidiabel thema Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie (Stcrt. 19);

kk. Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer;

ll. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 11 november 1993, nr. J.9317799, houdende een regeling ex artikel 4 van de Regeling bijdragen particuliere terreinbeschermende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 217);

mm. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 september 2002, nr. TRCJZ/2002/10304, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 185);

nn. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 december 2002, nr. TRCJZ/2002/12679, houdende vaststelling Subsidieplafond 2003 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 246);

oo. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 mei 2003, nr. TRCJZ/2003/4266, houdende wijziging subsidieplafond 2003 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 99);

pp. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 april 1997, nr. J.974197, houdende vaststelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk Gebied (Stcrt. 80);

qq. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 december 1997, nr. J.9713682, houdende openstelling Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied (Stcrt. 242);

rr. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 mei 1998, nr. J.984910, houdende openstelling Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 1998 (Stcrt. 99);

ss. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 mei 1999, nr. TRCJZ/1999/4331, houdende de openstelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied (Stcrt. 93);

tt. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/2724, houdende de openstelling en vaststelling subsidieplafond 2000 Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied (Stcrt. 63);

uu. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 juli 2001, nr. TRCJZ/2001/10178, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied voor Noord-Nederland (Stcrt. 138);

vv. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 juni 2002, nr. TRCJZ/2002/6005, houdende openstelling en subsidieplafond Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden (Stcrt. 107);

ww. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 juli 2000, nr. TRCJZ/2000/8918, houdende vaststelling openstelling en subsidieplafond Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden (Stcrt. 131);

xx. Regeling vaststelling aanvraagperioden plattelandsontwikkelingsprogramma provincies 2002/2003;

yy. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/9999, houdende vaststelling nadere aanvraagperiode en subsidieplafond 1999 Besluit behoud historische buitenplaatsen (Stcrt. 205);

zz. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/10000, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Besluit behoud historische buitenplaatsen (Stcrt. 205);

aaa. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 oktober 2001, nr. TRCJZ/2001/14469, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit behoud historische buitenplaatsen (Stcrt. 206);

bbb. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 oktober 2000, nr. TRCJZ/2000/11968, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Besluit behoud historische buitenplaatsen en Besluit ontwikkeling van landschappen (Stcrt. 201);

ccc. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/10177, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Besluit instandhouding Landschapselementen (Stcrt. 206);

ddd. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12496, houdende vaststelling Subsidieplafond 2000 Besluit instandhouding schaapskuddes (Stcrt. 252);

eee. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 januari 2001, nr. TRCJZ/2000/14763, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Besluit instandhouding schaapskuddes (Stcrt. 10);

fff. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17714, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit instandhouding schaapskuddes (Stcrt. 249);

ggg. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12495, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren (Stcrt. 252);

hhh. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/1810, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren (Stcrt. 42);

iii. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17716, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren (Stcrt. 249);

jjj. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/10001, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Besluit voorkoming verbossing rietlanden (Stcrt. 208);

kkk. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 1 november 2001, nr. TRCJZ/2001/15076, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit voorkoming verbossing rietlanden (Stcrt. 213);

lll. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 augustus 2001, nr. TRCJZ/2001/12555, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit ontwikkeling van landschappen (Stcrt. 169);

mmm. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 juli 2002, nr. TRCJZ/2002/7875, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit ontwikkeling van landschappen (Stcrt. 140);

nnn. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/10301, houdende vaststelling subsidieplafond Besluit landelijke activiteiten soortenbescherming voor het jaar 2000 (Stcrt. 208);

ooo. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 februari 2002, nr. TRCJZ/2002/2346, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001 (Stcrt. 26);

ppp. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 december 2002, nr. TRCJZ/2002/12120, houdende vaststellingsregeling subsidieplafond 2003 Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001 (Stcrt. 243);

qqq. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 oktober 1998, nr. J.988743, houdende vaststelling subsidieplafonds en thema voor 1999 in het kader van de Regeling versterking recreatie (Stcrt. 209);

rrr. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12252, houdende vaststelling subsidieplafonds en thema voor 2000 in het kader van de Regeling versterking recreatie (Stcrt. 242);

sss. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 februari 2001, nr. TRCJZ/2000/14762, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Regeling versterking recreatie (Stcrt. 27);

ttt. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 november 2001, nr. TRCJZ/2001/13670, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling versterking recreatie (Stcrt. 228);

uuu. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 december 2002, nr. TRCJZ/2002/12689, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling versterking recreatie (Stcrt. 248);

vvv. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 juli 2001, nr. TRCJZ/2001/10134, houdende vaststelling subsidieplafonds en thema’s projecten 2001 Regeling draagvlak natuur (Stcrt. 138);

www. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 juli 2002, nr. TRCJZ/2002/7764, houdende vaststelling subsidieplafond en thema’s 2002 Regeling draagvlak natuur (Stcrt. 141);

xxx. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/6032, houdende vaststelling subsidieplafond en thema’s 2003 Regeling draagvlak natuur (Stcrt. 142);

yyy. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 april 1999, nr. TRCJZ/1999/4161, houdende vaststelling subsidieplafond 1999 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 76);

