Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2004, 123 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Regeling 2004 tot aanpassing basisbedrag en vergoeding voor overige kosten o.g.v. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Regeling van de Minister van Justitie van 25 juni 2004, nr. 52932240/4/DTR, Directie Toegang Rechtsbestel/Afdeling Financieel-economische en Bestuurlijke aangelegenheden, houdende aanpassing van het basisbedrag van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Regeling 2004 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede en derde lid en artikel 27, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

1. Het basisbedrag, genoemd in het eerste lid van artikel 3, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, wordt vastgesteld op € 95,21.

2. De vergoeding, genoemd in artikel 27, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, wordt vastgesteld op € 32,58.

3. De verhoging, genoemd in artikel 2 van het Besluit van 16 januari 2004, houdende verhoging per 1 januari 2005 van artikel 3, eerste lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, wordt vastgesteld op € 3,66.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2004.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling 2004 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie,
namens deze:de directeur Toegang Rechtsbestel,
M. Brandsma.

Toelichting

In de onderhavige regeling wordt uitvoering gegeven aan het derde lid van artikel 3 van het Besluitvergoedingen rechtsbijstand 2000. Dit houdt een aanpassing in:

– van het basisbedrag dat ten grondslag ligt aan de te verstrekken vergoeding voor de verlening van rechtsbijstand op basis van een toevoeging als bedoeld in artikel 37 van de Wet op de rechtsbijstand en

– van de vergoeding voor de administratieve lasten die in het kader van de rechtsbijstandverlening worden gemaakt.

Volgens artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 worden het basisbedrag en de vergoeding voor administratieve lasten jaarlijks aangepast overeenkomstig de norm die onze Minister heeft vastgesteld voor de financiële ruimte voor arbeidsvoorwaarden-ontwikkeling voor de stichtingen rechtsbijstand. Deze norm is vastgesteld op 1,466%. Gelet daarop wordt het basisbedrag verhoogd van € 93,84 naar € 95,21. De vergoeding voor administratieve lasten wordt verhoogd van € 32,11 naar € 32,58.

Op grond van artikel 3, derde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 vindt de aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor administratieve lasten plaats met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de norm volgens het tweede lid van dat artikel is vastgesteld. Gelet daarop wordt het basisbedrag en de vergoeding voor administratieve lasten aangepast per 1 juli 2004.

De aanpassing, genoemd in artikel 2 van het Besluit van 16 januari 2004, houdende verhoging per 1 januari 2005 van artikel 3, eerste lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, wordt verhoogd van € 3,61 naar € 3,66.