Wijziging Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Regeling tot wijziging van bijlage 2 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met opname van de Thomassentunnel te Rotterdam

25 juni 2004

Nr. HDJZ/BIM/2004-1505

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen1 wordt als volgt gewijzigd:

In bijlage 2, hoofdstuk II, tabel 1, wordt na de rij betreffende de Sijtwendetunnel een rij, ingevoegd, luidende:

Thomassentunnel

N15 te Rotterdam

Caland-

kanaal

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Op 18 juni 2004 is de Thomassentunnel te Rotterdam geopend. Hiermee wordt een knelpunt voor het verkeer grotendeels opgeheven. Met deze wijzigingsregeling is het onder voorwaarden toegestaan gevaarlijke stoffen te vervoeren door de Thomassentunnel.

Om niet het vervoer van alle gevaarlijke stoffen toe te laten, is ervoor gekozen om de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) tussentijds te wijzigen. De Thomassentunnel wordt opgenomen in bijlage 2, hoofdstuk II, bij de VLG en wel in tabel 1. Conform artikel 3 van bijlage 2 wordt het daarmee verboden de gevaarlijke stoffen die genoemd zijn in tabel 3 te vervoeren door de Thomassentunnel.

Bij de tunnel wordt een bord geplaatst, aangeduid met verkeersbord C 22, bedoeld in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Onder het bord wordt een onderbord geplaatst waarop het Romeinse cijfer I de categorie van de tunnel aangeeft.

De inwerkingtreding van deze regeling is de tweede dag na publicatie.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 mei 2004 (Stcrt. 98).

Naar boven