zzz. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 april 2000, nr. TRCJZ/2000/3616, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 70);

aaaa. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15052, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 250);

bbbb. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 oktober 2001, nr. TRCJZ/2001/14405, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 213);

cccc. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 mei 2002, nr. TRCJZ/2002/5683, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 98);

dddd. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17496, houdende vaststelling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (Stcrt. 250);

eeee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 5 juni 2002, nr. TRCJZ/2002/3686, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (Stcrt. 106);

ffff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 9 april 2003, nr. TRCJZ/2002/12690, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (Stcrt. 71);

gggg. Besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 juli 1990, nr. J.908826, houdende het Voorbereidingsschema Landinrichting 1990 (Stcrt. 144);

hhhh. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 juli 1993, nr. J.9311286, houdende het Voorbereidingsschema Landinrichting 1993 (Stcrt. 144);

iiii. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 maart 1994, nr. J.944261, houdende het voorbereidingsschema Landinrichting 1994 (Stcrt. 70);

jjjj. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 19 januari 1977, nr. AMP35, houdende goedkeuring besluit ex artikel 4 van de Pachtwet en artikel 1 lid 2 van het Pachtnormenbesluit 1967 grondkamer Limburg (Stcrt. 16);

kkkk. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 8 maart 1977, nr. AMP187, houdende goedkeuring besluit ex artikel 4 van de Pachtwet en artikel 1 lid 2 van het Pachtnormenbesluit 1967 grondkamer Noord-Brabant (Stcrt. 50);

llll. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 11 maart 1966, nr. LAZ699, houdende goedkeuring besluit ex artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Gelderland (Stcrt. 53);

mmmm. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 5 mei 1977, nr. AMP579, houdende goedkeuring besluit ex artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Noord-Brabant (Stcrt. 91);

nnnn. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 28 oktober 1976, nr. AMP1136, houdende goedkeuring besluit ex artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Overijssel (Stcrt. 214);

oooo. Beschikking van de staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 2 juni 1986, nr. J.2714, houdende goedkeuring besluit ex artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Friesland (Stcrt. 105);

pppp. Beschikking van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 23 maart 1984, nr. J.1634, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Drenthe (Stcrt. 64);

qqqq. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 23 december 1975, nr. AMP1168, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Gelderland (Stcrt. 250);

rrrr. Beschikking van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 23 maart 1984, nr. J.1635, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Groningen (Stcrt. 63);

ssss. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 17 maart 1978, nr. AMP194, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Limburg (Stcrt. 59);

tttt. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 7 februari 1978, nr. AMP30, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Noord-Holland (Stcrt. 29);

uuuu. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 7 februari 1978, nr. AMP31, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Utrecht (Stcrt. 29);

vvvv. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 19 januari 1981, nr. AMP1949, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Zeeland (Stcrt. 13);

wwww. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 december 1999, nr. TRCJZ/1999/13396, houdende opschorting Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 252);

xxxx. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 december 1992, nr. J.9219905, houdende opschorting ex artikel 3 Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 250);

yyyy. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 december 1993, nr. J.9320215, houdende opschorting ex artikel 3 Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 247);

zzzz. Regeling van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 november 1994, nr. J.9418221, houdende opschorting ex artikel 3 Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 236);

aaaaa. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 november 1995, nr. J.9515972, houdende opschorting ex artikel 3 Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 232);

bbbbb. Gedeeltelijke opschorting Besluit grondbankstelsel 2001;

ccccc. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 december 1995, nr. J.9516579, houdende vaststelling bedragen voor regeling beheersovereenkomsten 1993 (Stcrt. 244);

ddddd. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 december 1995, nr. J.9516068, houdende wijziging bijlage Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (Stcrt. 244);

eeeee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 1996, nr. J.9610854, houdende vaststelling bedragen voor Regeling beheersovereenkomsten 1993 (Stcrt. 242);

fffff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 1996, nr. J.9610855, houdende wijziging bijlage Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (Stcrt. 243);

ggggg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 december 1997, nr. J.9713820, houdende jaarlijkse actualisering vergoeding Regeling beheersovereenkomsten 1993 (Stcrt. 247);

hhhhh. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 december 1997, nr. J.9713821, houdende jaarlijkse actualisering vergoeding Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (Stcrt. 247);

iiiii. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2165, houdende jaarlijkse actualisering vergoedingen Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (1999) (Stcrt. 245);

jjjjj. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2167, houdende jaarlijkse actualisering vergoedingen Regeling beheersovereenkomsten 1993 (1999) (Stcrt. 245);

kkkkk. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/13323, houdende vaststelling tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 (Stcrt. 251);

lllll. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/13324, houdende vaststelling tarieven Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (Stcrt. 251);

mmmmm. Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Beschikking beheersovereenkomsten 1983 begrotingsjaar 2002;

nnnnn. Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 en Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling begrotingsjaar 2002;

ooooo. Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven beheersovereenkomsten begrotingsjaar 2003.

