Wijziging Regeling immunisatie militairen 2002

Regeling van de Staatssecretaris van Defensie, houdende wijziging van de Regeling immunisatie militairen 2002

23 juni 2004

Nr. C/2004004238

Directie Juridische Zaken/Afdeling wet- en regelgeving

De Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 4 van de Wet immunisatie militairen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling immunisatie militairen 2002 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2, tweede lid, wordt een zin toegevoegd, luidende:

Bij een verwonding met gevaar voor tetanusinfectie vindt tevens toediening van tetanus-immunoglobuline plaats.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Revaccinatie vindt plaats tegen:

a. difterie, tetanus en poliomyelitis (DTP): telkens na tien jaar, met dien verstande dat bij een verwonding met gevaar voor tetanusinfectie:

1°. bij een volledig gevaccineerde militair tussentijdse toediening van een dosis tetanusvaccin plaatsvindt indien de laatste vaccinatie meer dan tien jaar geleden werd gegeven;

2°. bij een militair met een onvolledige vaccinatiestatus de immunisatie wordt afgerond door toediening van de volledige serie van drie DTP-inentingen alsmede toediening van tetanus-immunoglobuline;

3°. bij een immuun-gecompromitteerde militair toediening van de volledige serie van drie DTP-inentingen alsmede toediening van tetanus-immunoglobuline plaatsvindt;

b. tyfus: telkens na drie jaar.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2004.
De Staatssecretaris van Defensie, C. van der Knaap.

Toelichting

Op 11 mei 2004 heeft de Commissie van deskundigen immunisatie militairen de Minister van Defensie geadviseerd om de Regeling immunisatie militairen 2002 in overeenstemming te brengen met het advies van de Gezondheidsraad van 25 augustus 2003, nr. 2003/11. Op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft de Gezondheidsraad geadviseerd het beleid inzake tetanusvaccinatie te veranderen. De bestaande civiele protocollen zijn als zodanig aangepast.

Met de onderhavige wijziging van de Regeling immunisatie militairen 2002 wordt uitvoering gegeven aan het advies van de Commissie.

De Staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap

Naar boven