Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Fonds voor de VolkshuisvestingStaatscourant 2004, 121 pagina 23Overig

Vaststelling Methodiek financiële beoordeling woningcorporaties 2004

Het bestuur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft in zijn vergadering van 22 juni 2004 de Methodiek financiële beoordeling woningcorporaties 2004 vastgesteld. Deze Methodiek maakt onderdeel uit van de jaarlijks te ontwikkelen beleidsregels, maar wordt afzonderlijk gepubliceerd. De beleidsregels zijn gebaseerd op de artikelen 6 en 7 van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

In de Methodiek wordt op hoofdlijnen ingegaan op de beoordeling door het Centraal Fonds van de door woningcorporaties jaarlijks in te leveren verantwoordingsstukken. De analyse en beoordeling van onder meer het jaarverslag en de jaarrekening over het verslagjaar 2003 worden verwerkt in een advies aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, welke deze op haar beurt opneemt in het door haar te geven prestatieoordeel. Daarnaast geeft het Fonds een oordeel over de sector in haar geheel in het in december te publiceren Verslag financieel toezicht woningcorporaties 2003.

Zowel de beleidsregels als de Methodiek zijn via de website van het Fonds verkrijgbaar (ww.cfv.nl).

22 juni 2004.