Artikel VIII

Ondernemersgerichte maatregelen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 1997, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt 1997, 131);

b. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 augustus 1997, nr. J978023, houdende vaststelling subsidieplafond in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1997, 158);

c. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 februari 1998, nr. J982028, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1998, 40);

d. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 december 1998, nr. TRCJZ/1998/1727, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1998, 241);

e. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/9963, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1999, 194);

f. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 april 2000, nr. TRCJZ/2000/3016, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 2000, 66);

g. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 februari 1998, (nr. J98204) houdende vaststelling investeringslijst markt en concurrentiekracht, (Stcrt. 1998, 40);

h. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 mei 1998, (nr. J984612) houdende openstelling aanvraagperiode Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (algemeen) (Stcrt. 1998, 95);

i. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 mei 1998, (nr. J984613) houdende openstelling van de aanvraagperiode Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (varkensvlees) (Stcrt. 1998, 95);

j. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 juni 1999, (nr. TRCJZ/1999/5454) houdende openstelling van de aanvraagperiode Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (bosbouw) (Stcrt. 1999, 103);

k. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 1997, houdende openstelling van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (primaire landbouw) (Stcrt. 1997, 131);

l. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 april 1999, houdende openstelling van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (verwerking en afzet landbouwproducten) (Stcrt. 1999, 76);

m. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 april 1999, (nr. TRCJZ/1999/3996) houdende openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht onderdeel verwerking en afzet visserijproducten (Stcrt. 1999,72);

n. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 juni 2000, (nr. TRCJZ/1999/1036) houdende openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht t.b.v. verzamelcentra varkens (Stcrt. 1999, 22);

o. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 juli 1998, (nr. J986793) houdende openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht t.b.v. verzamelcentra verzamelcentra en slachterijen (Stcrt. 1998, 148);

p. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 april 1999, (nr. TRCJZ/1999/3940) houdende openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, onderdeel verwerking en afzet landbouwproducten (Stcrt. 1999, 76);

q. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 december 1998, (nr. TRCJZ/1998/1728) houdende sluiting aanvragen subsidie investeringsprojecten primaire landbouw (Stcrt. 1998, 238);

r. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 februari 1998, (nr. J98203) houdende vaststelling aanvraagperiode subsidie Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1998, 40);

s. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 juni 1998, (nr. J985687) houdende verhoging subsidieplafond Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (primaire landbouw) (Stcrt. 1998, 122);

t. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 november 1997, (nr. J9712033) tot wijziging van de investeringslijst en subsidieplafond stimuleringskader (Stcrt. 1997, 229);

u. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 september 1997, nr. J979683, houdende bekendmaking subsidiabele thema’s natuur en milieueducatieregeling (Stcrt 1997, 182);

v. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 2001, nr. TRCJZ 8273, houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw (Stcrt. 2001, 130);

w. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 april 2002, nr. TRCJZ/2002/2912, houdende openstelling Regeling structuurverbetering glastuinbouw 2002 (Stcrt. 2002, 73);

x. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 april 2002, nr. TRCJZ/2002/2778, houdende ophoging subsidieplafond Subsidieregeling demonstratie en bewustmakingsprojecten (Stcrt 82);

y. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 april 1999, nr. TRCJZ/1999/3642, houdende sluiting van de aanvraagmogelijkheid Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt. 1999,67);

z. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 augustus 1998, nr. J987716, houdende sluiting aanvraagmogelijkheid Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen (Stcrt 1998, 166);

aa. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 september 2000, nr. TRCJZ/2000/5185, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt 2000, 182;)

bb. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en visserij van 6 juli 1998, nr. J985762, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdieren (Stcrt 1998, 128);

cc. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 november 2002, nr. TRCJZ/2002/ 12095, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw (Stcrt 2002, 226);

dd. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 december 2002, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw (Strcrt 2002, 244);

ee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 december 2001, nr. TRCJZ/2003/16755, houdende vaststelling aanvraagperiode ex artikel 3 Investeringsregeling biologische varkenshouderij (Stcrt 2001, 238);

ff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 september 2001, nr. TRCJZ/2001/12490) houdende vaststelling aanvraagperiode Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt 2001, 173);

gg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 februari 2002, nr. TRCJZ/2002/2823, houdende vaststelling aanvraagperiode Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdieren (Stcrt 2002, 41);

hh. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 juni 2002, nr. TRCJZ/2002/6593, houdende vaststelling aanvraagperiode Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt 2002, 113);

ii. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 april 2001, nr. TRCJZ/2001/3361, houdende vaststelling indientermijn en subsidieplafond met betrekking tot subsidieaanvragen in het kader van de Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt 2001, 68).

