Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2004, 139 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling experimenten regionale treindiensten

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van de Regeling experimenten regionale treindiensten

14 juli 2004

Nr. HDJZ/S&W/2004-1327

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 117, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

Aan bijlage 1, behorende bij de Regeling experimenten regionale treindiensten1 , wordt aan het slot een onderdeel toegevoegd, luidende:

Zutphen–Apeldoorn.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

NS Reizigers rijdt op basis van de Raamovereenkomst openbare-dienstcontract treindiensten een aantal treindiensten in opdracht van de Staat. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de financiële en vervoerkundige gegevens zijn van deze treindiensten. Op basis van deze gegevens zal bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de resultaten van deze treindiensten te verbeteren en welke consequenties dit heeft voor de contractvoorwaarden. Daarnaast worden samen met de decentrale overheden de feiten en cijfers van deze treindiensten in kaart gebracht in verband met het mogelijk decentraliseren van deze treindiensten. Op basis van de financiële en vervoerkundige gegevens zullen de betrokken decentrale overheden een afweging maken en aangeven of ze de verantwoordelijkheid over deze treindiensten gedecentraliseerd willen krijgen.

Voor wat betreft de treindienst Zutphen–Apeldoorn is de afweging enige tijd geleden, vooruitlopend op voormelde procedure, al gemaakt. De provincie Gelderland heeft te kennen gegeven de verantwoordelijkheid van de desbetreffende treindienst over te willen nemen. Hiermede is ingestemd. De provincie Gelderland heeft vervolgens de treindienst aanbesteed en vanaf 14 december 2004 neemt de provincie Gelderland de verantwoordelijkheid over.

Bij decentralisatie van treindiensten kunnen decentrale overheden de Minister van Verkeer en Waterstaat verzoeken om een financiële bijdrage voor de exploitatie van regionale treindiensten. De Regeling experimenten regionale treindiensten is de basis voor de verlening van een dergelijke financiële bijdrage. De onderhavige wijziging van de regeling strekt ertoe de treindienst Zutphen–Apeldoorn toe te voegen aan de in de bijlage bij de regeling opgenomen lijst met treindiensten die bij wijze van experiment gedecentraliseerd zijn. Deze treindienst is door de provincie Gelderland aanbesteed, hetgeen een van de voorwaarden is voor een financiële bijdrage.

Deze regeling is ingevolge artikel 3 Wet personenvervoer 2000 tijdelijk. Deze tijdelijkheid is gewaarborgd door intrekking van de regeling op het moment dat de Wet brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) (Kamerstukken II, 2003–2004, 29 469), in werking treedt. De beoogde inwerkingtredingdatum van de Wet BDU is 1 januari 2005.

Voor de periode dat de treindienst Zutphen–Apeldoorn in 2004 onder verantwoordelijkheid valt van de provincie Gelderland is opname in de Regeling experimenten regionale treindiensten nodig.

Er zijn geen administratieve lasten verbonden aan deze wijziging van de Regeling experimenten regionale treindiensten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 1998,113; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 22 april 2003 (Stcrt. 83).