Artikel IX

Productie en gebruik dierlijke meststoffen

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Regeling accountantswerkzaamheden Meststoffenwet 2000;

b. Regeling accountantswerkzaamheden Meststoffenwet 2001;

c. Regeling vaststelling aangifteformulieren mineralenheffingen;

d. Regeling vaststelling aangifteformulieren mineralenheffingen 1999;

e. Regeling verlaging stikstof productienormen voor 2002;

f. Vrijstellingsregeling waterschade Meststoffenwet 1998;

g. Vrijstellingsregeling kippen Meststoffenwet;

h. Vrijstellingsregeling kalverhouderijen Meststoffenwet;

i. Vrijstellingsregeling herbevolking varkenshouderijen Meststoffenwet;

j. Vrijstellingsregeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet in verband met mond-en klauwzeer;

k. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 mei 1999, nr. TRCJZ/1999/3706, houdende wijziging van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet en de Regeling voorraden Meststoffenwet (Stcrt. 97);

l. Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen;

m. Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen 1992;

n. Regeling vaststelling registratieformulier jongvee-opfokkers;

o. Overgangsregeling Wet verplaatsing mestproductie;

p. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 januari 1995, nr. J 9420602, houdende vaststelling van het formulier Mestafzetplan 1995, 1996 en 1997 (Stcrt. (Stcrt. 18);

q. Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1995;

r. Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1996;

s. Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1997;

t. Opkoopregeling varkenshouderij;

u. Opkoopregeling varkenshouderij 1998;

v. Opkoopregeling varkensrechten;

w. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2804, houdende vaststelling van het formulier grondgebruikersverklaring 1998 (Stcrt. 247);

x. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2843, houdende vaststelling van het formulier grondgebruikersverklaring 1999 (Stcrt. 247);

y. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 oktober 1998, nr. TRCJZ/1998/71, houdende vaststelling van de formulieren inzake experiment ‘het Zuivere Ei’ (Stcrt. 207);

z. Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij;

aa. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 december 1999, nr. TRCJZ/1999/11277, houdende wijziging van de Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij (Stcrt. 252);

bb. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 1 november 1999, nr. TRCJZ/1999/10733, houdende vaststelling van de formulieren inzake experiment ‘Golden Harvest’ (Stcrt. 211);

cc. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 augustus 1999, nr. TRCJZ/1999/8259, houdende sluiting van de Opkoopregeling varkensrechten (Stcrt. 156);

dd. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 september 2001, nr. TRCJZ/2001/13932, houdende openstelling van de Regeling beëindiging veehouderijtakken en vaststelling subsidiebedragen (Stcrt. 188);

ee. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/2720, houdende subsidieplafonds voor beëindigingssubsidie en sloopsubsidie veehouderijtakken (Stcrt. 55);

ff. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 augustus 2000, nr. TRCJZ/2000/10234, houdende vaststelling van het formulier Vrijstellingsregeling gestarte en uitgebreide bedrijven Meststoffenwet (Stcrt. 159).

Artikel X

Landbouwwet (statistiek, marktordening, EG-heffingen en ⁠-⁠subsidies)

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Beschikking landbouwtelling 1988;

b. Beschikking landbouwtelling 1989;

c. Beschikking landbouwtelling 1990;

d. Beschikking landbouwtelling 1991;

e. Beschikking landbouwtelling 1992;

f. Beschikking landbouwtelling boomkwekerijgewassen en vaste planten 1991;

g. Regeling landbouwtelling 1993;

h. Regeling landbouwtelling 1994;

i. Regeling landbouwtelling 1995;

j. Regeling landbouwtelling 1996;

k. Regeling landbouwtelling 1997;

l. Regeling landbouwtelling 1998;

m. Regeling landbouwtelling 1999;

n. Regeling landbouwtelling 2000;

o. Regeling landbouwtelling 2001;

p. Regeling landbouwtelling 2002;

q. Regeling landbouwtelling bomen en planten 1996;

r. Regeling landbouwtelling boomkwekerijgewassen in de open grond september 1985;

s. Regeling landbouwtelling fruit 1997;

t. Regeling landbouwtelling fruit 2002;

u. Regeling agrimonetaire compensatie 1996/1997;

v. Beschikking superheffing bedrijfsopvolgingssituaties onderbezetting;

w. Beschikking superheffing bijzondere opvolgingssituaties;

x. Beschikking superheffing SLOM-cessionarissen;

y. Beschikking superheffing zure boerderijzuivelprodukten;

z. Beschikking verevening superheffing;

aa. Beschikking verevening superheffing 1988;

bb. Regeling schadevergoeding SLOM-concessionarissen;

cc. Regeling schadevergoeding SLOM-deelnemers;

dd. Regeling superheffing SLOM-deelnemers;

ee. Regeling verevening referentiehoeveelheid rechtstreekse verkoop 1989, 1990 en 1991;

ff. Regeling verevening referentiehoeveelheid rechtstreekse verkoop 1992 en 1993;

gg. Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994;

hh. Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 februari 1992, nr. J921958 (Stcrt. 34);

ii. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 oktober 1992, nr. J9216229 (Stcrt. 205);

jj. Beschikking Melkstandaardisatie 1975;

kk. Beschikking aanvulling superheffing;

ll. Beschikking kortingscompensatie in de sector melk en zuivelprodukten;

mm. Beschikking kortingscompensatie in de sector melk- en zuivelprodukten 1992;

nn. Beschikking vaststelling kortingspercentage heffingsperiode 1991/1992;

oo. Beschikking steunverlening bijenteelt 1981;

pp. Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden;

qq. Beschikking toekenning aanvullende referentiehoeveelheden;

rr. Beschikking superheffing 1988;

ss. Regeling verhoging referentiehoeveelheden 1995;

tt. Interim uitvoeringsregeling EEG-slachtpremie rundvleesproducenten 1993;

uu. Regeling toekenning specifieke premierechten zoogkoeienhouders;

vv. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 september 2000, nr. TRCJZ/2000/11578 (Stcrt. 184);

ww. Regeling compensatie gevolgen BSE-crisis 1996;

xx. Regeling vergoeding kalvereigenaren BSE 1996;

yy. Regeling ondersteuning producenteninkomen rundvleessector in verband met de BSE-situatie 1997;

zz. Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ;

aaa. Subsidieregeling fokverbod varkens 1997;

bbb. Beschikking steunverlening kleine graanproducenten;

ccc. Beschikking steunverlening voor de produktie van boekweit, kanariezaad en giers;

ddd. Beschikking ter zake van het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland;

eee. Beschikking ter zake van het uit produktie nemen van bouwland;

fff. Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffing granen;

ggg. Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffing granen in verband met het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland;

hhh. Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffingen granen in verband met het uit produktie nemen van bouwland;

iii. Beschikking tijdelijke inkomenssteun in de akkerbouw;

jjj. Beschikking controlevoorschriften inzake derde landen erwten, tuin- en veldbonen en niet bittere lupinen;

kkk. Beschikking vaststelling quota suiker en isoglucose 1981;

lll. Regeling vaststelling quota suiker en isoglucose voor het verkoopseizoen 2000/2001;

mmm. Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003;

nnn. Uitvoeringsregeling EG-rooisubsidie 1998;

ooo. De Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 februari 1995, nr. J952699 (Stcrt.40);

ppp. Regeling vaststelling formulier gecombineerde opgave 2002;

qqq. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 juni 1996, nr. J966570 (Stcrt. 117);

rrr. Regeling melding overdracht premierechten ooien 1997;

sss. Regeling melding overdracht premierechten ooien 1998;

ttt. Regeling melding overdracht premierechten ooien 1999;

uuu. Regeling vaststelling aanvraagperiode specifieke premierechten ooien 1997;

vvv. Regeling vaststelling aanvraagperioden 1997 EG-premies ooien en stieren;

www. Regeling vaststelling aanvraagperioden 1999 EG-premies ooien, stieren en ossen;

xxx. Regeling vaststelling aanvraagperioden 2000 EG-premies ooien, stieren en ossen;

yyy. Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2001;

zzz. Regeling vaststelling perioden EG-premies ooien 2002;

aaaa. Regeling vaststelling perioden EG-premies stieren, ossen en zoogkoeien 2002;

bbbb. Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1997;

cccc. Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1998;

dddd. Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1999;

eeee. Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 2000;

ffff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 juni 2001, nr. TRCJZ/2001/7867 (Stcrt. 113);

gggg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 juni 1995, nr. J958734 (Stcrt. 124);

hhhh. Regeling vaststelling indieningsperiode 1997 aanvraag oppervlakten;

iiii. Regeling vaststelling indieningsperiode 1998 aanvraag oppervlakten;

jjjj. Regeling vaststelling indieningsperiode 1999 aanvraag oppervlakten;

kkkk. Regeling vaststelling indieningsperiode 2000 aanvraag oppervlakten;

llll. Regeling vaststelling indieningsperiode 2001 aanvraag oppervlakten;

mmmm. Regeling vaststelling indieningsperiode 2002 aanvraag oppervlakten;

nnnn. Regeling vaststelling indieningsperiode 2003 aanvraag oppervlakten;

oooo. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 april 1998, nr. J982870 (Stcrt. 65);

pppp. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 maart 1999, nr. TRCJZ/1999/3440 (Stcrt. 62);

qqqq. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/3343 (Stcrt. 65);

rrrr. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 maart 2001, nr. TRCJZ/2001/3502 (Stcrt. 62);

ssss. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 maart 2002, nr. TRCJZ/2002/4004 (Stcrt. 62);

tttt. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/2671 (Stcrt. 63);

uuuu. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/8665 (Stcrt. 199);

vvvv. Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2002/2003;

wwww. Beschikking medeverantwoordelijkheidsheffing granen 1988;

xxxx. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 oktober 1999, nr.TRCJZ/1999/9230 (Stcrt. 197);

yyyy. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 oktober 1998, nr. J989173 (Stcrt. 196).

Artikel XI

In- en uitvoerwet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Beschikking compensatie uitvoer landbouwgoederen Italië 1992;

b. Compensatiebeschikking toetreding Spanje en Portugal;

c. Koffiebeschikking 1981;

d. Koffieregeling 1988;

e. Restitutiebeschikking Tabak.

Artikel XII

Landbouwkwaliteitswet

De volgende regelingen en beschikking worden ingetrokken:

a. Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (EEG);

b. Landbouwkwaliteitsregeling melkpoeder;

c. Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 juli 1998, nr. J 983196, houdende mandaatverlening aan de Inspectie voor de Gezondheidsbescherming inzake etikettering rundvlees (Stcrt. 1998, 127).

Artikel XIII

Veterinaire regelgeving

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 april 1997, nr. GZB/VVB-971072, houdende instemming tarieven Destructiewet voor het jaar 1997 (Stcrt. 70);

b. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 1998, nr. GZB/VVB/983859, houdende instemming tarieven Destructiewet voor het jaar 1998 (Stcrt. 166);

c. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 1999, nr. GZB/VVB/2011285, houdende instemming tarieven Destructiewet voor het jaar 1999 (Stcrt. 215);

d. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2000, nr. GZB/VVB/2139083, houdende instemming tarieven Destructiewet voor het jaar 2000 (Stcrt. 243);

e. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 april 2001, nr. GZB/VVB/2156328, houdende instemming tarieven Destructiewet eerste kwartaal 2001 (Stcrt. 78);

f. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 augustus 2001, nr. GZB/VVB/2189893, houdende instemming tarieven Destructiewet tweede kwartaal 2001 (Stcrt. 155);

g. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 december 2001, nr. TRCJZ/2001/16443, houdende instemming tarieven Destructiewet derde en vierde kwartaal 2001 (Stcrt. 238);

h. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 april 2002, nr. TRCJZ/2002/3675, houdende instemming tarieven Destructiewet eerste kwartaal 2002 (Stcrt. 66);

i. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 augustus 2002, nr. TRCJZ/2002/7385, houdende instemming tarieven Destructiewet tweede kwartaal 2002 (Stcrt. 157);

j. Regeling instemming destructietarieven derde en vierde kwartaal 2002;

k. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 mei 1993, nr. J938360, houdende een wijziging van de Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992 (Stcrt. 99);

l. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 oktober 1993, nr. J9316523, houdende een wijziging van de regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993 (Stcrt. 208);

m. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 oktober 1993, nr. J9306524, houdende een wijziging van diverse veterinaire tariefregelingen (Stcrt. 208);

n. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 augustus 1998, nr. J987075, houdende een wijziging van de regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993 (Stcrt. 163);

o. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 augustus 1998, nr. J987074, houdende een wijziging van diverse veterinaire tariefregelingen (Stcrt. 162);

p. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 april 1995, nr. J955012, houdende een wijziging van de regeling keuring- en handelsverkeer konijnen- en hazevlees 1993 (Stcrt. 88);

q. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 april 1995, nr. J955212, houdende een wijziging van de regeling keuring- en handelsverkeer vleesproducten 1993 (Stcrt. 86);

r. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 april 2003, nr. TRCJZ/2003/3688, houdende een wijziging van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003 (Stcrt. 80);

s. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 april 2003, nr. TRCJZ/2003/3872, houdende een wijziging van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003 (Stcrt. 83);

t. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 mei 2003, nr. TRCJZ/2003/4025, houdende een wijziging van diverse AI-regelingen i.v.m. versoepelingen m.i.v. 15 mei 2003 (Stcrt. 98);

u. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 2 mei 1964, nr. 1306, houdende vaststelling borden of biljetten vervoersverbod mond- en klauwzeer (Stcrt. 85);

v. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 13 juli 1972, nr. J1206, houdende vaststelling bord vervoersverbod varkenspest (Stcrt. 138);

w. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 21 november 1975, nr. J2657, houdende vaststelling bord vervoersverbod vesiculaire varkensziekte (Stcrt. 228);

x. Regeling model borden en biljetten vogelziekten;

y. Kortingsregeling preventieve maatregelen klassieke varkenspest 1997;

z. Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997;

aa. Regeling aanscherping vervoersverboden in toezichtsgebieden varkenspest 1997;

bb. Regeling vervoersverbod Afrikaanse varkenspest 1986 I;

cc. Regeling vervoersverbod nieuwe varkensziekte 1991;

dd. Regeling vervoersverbod bijen Boxtel 1998;

ee. Regeling vervoersverbod varkens uit Verenigd Koninkrijk 2000;

ff. Regeling Import- en exportrestricties mond- en klauwzeer 2001;

gg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 11 april 2001, nr. TRCJZ/2001/4752, houdende wijziging regeling compartimentering Nederland MKZ 2001 (Stcrt. 74);

Artikel XIV

Visserijregelgeving

De volgende regelingen, beschikkingen en besluiten worden ingetrokken:

a. Regeling geldsom visakten 1995;

b. Regeling geldsom visakten 1996;

c. Regeling geldsom visakten 1997;

d. Regeling geldsom visakten 1998;

e. Regeling geldsom visakten 1999;

f. Regeling geldsom visakten 2000;

g. Regeling geldsom visakten 2001;

h. Regeling geldsom visakten 2002;

i. Regeling geldsom visakten 2003;

j. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 10 mei 1978, nr. J 1551, (Stcrt. 91);

k. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 september 2000, nr. TRCJZ/2000/11440 (Stcrt. 179);

l. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 september 2000, TRCJZ/2000/11336 (Stcrt. 180);

m. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 januari 2003,TRCJZ/2003/811 (Stcrt. 23);

n. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 maart 1987, nr. J 2981 (Stcrt. 63);

o. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 maart 1996, nr. J 962924 (Stcrt. 53);

p. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 maart 1996, nr. J 963707 (Stcrt. 64);

q. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 april 1996, nr. J 964054 (Stcrt.72);

r. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 maart 1997, nr. J 972438 (Stcrt.52);

s. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 maart 1997, nr. J 972641 (Stcrt. 59);

t. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 maart 1992, nr. J 923672 (Stcrt. 65);

u. Regeling vrijstelling ondermaatse aal 1987;

v. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 mei 1996, nr. J 965676 (Stcrt. 101);

w. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 mei 1997, nr. J 974695 (Stcrt. 109);

x. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 juni 1998, nr. J 985913 (Stcrt. 118);

y. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 juli 1999, nr. TRCJZ/1999/7581 (Stcrt. 145);

z. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 juli 2000, nr. TRCJZ/2000/8346 (Stcrt. 129);

aa. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 juni 2001, nr. TRCJZ/2001/7801 (Stcrt. 109);

bb. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 juni 2002, nr. TRCJZ/2002/6671 (Stcrt. 112);

cc. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 maart 1994, nr. J 944382 (Stcrt. 50);

dd. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 maart 1996, nr. J 963594 (Stcrt. 65);

ee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 maart 1997, nr. J 972243 (Stcrt. 49);

ff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 maart 1998, nr. J 982319 (Stcrt. 43);

gg. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 maart 1999, nr. TRCJZ/1999/1840 (Stcrt. 42);

hh. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeer en Visserij van 13 maart 2001, nr. TRCJZ/2001/3232 (Stcrt. 52);

ii. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 maart 2002, nr. TRCJZ/2002/3579 (Stcrt. 45);

jj. Regeling openstelling spieringvisserij op IJsselmeer 2003;

kk. Regeling vrijstelling visserij vaste vistuigen kustwateren 1989;

ll. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 juli 2000, nr. TRCJZ/2000/9806 (Stcrt. 144);

mm. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 oktober 1997, nr. J. 9711975 (Stcrt. 215);

nn. Regeling herstelmaatregelen kabeljauwbestand;

oo. Regeling kabeljauw- en wijtingvisserij 1991;

pp. Regeling kabeljauw- en wijtingvisserij 1992;

qq. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 maart 1997, nr. J 972541 (Stcrt. 60);

rr. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 juli 1996, nr. J 967005 (Stcrt. 127);

ss. Regeling vaststelling afromingspercentages visserijdocumenten derde kwartaal 2002;

tt. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 september 1997, nr. J 9710575 (Stcrt. 191);

uu. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 april 1998, nr. J 984032 (Stcrt. 82);

vv. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 april 2000, TRCJZ/2000/3755 (Stcrt. 71);

ww. Tijdelijke regeling beperking capaciteit vissersvaartuigen;

xx. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 november 2002, nr. TRCJZ/2002/11729 (Stcrt. 213);

yy. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 april 2003, nr. TRCJZ/2003/3665 (Stcrt. 78);

zz. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/9381 (Stcrt. 211);

aaa. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 november 2002, nr. TRCJZ/2002/12408 (Stcrt. 231);

bbb. Regeling tegemoetkoming beheerkosten Biesheuvelgroepen;

ccc. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 juli 2001, nr. TRCJZ/2001/9497 (Stcrt. 133);

ddd. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 december 1999, nr. TRCJZ/1999/13531 (Stcrt. 252);

eee. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15085 (Stcrt. 249);

fff. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15084 (Stcrt. 249);

ggg. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 juli 2001, nr. TRCJZ/2001/10722 (Stcrt. 144);

hhh. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 april 2003, nr. TRCJZ/2003/370 (Stcrt. 79);

iii. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 juni 2003, nr. TRCJZ/2003/5280 (Stcrt. 107);

jjj. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/6963 (Stcrt. 143).

Paragraaf 2

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XV

Overgangsbepaling

1. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XIV, plaats.

2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XIV, blijven in stand.

Artikel XVI

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel XVII

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: LNV-intrekkingsregeling 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.P. Veerman.

Toelichting

Het kabinet heeft zich in het Hoofdlijnenakkoord ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ (Kamerstukken II 2002/2003, 28 637, nr. 19) onder meer ten doel gesteld minder nieuwe regels te stellen en de dienstverlening aan het publiek te verbeteren. Naast concrete acties bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die gericht zijn op een substantiële vermindering van de regel- en uitvoeringslast (verwezen zij naar mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 29 januari 2003, Kamerstukken II 2002/2003, 28 600 XIV, nr. 112), heb ik mij in dat kader en mede in het verlengde van het interdepartementale project ‘Doorlichting van ministeriële regelingen’ (Kamerstukken II 2002/2003, 28 755, nr. 1) eveneens tot doel gesteld na te gaan in hoeverre het huidig bestand aan regelgeving zich leent voor opschoning of samenvoeging. Bij de opschoning gaat het in onderhavig kader met name om zogenoemd ‘dor hout’, regelgeving waaraan formeel geen betekenis meer toekomt omdat de werking daarvan is geëindigd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om formulieren die ten behoeve van bepaalde opgaven in een gegeven jaar werden vastgesteld, de vaststelling van tarieven voor bepaalde diensten in een bepaald jaar, een inmiddels niet meer actueel zijnde subsidieregeling of een overgangsbepaling voor een situatie die thans niet meer aan de orde is.

In juridisch opzicht is wel duidelijk dat dergelijke regelgeving geen betekenis meer heeft, maar voor de burger – in het bijzonder de recht- of subsidiezoekende – blijkt dat niet zonder meer. Aangezien alle vastgestelde regelingen tegenwoordig ontsloten zijn via internet en in de bestanden opgenomen blijven totdat zij daaruit worden verwijderd, is het juist ook met het oog op die burger, het belanghebbende bedrijfsleven, hun adviesinstanties, organisaties of belangengroeperingen van belang de betrokken bestanden actueel te houden en van overbodige regelgeving te ontdoen. De aanwezigheid van talloze uitgewerkte regelingen in databanken is niet alleen publieksonvriendelijk, maar veroorzaakt op zichzelf ook lasten voor de beheerders van die databanken. Met de intrekking van dergelijke uitgewerkte regelingen kan de geïnteresseerde of belanghebbende derhalve makkelijker en sneller de voor hem wel relevante regelgeving opsporen en vindt tevens een lastenvermindering voor de databanken plaats.

Zo is ingeschat dat de belanghebbende per zoekactie een tijdwinst kan boeken van circa 5 minuten bij het vinden van de voor hem relevante regeling in de databanken. De tijdsinspanning die het bedrijfsleven zich moet getroosten om op de hoogte te blijven of te geraken van de relevante wet- en regelgeving wordt gerekend tot de administratieve lasten. In geld uitgedrukt – volgens de standaarden van de kosten van administratieve lasten per uur van € 45,– (uurtarief bedrijfsleven, middelfunctieniveau) – betekent dat per afzonderlijke zoekactie een voordeel van € 3,75. Uit van databanken verkregen informatie blijkt voorts dat databanken een jaarlijks geschatte besparing kunnen realiseren van € 4.500,– per 100 ingetrokken regelingen. Uitgangspunten bij deze laatste berekening zijn twee wijzigingen per jaar per regeling, een verwerkingstijd per wijziging van anderhalf uur en een uurtarief van € 15,–.

De daarvoor in aanmerking komende regelgeving wordt met de onderhavige verzamelregeling ingetrokken. Daarbij gaat het om uitgewerkte ministeriële regelingen die gebaseerd zijn op de volgende wettelijke stelsels of op de volgende beleidsterreinen betrekking hebben: Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Diergeneesmiddelenwet, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (welzijnsregelingen en dioxinemaatregelen), het stelsel van de onderwijs- en subsidiewetgeving (landbouwonderwijsregelingen), Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, Zaaizaad en Plantgoedwet, het natuur- en inrichtingsbeleid, de ondernemersgerichte (subsidie)maatregelen, productie en gebruik van dierlijke meststoffen, Landbouwwet, In- en uitvoerwet, Landbouwkwaliteitswet, veterinaire regelgeving en regelgeving op het gebied van de zee-, kust- en binnenvisserij.

Door de nadere duiding van de wetsfamilie of het onderwerp waartoe de ingetrokken regelingen behoren bij de onderscheiden artikelen van de onderhavige regeling of de citeertitel van de ingetrokken regeling is verder duidelijk welke aangelegenheden het hier betreft.

Opgemerkt zij dat eveneens enkele wijzigingsregelingen worden ingetrokken. Aanleiding hiervoor vormt het achterhaald zijn van de daarin opgenomen overgangsbepaling(en). De met een wijzigingsregeling op de geldende regeling aangebrachte wijziging is echter reeds bij de inwerkingtreding daarvan geëffectueerd en komt hierdoor niet te vervallen. Voorts worden bij de onderhavige actie ook een aantal regelingen (basis-regelingen) ingetrokken op grond waarvan nadere regels waren gesteld. Deze nadere regels zijn met het intrekken van de basis-regeling automatisch van rechtswege eveneens vervallen. Een overzicht hiervan alsmede van een aantal overige noodzakelijke bijstellingen in de bestanden van de databanken zal afzonderlijk aan de databanken worden verstrekt zodat deze kunnen worden bijgewerkt. Ten slotte wordt ook een groot aantal uitgewerkte ministeriële besluiten ingetrokken.

In totaal zijn met deze acties 604 stuks LNV-regelgeving vervallen.

In de regeling is een algemene overgangsbepaling opgenomen (artikel XV) teneinde, zo nodig, te voorzien in situaties waarbij nog een bestuursrechtelijke procedure loopt. Voorts is voorzien in een bepaling die ertoe strekt nog bestaande verplichtingen of aanspraken – doorgaans bij of in het kader van subsidieverlening gesteld – voort te laten duren. De intrekking van de regelingen geeft overigens op zich geen blijk van veranderde opvattingen van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van de in die regelingen opgenomen gedragingen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Naar boven